National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 3177 Results for subject:"Taiwan -- History."
Sort by:
 
 
Jilong Shan yu Danshui Yang : dong Ya hai yu yu Taiwan zao qi yan jiu, 1400-1700 / Chen Zongren zhu
鷄籠山與淡水洋 : 東亞海域與台灣早期研究, 1400-1700 / 陳宗仁著
by Chen, Zongren, 1966-
陳宗仁, 1966-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Taiwan cheng huai gu ji / Lin Yong zhu
臺灣城懷古集 / 林勇著
by Lin, Yong
林勇
Tainan Shi : Xing wen zhai shu ju, Minguo 49 [1960]
台南市 : 興文齋書局, 民國49 [1960]
 
 
Tu shuo Qing dai Taipei cheng / Xu Yihong wen, hui tu
圖說清代臺北城 / 徐逸鴻文, 繪圖
by Xu, Yihong, 1977-
徐逸鴻, 1977-
[Taibei Shi] : Mao tou ying, 2011
臺北市 : 貓頭鷹出版, 2011
 
 
Taibei lao jie / zuo zhe Zhuang Yongming
台北老街 / 作者莊永明
by Zhuang, Yongming
莊永明
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume, videodisc]
 
 
Zou guo cong qian zou xiang wei lai : li shi jian zheng yu hui gu / Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Zhonghua Minguo Taiwan shi ji yan jiu zhong xin yin xing ; [zuo zhe Zeng...
走過從前走向未來: 歷史見證與回顧 / 高雄市文獻委員會,中華民國台灣史蹟硏究中心印行;[作者曾玉昆 ... et al.]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Minguo 84 [1995]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國84 [1995]
 
 
Xu xiu Gaoxiong shi zhi / [zong zuan Huang Yaoneng]
續修高雄市志. / [總纂黃耀能]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi wen xian wei yuan hui, Minguo 84 [1995]-
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國84 [1995]-
 
 
Qing dai zhi Gamalan / Liao Fengde zhu
清代之噶瑪蘭 / 廖風德著
by Liao, Fengde, 1951-
廖風德, 1951-
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 79 [1990]
台北市 : 正中書局, 民國79 [1990]
 
 
Luzhu xiang zhi / [Luzhu xiang zhi bian shen wei yuan hui bian]
蘆竹鄉志 / [蘆竹鄉志編審委員會編]
[Taoyuan xian : Luzhu xiang zhi bian shen wei yuan hui, 1975]
[桃園縣 : 蘆竹鄉志編審委員會, 1975]
 
 
Zheng fu yu min yi : Gaoxiong shi gai zhi shi zhou nian ji nian zhuan ji / [jiao kan zhe Cai Jingshi ; bian zhuan zhe Wang Qu, Lü Bolin ; jiao dui zhe Lü Bolin]
政府與民意 : 高雄市改制十週年紀念專輯 / [校勘者蔡景軾 ; 編撰者王衢, 呂伯璘 ; 校對者呂伯璘]
by Wang, Qu, 1906-
王衢, 1906-
Gaoxiong Shi : Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Minguo 79 [1990]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國79 [1990]
 
 
Gemalan ting zhi : [8 juan] / Chen Shujun xiu
噶瑪蘭廳志 : [8卷] / 陳淑均修
by Chen, Shujun, ju ren 1816
陳淑均, ju ren 1816
Yangmingshan : Guo fang yan jiu yuan : Zhonghua xue shu yuan : Huagang shu ju jing xiao, Minguo 57 [1968]
陽明山 : 國防研究院 : 中華學術院 : 華岡書局經銷, 民國57 [1968]
 
 
Yunlin xian cai fang ce / Ni Zanyuan [bian ji] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
雲林縣采訪册 / 倪贊元[編輯] ; 臺灣銀行經濟硏究室編輯
by Ni, Zanyuan
倪贊元
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 48 [1959]
臺北 : 臺灣銀行, 民國48 [1959]
 
 
Jiayi Shi zhi / jian xiu Zhang Boya, Chen Lizhen ; zhu xiu Wu Jiaxin, Wu Shufen ; zong bian zuan Yan Shangwen ; bian zuan Wu Yuzhen ; Jiayi Shi zheng fu bian yin
嘉義市志 / 監修張博雅, 陳麗貞 ; 主修吳嘉信, 吳淑芬 ; 總編纂顔尚文 ; 編纂吳育臻 ; 嘉義市政府編印
Jiayi Shi : Jiayi Shi zheng fu, Minguo 91-<93> [2002-<2004]>
嘉義市 : 嘉義市政府, 民國91-<93> [2002-<2004]>
 
 
Yilan Xian zhi : 9 juan, juan shou : 1 juan, juan mo : 1 juan / Lu Zuanxiang, Gan Ayan xiu ; Lu Shibiao deng zuan ; Yilan Xian wen xian wei yuan hui bian zuan
宜蘭縣志 : 9卷, 卷首 : 1卷, 卷末 : 1卷 / 廬纘祥, 甘阿炎修 ; 廬世標等纂 ; 宜蘭縣文獻委員會編纂
Yilan, Minguo 48-54 [1959-1965]
宜蘭, 民國48-54 [1959-1965]
 
 
Zhonghe Shi zhi / [Lü Fangyan zhu xiu ; zong bian zuan Zhonghua zong he fa zhan yan jiu yuan ying yong shi xue yan jiu suo]
中和市志 / [呂芳煙主修 ; 總編纂中華綜合發展硏究院應用史學硏究所]
Zhonghe Shi : Zhonghe Shi gong suo, Minguo 87 [1998]
中和市 : 中和市公所 民國87 [1998]
 
 
Hengchun xian zhi / Tu Jishan zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
恆春縣志 / 屠繼善著 ; 臺灣銀行經濟硏究室編輯
by Tu, Jishan, active 1894
屠繼善, active 1894
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 49 [1960]
臺北 : 臺灣銀行, 民國49 [1960]
 
 
Sanchong Shi zhi / [Sanchong Shi zhi bian zuan wei yuan hui]
三重市志 / [三重市志編纂委員會]
Taibai Xian Sanchong Shi : Taibai Xian Sanchong Shi gong suo, Minguo 85 [1996]
臺北縣三重市 : 臺北縣三重市公所, 民國85 [1996]
 
 
Nan'gang zhi : Taibei shi Nan'gang qu ge jie qing zhu Taiwan guang fu si shi zhou nian ji nian / Nan'gang zhi bian ji wei yuan hui bian yin
南港誌 : 臺北市南港區各界慶祝台灣光復四十週年紀念 / 南港誌編輯委員會編印
Taibei Shi Nan'gang qu : Nan'gang zhi bian ji wei yuan hui, Minguo 74 [1985]
台北市南港區 : 南港誌編輯委員會, 民國74 [1985]
 
 
Fengshan Xian zhi : [12 juan] / Wang Yingzeng xiu
鳳山縣志 : [12卷] / 王瑛曾修
by Wang, Yingzeng
王瑛曾
Yangmingshan : Guo fang yan jiu yuan : Zhonghua xue shu yuan : Huagang shu ju jing xiao, Minguo 57 [1968]
陽明山 : 國防研究院 : 中華學術院 : 華岡書局經銷, 民國57 [1968]
 
 
Miaoli kai tuo shi hua / Huang Dingsong bian zhu
苗栗開拓史話 / 黃鼎松編著
by Huang, Dingsong
黃鼎松
Miaoli shi : Miaoli xian wen hua zhong xin, Minguo 80 [1991]
苗栗市 : 苗栗縣文中心, 民國80 [1991]
 
 
Miaoli Xian zhi : [16 juan] / Shen Maoyin ... [et al zuan ji]
苗栗縣志 : [16卷] / 沈茂蔭 ... [et al. 纂輯]
Yangmingshan : Guo fang yan jiu yuan : Zhonghua xue shu yuan, Minguo 57 [1968]
陽明山 : 國防硏究院 : 中華學術院, 民國57 [1968]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.