National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Taiwan -- Native races."
Sort by:
 
 
Taiwan tu zhu de chuan tong she hui wen hua yu ren quan xian kuang / wei tuo dan wei Zhongguo ren quan xie hui ; yan jiu dan wei Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo
台灣土著的傳統社會文化與人權現況 / 委託單位中國人權協會 ; 硏究單位中央硏究院民族學硏究所
Taibei Shi : Da jia chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北市 : 大佳出版社, 民國76 [1987]
 
 
Taiwan xian min kan Taiwan / [Liu Zhaomin zhu]
台灣先民看台灣 / [劉昭民著]
by Liu, Zhaomin
劉昭民
Taibei Shi : Taiyuan chu ban she : Zong jing xiao Wu shi tu shu gong si, 1992
臺北市 : 臺原出版社: 總經銷呉氏圖書公司, 1992
 
 
Taiwan Takasagozoku : keitō shozoku no kenkyū / Taihoku Teikoku Daigaku Dozoku Jinruigaku Kenkyūshitsu chōsa = The Formosan native tribes : a genealogical and...
臺灣高砂族 : 系統所屬の硏究 / 臺北帝國大學土俗・人類學硏究室調查 = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study / Institute of Ethnology, Taihoku Imperial University
Tōkyō : Tōkō Shoin, 1935
東京 : 刀江書院, 1935
 
 
Taiwan sheng zhong bu shan di yuan yi zi yuan diao cha bao gao
台灣省中部山地園藝資源調查報告 / 程兆熊等編
[1956]
台北 : 中國農村復興聯合委員會, [1956]
 
 
Gaoshao zu min jian gu shi xuan / Cai Tiemin bian
高山族民间故事选/ 蔡铁民编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Taiwan shan di ji xing / Cheng Zhaoxiong zhu
臺灣山地紀行 / 程兆熊著
by Cheng, Zhaoxiong
程兆熊
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 45 [1956]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國45 [1956]
 
 
Takasagozoku ni sasageru / Suzuki Akira
高砂族に捧げる / 鈴木明
by Suzuki, Akira, 1929-
鈴木明, 1929-
Tōkyō : Chūō Kōronsha, Shōwa 51 [1976]
東京 : 中央公論社, 昭和51 [1976]
 
 
Gaoshan zu feng su zhi / Xu Liangguo, Zeng Siqi bian zhu
高山族风俗志 / 许良国, 曾思奇编著
by Xu, Liangguo
许良国
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中央民族学院出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Taiwan feng tu zhi / He Liankui, Wei Huilin zhu
臺灣風土志 / 何聯奎, 衛惠林著
by He, Liankui, 1902-
何聯奎, 1902-
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北, 臺灣中華書局, 民國55 [1966]
 
 
Fan she cai feng tu kao / Liushiqi zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
番社采風圖考 / 六十七著 ; 臺灣銀行經濟硏究室編
by Liushiqi, active 1743
六十七, active 1743
Taibei shi : Taiwan yin hang fa xing, Minguo 50 [1961]
臺北市 : 臺灣銀行發行, 民國50 [1961]
 
 
Taiwan tu zhu zu de wen hua yu yan fen lei tan jiu / Feiluoli zhu
臺灣土著族的文化語言分類探究 / 費羅禮著
by Ferrell, Raleigh
Taiwan Nangang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 58 [1969]
臺灣南港 : 中央硏究院民族學硏究所, 民國58 [1969]
 
 
Yuan zhu min xie zhen & jie shuo ji= Formosa / Zhang liangze jian xiu ; Dai Jialing bian yi
原住民寫真&解說集 = Formosa / 張良澤監修 ; 戴嘉玲編譯
Uniform title: Taiwan genjūmin no fūzoku. Chinese
台灣原住民の風俗. Chinese
by Zhang, Liangze, 1939-
張良澤, 1939-
Taibei : Qian wei chu ban she, 2000
臺北 : 前衛出版社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.