National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 11 of 11 Results for subject:"Taiwan -- Historical geography -- Maps."
Sort by:
 
 
Cheng nei jiu shi : Taibei jian cheng 130 zhou nian / Zhuang Yongming zhu
城內舊事 : 臺北建城130週年 / 莊永明著
by Zhuang, Yongming
莊永明
Taibei Shi : Taibei Shi wen xian wei yuan hui, 2014
臺北市 : 臺北市文獻委員會, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Taiwan jiu ban di xing tu xuan lu : Dongjing da xue zong he yan jiu bo wu guan jin dai ya zhou di tu zi liao dian cang : Taiwan bian / Guo li Taiwan da xue tu shu guan ; zhu...
台灣舊版地形圖選錄 : 東京大學總合研究博物館近代亞洲地圖资料典藏 : 台灣篇 / 國立台灣大學圖書舘 ; 主編郭俊麟 ; 作者郭俊麟 [and three others] = Annotations of the selected topographic maps in colonial Taiwan : Modern asian maps collection in the university museum of the university of Tokyo, Taiwan chapter / National Taiwan university library ; editor in chief Kuo Chun-lin ; author Kuo Chun-lin [and three others]
by Guo li Taiwan da xue. Tu shu guan
國立台灣大學. 圖書舘
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue tu shu guan, 2013
台北市 : 國立台灣大學圖書舘, 2013
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Jing wei Fu'ermosa : 16-19 shi ji xi fang hui zhi Taiwan xiang guan di tu = Formosa : the NMTH collection of westwen maps relating to Taiwan, 1500-1900 / Lü Lizheng, Wei...
經緯福爾摩沙 : 16-19世紀西方繪製臺灣相關地圖 = Formosa : the NMTH collection of westwen maps relating to Taiwan, 1500-1900 / 呂理政, 魏德文主編
by Guo li Taiwan li shi bo wu guan
國立臺灣歷史博物館
Tainan Shi : Guo li Taiwan li shi bo wu guan ; Taibei Shi : Nan tian shu ju you xian gong si, 2006
臺南市 : 國立臺灣歷史博物館 ; 臺北市 : 南天書局有限公司, 2006
 
 
Di tu Taiwan : si bai nian lai xiang guan Taiwan di tu = Taiwan in maps / Guo li Taiwan bo wu guan zhu bian ; [zhuan wen zhe Wu Micha ... et al.]
地圖台灣 : 四百年來相關台灣地圖 = Taiwan in maps / 國立台灣博物館主編 ; [撰文者吳密察 ... et al.]
Taibei Shi : Nan tian shu ju you xian gong si, 2007
臺北市 : 南天書局有限公司, 2007
 
 
Xian min de zu ji : gu di tu hua Taiwan cang sang shi / Christine Vertente, Xu Xueji, Wu Micha; [zhu bian Marc Hutsebaut = The authentic story of Taiwan : an illustrated...
先民的足跡 : 古地圖話台灣滄桑史 / Christine Vertente, 徐 [i.e. 許]雪姬, 吳密察 ; [主编 Marc Hutsebaut] = The authentic story of Taiwan : an illustrated history based on ancient maps, manuscripts and prints / Christine Vertente, Hsueh chi Hsu, Wu Mi-Cha ; [editor in chief Marc Hutsebaut]
by Vertente, Christine
Knokke, Belgium : Mappamundi Pub. ; Taibei Shi : Nan tian shu ju, c1991
Knokke, Belgium : Mappamundi Pub. ; 台北市 : 南天書局, c1991
 
 
Ni bu zhi dao de Taiwan gu di tu = Historic maps of Taiwan : cong gu di tu tan suo zao qi Taiwan fa zhan yu duo bian mian mao / Xia Liming, Wang Cunli, Hu Wenqing zhu
你不知道的台灣古地圖 = Historic maps of Taiwan : 從古地圖探索早期台灣發展與多變面貌 / 夏黎明, 王存立, 胡文青著
by Xia, Liming
夏黎明
Xinbei Shi : Yuan zu wen hua, Zhonghua Minguo 103 nian [2014] , ©2014
新北市 : 遠足文化, 中華民國103年 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Gu di tu kan Taibei : gen zhu lao di tu de jiao bu, yi kui Taibei de qian shi jin sheng / Qiu hui wen ku ce hua ; Gao Chuanqi zhu
古地圖看台北 : 跟著老地圖的腳步, 一窺台北的前世今生 / 秋惠文庫策劃 ; 高傳棋著
by Gao, Chuanqi
高傳棋
Taibei Shi : Yushan she, 2014
台北市 : 玉山社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shandong quan sheng kao gu yu tu : Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi]
山東全省考古輿圖 : 江南安徽全圖 ; 全臺輿圖 / [古道编委会编制]
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2005
西安市 : 西安地图出版社 2005
 
 
Taiwan de gu di tu : Ming Qing shi qi / Wang Cunli , Hu wenqing bian zhu
台灣的古地圖 : 明淸時期 / 王存立 , 胡文靑編著
by Wang, Cunli
王存立
Taibei xian Xindian Shi : Yuan zu wen hua, Minguo 91 [2002]
台北縣新店市 : 遠足文化, 民國91[2002]
 
 
Gaoxiong gu di tu ji li shi di tu ji cheng / Huang Qingqi dao du.bian hui
高雄古地圖及歷史地圖集成 / 黃清琦導讀, 編繪
by Huang, Qingqi
黃清琦
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi wen hua ju, 2014
高雄市 : 高雄市文化局, 2014
MapMap [text, cartographic image, volume]
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu. Fujian Sheng, Taiwan Sheng ji = Complete collection of early maps in China. Fujian Province & Taiwan Province / Wang Ziqiang zhu bian
中国古地图辑录. 福建省, 台湾省辑 = Complete collection of early maps in China. Fujian Province & Taiwan Province / 王自强主编
by Wang, Ziqiang
王自强
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2007
北京 : 星球地图出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.