National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for subject:"Taiwan -- History -- 1988-2000."
Sort by:
 
 
Wei quan ti zhi de bian qian : Jie yan hou de Taiwan / Zhong yang yan jiu yuan Taiwan yan jiu tui dong wei yuan hui zhu bian
威權體制的變遷 : 解嚴後的臺灣 / 中央硏究院臺灣研究推動委員會主編
by Change and Transformation of an Authoritarian Rule (1999 : Zhong yang yan jiu yuan)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo chou bei chu, 2001
臺北市: 中央研究院臺灣史研究所籌備處, 2001
 
 
Guo zu ren tong de zhuan zhe : Taiwan min zhong yu jing ying de xu shi / Ye Chunjiao zhu
國族認同的轉折 : 台灣民眾與菁英的敘事 / 葉春嬌著
by Ye, Chunjiao
葉春嬌
Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 99 [2010]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國99 [2010]
 
 
Jie yan yi lai : er shi nian mu du zhi Taiwan / [bian zhe Si xiang bian wei hui]
解嚴以來 : 二十年目睹之台灣 / [編者思想編委會]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2007
 
 
Gong tong ti : shi jie tu xiang xia de Taiwan / Lin Zhuoshui zhu
共同體 : 世界圖像下的台灣 / 林濁水著
by Lin, Zhuoshui
林濁水
Taibei Xian Xindian Shi : Zuo an wen hua, 2006
台北縣新店市 : 左岸文化, 2006
 
 
Zou guo ba shi nian dai / zong bian ji: Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan: Wang Chaohua
走過八十年代 / 總編輯: 錢永祥 ; 編輯委員: 王超華
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo xian dai ming ren lu / Zhongguo ming ren zhuan ji zhong xin bian yin ; [zhu bian Zhang Zhaowei]
中華民國現代名人錄 / 中國名人傳記中心編印 ;[主編張朝桅]
Taibei Shi : Zhongguo ming ren zhuan ji zhong xin, Minguo 87 [1998]
台北市 : 中國名人傳記中心, 民國87 [1998]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.