National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 272 Results for subject:"Taiwan -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Yilan yi pie / Shu Guozhi zhu
宜蘭一瞥 / 舒國治著
by Shu, Guozhi
舒國治
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye you xian gong si, 2015
臺北市 : 聯經出版事業有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Nantou shan shui ge : Nantou Xian de shan lin shui se yu ren wen yuan xiang xie hou = The lyrics of Nantou Landscape / Wang Hao zhu ; zong xu Chen Shuibian ; dao yan Su Jinqiang...
南投山水歌 : 南投縣的山林水色與人文原鄉邂逅 = The lyrics of Nantou Landscape / 王灝著 ; 總序陳水扁 ; 導言蘇進強 ... [等]
by Wang, Hao, 1946-
王灝, 1946-
Taibei Shi : Ai shu ren za zhi you xian gong si, 2004
台北市 : 愛書人雜誌有限公司, 2004
 
 
Ai He liu yu, wen yi fu xing : Gaoxiong xin cheng shi yun dong = Where the Love River flows, there exsists renaissance : a movement in Kaohsiung / [zhu bian Ke Jinyi, Chen Yanlun]
愛河流域,文兿復興 : 高雄新城市運動 = Where the love River flows, there exsists renaissance : a movement in Kaohsiung / [主編柯金儀, 陳妍倫]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi zheng fu xin wen chu, Minguo 92 [2003]
高雄市 : 高雄市政府新聞處, 民國 92 [2003]
 
 
Da gou man qi : Gaoxiong gang shi dan che ta cha / Chen Yiqi zhu
打狗漫騎 : 高雄港史單車踏查 / 陳奕齊著
by Chen, Yiqi
陳奕齊
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2015
台北市 : 前衛出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Man cheng, Taibei : Gu ji da ren dai ni kan li shi jian zhu, guang lao jie / Lin Dawei wen zi, she ying
慢城, 臺北 : 古蹟達人帶你看歷史建築、逛老街 / 林大緯文字、攝影
by Lin, Dawei, 1977-
林大緯, 1977-
[Taibei Xian Xindian Shi] : Xia ri chu ban she, 2010
[台北縣新店市] : 夏日出版社, 2010
 
 
Guan jian ji lu, Taibei di yi : 60 pian ji lu, 60 xiang feng hua, 60 ding gui guan / [zhuan gao ren Wu Yuzhu]
觀見紀錄・臺北第一 : 60篇紀錄・60項風華・60頂桂冠 / [撰稿人吳玉珠]
by Wu, Yuzhu
吳玉珠
Taibei Shi : Taibei Shi wen xian wei yuan hui, Minguo 101 [2012]
臺北市 : 臺北市文獻委員會, 民國101 [2012]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Dongmen chuan qi : Jinmen Min nan wen hua zhi mei / Wang Zhenhan zhu
東門傳奇 : 金門閩南文化之美 / 王振漢著
by Wang, Zhenhan
王振漢
Taibei Shi : Xiu wei zi xun chu ban she, 2009
台北市 : 秀威資訊出版社, 2009
 
 
Dao yu de fei xiang : Mazu Niujiao Cun yi shu jia can fang bi ji / zuo zhe Xu Yuren ... [et al.]
島嶼的飛翔 : 馬祖牛角村藝術家參訪筆記 / 作者許雨仁 ... [et al.]
Mazu : Lianjiang Xian zheng fu, 1999
馬祖 : 連江縣政府, 1999
 
 
Penghu Xian zhi. Di shi san juan, Wen hua zhi / Penghu Xian wen xian wei yuan hui bian yin
澎湖縣誌. 第十三卷, 文化志 / 澎湖縣文獻委員會編印
Taibei Shi : Penghu Xian wen xian wei yuan hui, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 澎湖縣文獻委員會, 民國67 [1978]
 
 
Ri zhi shi qi de Tainan / Guo jia tu shu guan bian yin
日治時期的臺南 / 國家圖書館編印
Taibei Shi : Guo jia tu shu guan, Minguo 96 [2007]
台北市 : 國家圖書館, 民國96 [2007]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Qinbi Cun can fang bi ji : wu ge yi shu gong zuo zhu he ju luo de dui hua, ti yan he chuang zuo / zhu ban dan wei Wen jian hui, Lianjiang Xian she jiao guan ; [zhu bian Chen...
芹壁村參訪筆記 : 五個藝術工作著和聚落的對話, 體驗和創作 / 主辦單位文建會, 連江縣社教館 ; [主編陳朝興]
Taibei : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; Lianjiang Xian she jiao guan ; Lian yi guo ji gong cheng gu wen you xian gong si, 1998
台北 : 行政院文化建設委員會 ; 連江縣社教館 ; 聯宜國際工程顧問有限公司, 1998
 
 
Fu cheng cong tan : fu cheng wen xian yan jiu / Fan Shengxiong zhu
府城叢談 : 府城文獻硏究 / 范勝雄著
by Fan, Shengxiong
范勝雄
Tainan shi : Tainan shi zheng fu, Minguo 87 [1998]-
台南市 : 台南市政府, 民國87 [1998]-
 
 
Jinmen / wen, she ying Wang Qijun
金门 / 文, 摄影王其钧
by Wang, Qijun, 1954-
王其钧, 1954-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2007
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2007
 
 
Bian jing shou wang : yi shu gong zuo zhe Mazu guan xiang / zuo zhe Xie Hongjun, Zhuang Jiasheng, Xu Huiping
邊境守望 : 藝術工作者馬祖觀想 / 作者謝鴻均, 莊家勝, 許惠萍
by Xie, Hongjun
謝鴻均
Mazu : Lianjiang Xian zheng fu, 2000
馬祖 : 連江縣政府, 2000
 
 
Taibei di zhi xin tan / Hong Bowen zhu
臺北地誌新探 / 洪伯温著
by Hong, Bowen
洪伯温
Taibei Shi : Long wen chu ban she gu fen you xian gong si : Jing xiao chu Nong xue gu fen you xian gong si, Minguo 82 [1993]
台北市 : 龍文出版社股份有限公司 : 經銷處農學股份有限公司, 民國82 [1993]
 
 
Fang wen zi you Zhongguo ji shi / Yaman zhu ; Wang Zengshan yi
訪問自由中國紀實 / 雅曼著 ; 王曽善譯
by Yalman, Ahmet Emin, 1889-
[Taibei?] : Ying wen zi you zhong guo ping lun she, [1957?]
[臺北?] : 英文自由中國評論社, [1957?]
 
 
Tai yang jian wen lu / Tang Zan'gun zhu
臺陽見聞錄 / 唐贊袞著
by Tang, Zan'gun
唐贊袞
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1981?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1981?]
 
 
Taiwan ji you / Zhu Jiefan zhu
臺灣紀遊 / 朱介凡著
by Zhu, Jiefan
朱介凡
Taibei : Fu xing shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北 : 復興書局, 民國50 [1961]
 
 
Taiwan xiang zhen zhi mei = Taiwan town and country / Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ce hua = Council for Cultural Affairs, Executive yuan ; Yuan liu chu ban gong...
台灣鄉鎮之美 = Taiwan town and country / 行政院文化建設委員會策劃 = Council for Cultural Affairs, Executive yuan ; 遠流出版公司執行 = edited and produced by Yaun-Liou publishing Co., Ltd
Taibei shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, 2005
台北市 : 行政院文化建設委員會, 2005
 
 
Xiao Liuqiu man zhi / Zhu Shijie zhu
小琉球漫誌 / 朱仕玠
by Zhu, Shijie
朱仕玠
Taibei : Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi, Minguo 46 [1957]
臺北 : 臺灣銀行經濟研究室, 民國46[1957]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.