National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 221 Results for subject:"Taiwan -- Economic conditions -- 1975-"
Sort by:
 
 
Chan jing qu shi zong lan. 2017 / Chen Yueyun, Guo Yingqian zhu bian
產經趨勢總覽. 2017 / 陳月雲, 郭英倩主編
Taibei Shi : Gong shang cai jing shu wei you xian gong si, Minguo 106 [2017]
臺北市 : 工商財經數位有限公司, 民國106 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
2020 Taiwan de wei ji yu tiao zhan / Peng Minghui [zhu]
2020台灣的危機與挑戰 / 彭明輝[著]
by Peng, Minghui, 1959-
彭明輝, 1959-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
 
 
Taiwan jing ji de 38 ge mi si / Yu Zongxian zhu
臺灣經濟的38個迷思 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Bo ya shu wu you xian gong si, 2012
台北市 : 博雅書屋有限公司, 2012
 
 
Taiwan jing ji pou xi / Liang Zhi bian zhu
台灣經濟剖析 / 梁芝编著
by Liang, Zhi
梁芝
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju, 1987-<1988 >
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局, 1987-<1988 >
 
 
Ju bian zhong de Taiwan jing ji / [zuo zhe: Yu Guoqin]
巨變中的台灣經濟 / [作者: 于國欽]
by Yu, Guoqin
于國欽
Taibei Shi : Shang xun wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 商訊文化事業股份有限公司, 2006
 
 
San min zhu yi zai Taiwan de shi jian jing ji jian she / Taiwan sheng zheng fu xin wen zhu bian
三民主義在臺灣的實踐經濟建設 / 臺灣省政府新聞處編
Taizhong Shi : Taiwan sheng zheng fu xin wen chu, Minguo 70 [1981]
臺中市 : 臺灣省政府新聞處, 民國70 [1981]
 
 
Jing ji ri bao she lun xuan ji / bian zhe Jing ji ri bao bian ji bu
經濟日報社論選集 / 編者 經濟日報編輯部
Taibei Shi : Jing ji ri bao she : zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 經濟日報社 : 總經銷 聯經出版事業公司, 民國66 [1977]
 
 
Taiwan jing ji fa zhan de kun jing yu chu lu / Yu Zongxian zhu
台灣經濟發展的困境與出路 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 87 [1998]
台北市 : 五南圖書出版公司, 民國87 [1998]
 
 
Dang dai Zhongguo jing ji ji ben jian she / Wu Rongyi zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian ; [shen cha zhe Lu Minren]
當代中國經濟基本建設/ 吳榮義著;中華文化復興運動推行委員會主編;[審查者陸民仁]
by Wu, Rongyi
吳榮義
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Ju bian zhong de Taiwan jing ji. II / Yu Guoqin zhu
巨變中的台灣經濟. II / 于國欽著
by Yu, Guoqin
于國欽
Taibei Shi : Shang xun wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 商訊文化事業股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Chan jing qu shi zong lan. 2010 / Chen Yueyun, Chen Beidi zhu bian
產經趨勢總覽. 2010 / 陳月雲, 陳蓓蒂主編
Taibei Shi : Gong shang cai jing shu wei you xian gong si, Minguo 99 [2010]
臺北市 : 工商財經數位有限公司, 民國99 [2010]
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan jing ji de tian kong / Hong Desheng zhu
台灣經濟的天空 / 洪德生著
by Hong, Desheng
洪德生
Taibei Shi : Taiwan jing ji yan jiu yuan, Minguo 93 [2004]
台北市 : 台灣經濟研究院, 民國93 [2004]
 
 
Taiwan zai di li / [Zi ce hui chan ye qing bao yan jiu suo (MIC) bian zhu]
臺灣在地力 / [資策會產業情報研究所(MIC)編著]
Taibei Shi : Cai guo fa ren zi xun gong ye ce jin hui, 2011
台北市 : 財國法人資訊工業策進會, 2011
 
 
Jing ji nian bao
經濟年報
Uniform title: Jing ji nian bao (Taipei, Taiwan)
經濟年報 (Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Xing zheng yuan jing ji jian she wei yuan hui
台北市 : 行政院經濟建設委員會
 
 
Taiwan jing ji yu ce yu zheng ce / Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo
台灣經濟預測與政策 / 中央硏究院經濟硏究所
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo
台北市 : 中央硏究院經濟硏究所
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zi you Zhongguo zhi gong ye
自由中國之工業
Taibei : Xing zheng yuan jing ji she ji wei yuan hui, -2002
臺北 : 行政院經濟設計委員會, -2002
 
 
Taiwan jing ji lun heng = Taiwan economic forum
台灣經濟論衡 = Taiwan economic forum
Taibei : Xing zheng yuan jing ji jian she wei yuan hui, Minguo 92 [2003]-
臺北 : 行政院經濟建設委員會, 民國92 [2003]-
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.