National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 128 Results for subject:"Taiwan -- Pictorial works."
Sort by:
 
 
Jinmen feng guang / bian she zhe Yan Boren
金門風光 / 編攝者颜伯仁
by Yeh, Bie Tsin
Taibei : Xin Ya chu ban she ; Jinmen : zong jing xiao Yuan cheng shu dian, Minguo 63 [1974]
台北 : 新亞出版社 ; 金門 : 總經銷源成書店, 民國63 [1974]
 
 
Taibei ri yu ye = Day & night, Taipei / Wang Dan zhu ; Chen Zhuobang she ying
台北日與夜 = Day & night, Taipei / 王丹著 ; 陳卓邦攝影
by Wang, Dan, 1969-
王丹, 1969-
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lucheng lian qu : Xu Cangze she ying hui gu ji = The good old times of Lukang / [zong bian ji He Chuankun ; zhu bian Huang Zhinong, Liao Zijun]
鹿城戀曲 : 許蒼澤攝影回顧輯 = The good old times of Lukang / [總編輯何傳坤 ; 主編黃志農, 廖紫均]
by Xu, Cangze, 1930-2006
許蒼澤, 1930-2006
Taizhong Shi : Guo li zi ran ke xue bo wu guan, Minguo 98 nian [2009]
臺中市 : 自然科學博物館, 民國98年[2009]
 
 
Chen yan hui mou yi dang nian : Nantou xian lao zhao pian te ji / Nantou xian li wen hua zhong xin bian
塵煙回眸憶當年 : 南投縣老照片特輯 / 南投縣立文化中心編
Nantou xian : Nantou xian li wen hua zhong xin, Minguo 83 [1994]
南投縣 : 南投縣立文化中心, 民國83 [1994]
 
 
Dajia wang ri qing huai : Dajia lao zhao pian zheng zhan zhuan ji / [zong bian ji Wang Zhengxiong]
大甲往日情懷 : 大甲老照片徵展專輯 / [總編輯王正雄]
Fengyuan : Taizhong Xian li wen hua zhong xin, Minguo 83 [1994]
豐原 : 台中縣立文化中心, 民國83 [1994]
 
 
Gaoxiong : gong shang gang wang da du shi = Kaohsiung : a big industrial and commercial port city
高雄 : 工商港灣大都市 = Kaohsiung : a big industrial and commercial port city.Journal of National Kaohsiung Institute of Technology
Gaoxiong shi : Gaoxiong shi zheng fu xin wen chu, Minguo 73 [1984]
高雄市 : 高雄市政府新聞處, 民國73 [1984]
 
 
Jiu qing mian mian wu shi nian : Cai Gaoming "xie zhen" gang du she ying zhan = The exhibition of photography by K.M. Tsai / [Cai Gaoming she ying ; Wang Shugui zhuan...
舊情綿綿五十年 : 蔡高明"寫真"港都攝影展 = The exhibition of photography by K.M. Tsai / [蔡高明攝影 ; 王蜀桂撰稿]
by Cai, Gaoming
蔡高明
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi li li shi bo wu guan, Minguo 88 [1999]
高雄市 : 高雄市立歷史博物館, 民國88 [1999]
 
 
Lai zi Gaoxiong de ming xin pian : zui ai Gaoxiong, ba nian tui bian, 1998-2006 / [Zhang Jian, Zeng Lishu, Lin Yunxi zhuan wen]
來自高雄的明信片 : 最愛高雄,八年蛻變,1998-2006 / [張筧, 曾麗書, 林昀熹撰文]
by Zhang, Jian
張筧
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi xin wen chu, 2006
高雄市 : 高雄市新聞處, 2006
 
 
Kuai men xia de lao Taiwan / bian zhe Xiang Yang, Liu Huanyue
快門下的老台灣 / 編者向陽, 劉還月
Taibei shi : Lin bai chu ban she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 林白出版社, 民國74 [1985]
 
 
Yong bao Taiwan : bai zhang tu pian kan xian dai Taiwan = Embrace Taiwan : 100 images of contemporary Taiwan / [she ying zuo zhe Pu Huazhi ... et al. ; wen zi zuo zhe Zhang Jingru]
擁抱台灣 : 100張圖片看現代台灣 = Embrace Taiwan : 100 images of contemporary Taiwan / [攝影作者卜華志 ... et al. ; 文字作者張靜茹]
Taibei shi : Guang hua hua bao za zhi she, Minguo 89 [2000]
台北市 : 光華畫報雜誌社, 民國89 [2000]
 
 
Bao dao mei di : she ying bi sai you sheng zuo pin zhuan ji / [Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin ; zuo zhe Lai Jianzuo deng]
寶島美地 : 攝影比賽優勝作品專輯 / [臺灣省政府新聞處編印 ; 作者賴建作等]
Taizhong Shi : Taiwan sheng zheng fu xin wen chu, Minguo 88 [1999]
台中市 : 臺灣省政府新聞處, 民國88 [1999]
 
 
Sui yue de rong yan : Mazu ying xiang = Matzu images / [Chen Manjun zhu bian]
歲月的容顔 : 馬祖映像 = Matzu mages / [陳曼君主編]
Fujian Sheng Lianjiang Xian : Jiao tong bu guan guang ju ma zu guo jia feng jing qu guan li chu, Minguo 90 [2001]
福建省連江縣 : 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處, 民國 90 [2001]
 
 
Xian ying Taiwan = Taiwan revealed / [Guang hua hua bao za zhi she bian zhu]
顯影台灣 = Taiwan revealed / [光華畫報雜誌社編著]
Taibei Shi : Guang hua hua bao za zhi she, Minguo 96 [2007]
台北市 : 光華畫報雜誌社, 民國96 [2007]
 
 
Jin ri Zhonghua Minguo = Republic of China
今日中華民國 = Republic of China
Taibei : Si hai zhi you she, 1968-
台北 : 四海之友社, 1968-
 
 
 
 
 
Ren yu tu di = Man and land / Ruan Yizhong
人與土地 = Man and land / 阮義忠
by Ruan, Yizhong, 1950-
阮義忠, 1950-
Taibei Shi : Xing ren wen hua shi yan shi, 2012
台北市 : 行人文化實驗室, 2012
 
 
Taiwan san bai liu shi du Lin yi bin she ying = Taiwan 360 Lin Yi-Pin photography / zuo zhe Lin Yibin
臺灣三百六十度林藝斌攝影 = Taiwan 360 Lin Yi-Pin photography / 作者林藝斌
by Lin, Yibin
林藝斌
Taibei : Yibin zhuan bo shi ye you xian gong si, 1998
臺北 : 藝斌傳播事業有限公司, 1998
 
 
Taibei yao yan = Taipei rumor / Ruan Yizhong
台北謠言 = Taipei rumor / 阮義忠
by Ruan, Yizhong, 1950-
阮義忠
Taibei Shi : Xing ren wen hua shi yan shi, 2012
台北市 : 行人文化實驗室, 2012
 
 
Hui wei Taiwan : Cai Huifeng jing tou xia de liu shi nian dai = Life in the 1960s : through the lens of Tsai Huifeng
回味台灣 : 蔡惠風鏡頭下的六〇年代 = Life in the 1960s : through the lens of Tsai Huifeng
by Cai, Huifeng
蔡惠風
Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 94 [2005]
台北市 : 國立歷史博物館, 民國94 [2005]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.