National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for subject:"Taiwan -- History -- 1975-1988."
Sort by:
 
 
Taiwan Sheng zhu xi nian pu. Lin Yanggang / Li Shuyi bian zhu
臺灣省主席年譜. 林洋港 / 李澍奕編著
by Li, Shuyi, (Writer on Taiwan history)
李澍奕, (Writer on Taiwan history)
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, Minguo 106 nian [2017]
南投市 : 國史館臺灣文獻館, 民國106年 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
70 nian dai Taiwan zuo yi yun dong / Guo Jizhou
七0年代台灣左翼運動 / 郭紀舟
by Guo, Jizhou
郭紀舟
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 1999
台北市 : 海峽學術出版社, 1999
 
 
Zou guo ba shi nian dai / zong bian ji: Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan: Wang Chaohua
走過八十年代 / 總編輯: 錢永祥 ; 編輯委員: 王超華
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo xian dai ming ren lu / Zhongguo ming ren zhuan ji zhong xin bian yin ; [zhu bian Zhang Zhaowei]
中華民國現代名人錄 / 中國名人傳記中心編印 ;[主編張朝桅]
Taibei Shi : Zhongguo ming ren zhuan ji zhong xin, Minguo 87 [1998]
台北市 : 中國名人傳記中心, 民國87 [1998]
 
 
Po ju : jie mi! Jiang Jingguo wan nian quan li bu ju gai bian de nei mu / Wu Jianguo zhu
破局 : 揭祕! 蔣經國晚年權力佈局改變的內幕 / 吳建國 著
by Wu, Jianguo
吳建國
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2017
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Jin kan liang Jiang : jia shi yu guo shi : yi jiu si wu - yi jiu ba ba yi shi jian wen lu / Zheng Peifen zhu
近看兩蔣 : 家事與國事 : 一九四五-一九八八軼事見聞錄 / 鄭佩芬著
by Zheng, Peifen
鄭佩芬
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2017
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.