National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 220 Results for subject:"Taiwan -- History -- To 1895."
Sort by:
 
 
Taiwan tong zhi gao : Taiwan sheng / Xue Shaoyuan, Wang Guorui zuan xiu
臺灣通志稿 : 臺灣省 / 薛紹元,王國瑞纂修
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Dong cha ji lüe : Taiwan sheng / Yao Ying zhuan
東槎紀略: 臺灣省 / 姚瑩撰
by Yao, Ying, 1785-1853
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 成文出版社, 民國73 [1984]
 
 
Helan shi dai Taiwan shi de lian xu xing wen ti / Weng Jiayin zhu
荷蘭時代臺灣史的連續性問題 / 翁佳音著
by Weng, Jiayin
翁佳音
Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 97 [2008]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國97 [2008]
 
 
Qing dai Taiwan dang an shi liao quan bian / [Beijing shi tian long chang cheng wen hua yi shu gong si bian, ze ren bian ji Zhang Xiang]
清代臺灣檔案史料全編 / [北京市天龍長城文化藝術公司編, 責任編輯張翔]
Beijing shi : Xue yuan chu ban she, 1999
北京市 : 學苑出版社, 1999
 
 
 
Xun Tai tui si lu / Liu Ao zhu
巡臺退思錄 / 劉璈著
by Liu, Ao, active 1874-1885
劉璈, active 1874-1885
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1981?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1981?]
 
 
Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo cang nei ge da ku dang an Taiwan shi liao hui bian / Liu Zhengyun zhu bian
中央研究院歷史語言研究所藏內閣大庫檔案臺灣史料彙編 / 劉錚雲主編
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo chu ban : Si fen xi shu fang deng jing xiao, Minguo 101 [2012]
臺北市 : 中央研究院歷史語言研究所出版 : 四分溪書坊等經銷, 民國101 [2012]
BookBook [text, volume, computer disc]
 
 
Tongzhi jia xu Ri bing qin Tai shi mo / yi ming bian
同治甲戌日兵侵台始末 / 佚名編
Uniform title: Chou ban yi wu shi mo. Selections
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1983]
[永和市] 文海出版社, [1983]
 
 
Daoguang Fujian tong zhi Taiwan fu : Taiwan sheng / Chen Shouqi zong zuan ; Wei Jingzhong xu xiu ; Xia Deyi ji lu
道光福建通志臺灣府: 臺灣省 / 陳壽祺總纂;魏敬中續修;夏德儀輯錄
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Hai bin da shi ji / zhu jia ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
海濱大事記 / 諸家 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國54 [1965]
 
 
Dongying ji shi jiao zhu / yuan zhu Lin Hao ; jiao shi Gu Minyao ; Guo jia jiao yu yan jiu yuan zhu bian
東瀛紀事校注 / 原著林豪 ; 校釋顧敏耀 ; 國家教育研究院主編
by Gu, Minyao
顧敏耀
Taibei Shi : Taiwan shu fang chu ban you xian gong si, 2011
台北市 : 台灣書房出版有限公司, 2011
 
 
Taiwan zao qi li shi yan jiu / Cao Yong He zhu
臺灣早期歷史研究 / 曹永和著
by Cao, Yonghe
曹永和
Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
臺北 : 聯經出版事業公司 , 民國 68 [1979]
 
 
Taiwan zao qi shi gang / Fang Hao zhu
臺灣早期史綱 / 方豪著
by Fang, Hao
方豪
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國83 [1994]
 
 
Qing gong yue zhe dang Taiwan shi liao / zong bian ji Hong Anquan ; bian ji Shen Jinghong ... et al
清宮月摺檔臺灣史料 / 總編輯洪安全 ; 編輯沈景鴻 ... et al
Taibei shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 83-84 [1994-1995]
台北市 : 國立故宮博物院, 民國83-84 [1994-1995]
 
 
Bei wu xie de Taiwan shi : 1553-1860 zhi shi shi wei bi shi shi shi / Luo Fenmei zhu
被误解的台湾史 : 1553-1860之史实未必是事实 / 骆芬美著
by Luo, Fenmei, 1956-
駱芬美, 1956-
Beijing : Zhong xin chu ban she, 2014
北京 : 中信出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan kai fa shi yan jiu / Yin Zhangyi zhu
臺灣開發史硏究 / 尹章義著
by Yin, Zhangyi
尹章義
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國78 [1989]
 
 
Jing hai ji shi / Shi Lang zhuan ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
靖海紀事 / 施琅;臺灣銀行經濟研究室編
by Shi, Lang, 1621-1696
施琅, 1621-1696
Taibei shi : Taiwan yin hang, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行, 民國47 [1958]
 
 
Ming Qing Taiwan dang an hui bian. Di 4 ji / Taiwan shi liao ji cheng bian ji wei yuan hui bian
明清臺灣檔案彙編. 第4輯 / 臺灣史料集成編輯委員會編.
Taibei Shi : Guo li Taiwan li shi bo wu guan : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Guo li Taiwan da xue tu shu guan, 2008
台北市 : 國立台灣歷史博物館 : 遠流出版事業股份有限公司 : 國立台灣大學圖書館, 2008
 
 
Hong dou jie / Yao Jiawen zhu
洪豆劫 / 姚嘉文著
by Yao, Jiawen
姚嘉文
Taibei Shi : Zi li wan bao, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 自立晚報, 民國76 [1987]
 
 
Jia shu gong du chao cun / Wang Yuanzhi [bian] ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
甲戍公牘鈔存 / 王元穉[編] ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 48 [1959]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國48 [1959]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.