National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 194 Results for subject:"Taiwan -- Maps."
Sort by:
 
[Jilong gang tu] / Jilong Shi jing cha ju jian zhi
[基隆港圖] / 基隆市警察局監製
by Chi-lung shih (Taiwan). Jing cha ju
基隆市(Taiwan). 警察局
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [196-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Gaoxiong Shi di li tu ji / Huang Huirong bian zhu ; Gaoxiong Shi zheng fu yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin
高雄市地理圖集 / 黃暉榮編著 ; 高雄市政府硏究發展考核委員會編印
Gaoxiong : Gaoxiong Shi zheng fu yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui, Minguo 89 [2000]
高雄 : 高雄市政府硏究發展考核委員會, 民國89 [2000]
 
Sanchong Zhen tu
三重鎮圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [196-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Taizhong Shi jie tu = Map of Tai Chung City / bian zhe ji fa xing ren Lin Huantang
臺中市街圖 = Map of Tai Chung City / 編者及發行人林煥堂
by Da zhong wen hua she
大衆文化社
Taibei Shi : Da zhong wen hua she, Minguo 49 [1960]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Da gao ping quan lan bai ke di tu / bian zhu zhe, Di li Taiwan zi xun ku ; zhu bian, Chen Yuanjian ; jian xiu, Naluwan ti tu guan ; di tu zhi zuo Guo jia di li zi xun zhong xin...
大高屏全覽百科地圖 / 編著者地理臺灣資訊庫 ; 主編陳遠建 ; 監修那路灣地圖舘 ; 地圖製作國家地理資訊中心數位地圖所
by Di li Taiwan zi xun ku
地理臺灣資訊庫
Taipei shi : Hu wai sheng huo tu shu gu fen you xian gong si, 2015 , ©2015
台北市 : 戶外生活圖書股份有限公司, 2015
MapMap [cartographic image, volume]
 
Penghu Xian Magong Zhen shi qu tu
澎湖縣馬公鎮市區圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [197-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Tainan zhou guan nei tu / Tainan zhou bian zhuan
臺南州管內圖 / 臺南州編撰
by Taiwan Nichinichi Shinpōsha
台灣日日新報社
Taibei Shi : Taiwan ri ri xin bao she, Dazheng 10 nian [1921]
臺北市 : 台灣日日新報社, 大正十年 [1921]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Xizhi Zhen quan tu
汐止鎮全圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [197-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Maopu tu : Taibei Zhou Yilan Jun Jiaoxi Zhuang
茅埔圖 : 臺北州宜蘭郡礁溪庄
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [196-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Hualian Xian di li tu / bian hui zhe Zhang Duanshi ; Zhang Ruiying
花蓮縣地理圖 / 編繪者張端仕, 張瑞英
by Zhang, Duanshi
張端仕
Hualian Shi : Zhong yang shu ju, Minguo 44 [1955]
花蓮市 : 中央書局, 民國44 [1955]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Banqiao Zhen guan nei tu
板橋鎮管內圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [197-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Yunlin Xian / Yunlin Xian hai pu di lian he keng zhi shi yan chu ce zhi
雲林縣 / 雲林縣海埔地聯和墾植試驗處測製
by Yunlin Xian hai pu di lian he keng zhi shi yan chu
雲林縣海埔地聯和墾植試驗處
[Yunlin Xian] : Yunlin Xian hai pu di lian he keng zhi shi yan chu, Minguo 50 [1961]
[雲林縣] : 雲林縣海埔地聯和墾植試驗處, 民國 50 [1961]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Taibei Xian Sanchong Zhen lue tu
臺北縣三重鎮略圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [197-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Taoyuan Zhen guan nei tu
桃園鎮管內圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [195-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Taidong Xian guan nei tu
臺東縣管內圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [197-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Tainan Xian tu
臺南縣圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [195-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Taiwan Sheng Hualian Xian Hualian Shi quan tu
臺灣省花蓮縣花蓮市全圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [195-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Taoyuan Xian tu
桃園縣圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [196-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Yun jia nan quan lan bai ke di tu / bian zhu zhe, Di li Taiwan zi xun ku ; zhu bian, Chen Yuanjian ; jian xiu, Naluwan ti tu guan ; di tu zhi zuo Guo jia di li zi xun zhong xin...
雲嘉南全覽百科地圖 / 編著者地理臺灣資訊庫 ; 主編陳遠建 ; 監修那路灣地圖舘 ; 地圖製作國家地理資訊中心數位地圖所
by Di li Taiwan zi xun ku
地理臺灣資訊庫
Taipei shi Hu wai sheng huo tu shu gu fen you xian gong si, 2015 , ©2015
台北市 戶外生活圖書股份有限公司, 2015
MapMap [text, volume]
 
 
Da Taizhong quan lan bai ke di tu / bian zhu zhe, Di li Taiwan zi xun ku ; zhu bian, Chen Yuanjian ; jian xiu, Naluwan ti tu guan ; di tu zhi zuo Guo jia di li zi xun zhong xin...
大台中全覽百科地圖 / 編著者地理臺灣資訊庫 ; 主編陳遠建 ; 監修那路灣地圖舘 ; 地圖製作國家地理資訊中心數位地圖所
by Di li Taiwan zi xun ku
地理臺灣資訊庫
Taipei shi : Hu wai sheng huo tu shu gu fen you xian gong si, 2015 , ©2015
台北市 : 戶外生活圖書股份有限公司, 2015
MapMap [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.