National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 54 Results for subject:"Taiwan -- History -- To 1895 -- Sources."
Sort by:
 
 
Taiwan tong zhi gao : Taiwan sheng / Xue Shaoyuan, Wang Guorui zuan xiu
臺灣通志稿 : 臺灣省 / 薛紹元,王國瑞纂修
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Qing dai Taiwan dang an shi liao quan bian / [Beijing shi tian long chang cheng wen hua yi shu gong si bian, ze ren bian ji Zhang Xiang]
清代臺灣檔案史料全編 / [北京市天龍長城文化藝術公司編, 責任編輯張翔]
Beijing shi : Xue yuan chu ban she, 1999
北京市 : 學苑出版社, 1999
 
 
Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo cang nei ge da ku dang an Taiwan shi liao hui bian / Liu Zhengyun zhu bian
中央研究院歷史語言研究所藏內閣大庫檔案臺灣史料彙編 / 劉錚雲主編
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo chu ban : Si fen xi shu fang deng jing xiao, Minguo 101 [2012]
臺北市 : 中央研究院歷史語言研究所出版 : 四分溪書坊等經銷, 民國101 [2012]
BookBook [text, volume, computer disc]
 
 
Tongzhi jia xu Ri bing qin Tai shi mo / yi ming bian
同治甲戌日兵侵台始末 / 佚名編
Uniform title: Chou ban yi wu shi mo. Selections
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1983]
[永和市] 文海出版社, [1983]
 
 
Daoguang Fujian tong zhi Taiwan fu : Taiwan sheng / Chen Shouqi zong zuan ; Wei Jingzhong xu xiu ; Xia Deyi ji lu
道光福建通志臺灣府: 臺灣省 / 陳壽祺總纂;魏敬中續修;夏德儀輯錄
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Qing gong yue zhe dang Taiwan shi liao / zong bian ji Hong Anquan ; bian ji Shen Jinghong ... et al
清宮月摺檔臺灣史料 / 總編輯洪安全 ; 編輯沈景鴻 ... et al
Taibei shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 83-84 [1994-1995]
台北市 : 國立故宮博物院, 民國83-84 [1994-1995]
 
 
Ming Qing Taiwan dang an hui bian. Di 4 ji / Taiwan shi liao ji cheng bian ji wei yuan hui bian
明清臺灣檔案彙編. 第4輯 / 臺灣史料集成編輯委員會編.
Taibei Shi : Guo li Taiwan li shi bo wu guan : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Guo li Taiwan da xue tu shu guan, 2008
台北市 : 國立台灣歷史博物館 : 遠流出版事業股份有限公司 : 國立台灣大學圖書館, 2008
 
 
Jia shu gong du chao cun / Wang Yuanzhi [bian] ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
甲戍公牘鈔存 / 王元穉[編] ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 48 [1959]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國48 [1959]
 
 
Chongxiu Fujian Taiwan fu zhi : Taiwan sheng / Liu Liangbi, Qian Zhu, Fan Changzhi zuan xiu
重修福建臺灣府志 : 臺灣省 / 劉良璧,錢洙,范昌治纂修
Uniform title: Chong xiu Fujian Taiwan fu zhi. Selections
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Ming Qing Taiwan dang an hui bian. Di 3 ji / Taiwan shi liao ji cheng bian ji wei yuan hui bian
明清臺灣檔案彙編. 第3輯 / 臺灣史料集成編輯委員會編
Taibei Shi : Guo li Taiwan li shi bo wu guan, Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Guo li Taiwan da xue tu shu guan, 2007
台北市 : 國立台灣歷史博物館, 遠流出版事業股份有限公司, 國立台灣大學圖書館, 2007
 
 
Ming Qing Taiwan dang an hui bian. Di 2 ji / Taiwan shi liao ji cheng bian ji wei yuan hui bian
明清臺灣檔案彙編. 第2輯 / 臺灣史料集成編輯委員會編.
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2006
 
 
Qing ji Shen bao Taiwan ji shi ji lu / [bian ji zhe Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi]
淸季申報臺灣紀事輯錄 / [編輯者臺灣銀行經濟硏究室]
Nantou shi Zhong xing xin cun : Taiwan sheng wen xian wai yuan hui, Minguo 83 [1994]
南投市中興新村 : 臺灣省文獻委員會, 民國83 [1994]
 
 
Jia xu gong du chao cun / Wang Yuanzhi ji. Qing dai Taiwan zhi guan yin lu
甲戌公牘鈔存 / 王元穉輯. 淸代臺灣職官印錄
by Wang, Yuanzhi
王元穉
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Xun Tai tui si lu / Liu Ao zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
巡臺退思錄 / 劉璈著 ; 臺灣銀行經濟硏究室編輯
by Liu, Ao, active 1874-1885
劉璈, active 1874-1885
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 47 [1958]
臺北 : 臺灣銀行, 民國47 [1958]
 
 
Taiwan fu zhi : Taiwan sheng / Jin Zhiyang zhu xiu ; Gao Gongqian zuan ji
臺灣府志 : 臺灣省 / 靳治揚主修 ; 高拱乾纂輯
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Tai an hui lu jia ji / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
臺案彙錄甲集 / 臺灣銀行經濟研究室編
Taibei : Taiwan yin hang, 1959
臺北 : 臺灣銀行, 1959
 
 
Taiwan fu zhi / Gao Gongqian [zuan ji]. Chong xiu Taiwan fu zhi / Zhou Yuanwen [deng zeng] xiu ; Fang Hao zhu bian jiao ding
臺灣府志 / 高拱乾 [纂輯]. 重修臺灣府志 / 周元文 [等增]修 ; 方豪主编校订
by Gao, Gongqian, active 1691-1696
高拱乾, active 1691-1696
Yangmingshan : Guo fang yan jiu yuan Zhonghua xue shu yuan, Minguo 57 [1968]
陽明山 : 國防研究院中華學術院, 民國57 [1968]
 
 
Taiwan di qu kai pi shi liao xue shu lun wen ji / Guo xue wen xian guan zhu bian
臺灣地區開闢史料學術論文集 / 國學文獻館主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 85 [1996]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國85 [1996]
 
 
Xu xiu Taiwan fu zhi : Taiwan sheng / Yu Wenyi zhu xiu ; Huang Yi deng zuan ji
續修臺灣府志 : 臺灣省 / 余文儀主修;黃佾等纂輯
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 成文出版社, 民國73 [1984]
 
 
Taiwan Fu zhi / Gao Gongqian zuan ; Zhou Yuanwen zeng xiu ; Zhang Guangqian dian xiao ; Taiwan shi liao ji cheng bian ji wei yuan hui bian
臺灣府志 / 高拱乾纂輯 ; 周元文增修 ; 張光前點校 ; 臺灣史料集成編輯委員會編
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2004
台北市 : 行政院文化建設委員會 : 遠流出版事業股份有限公司, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.