National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 378 Results for subject:"Taiwan -- Politics and government -- 2000-"
Sort by:
 
 
Taiwan xie zhen ji / [Zhong yang ri bao she zhu bian]
臺灣寫真集 / [中央日報主編]
Taibei Shi : Zhong yang ri bao she chu ban zhong xin, Minguo 91 [2002]
臺北市 : 中央日報社出版中心, 民國91 [2002]
 
 
Fen lie de Taiwan / [Chen Maoxiong zhu]
分裂的台灣 / [陳茂雄著]
by Chen, Maoxiong
陳茂雄
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2007
台北市 : 前衛出版社, 2007
 
 
Kai fang zheng zhi shi chang : quan qiu zhi li Taiwan / Zhang Yazhong zhu
開放政治市場 : 全球治理台灣 / 張亞中著
by Zhang, Yazhong
張亞中
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 2002
臺北市 : 聯經出版事業公司, 2002
 
 
Yi ge Zhongguo liang ge Taiwan / [Chen Maoxiong zhu]
一個中國兩個台灣 / [陳茂雄著]
by Chen, Maoxiong
陳茂雄
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2007
台北市 : 前衛出版社, 2007
 
 
Min zhu nei zhan zhi bi yao : 2006 nian Taiwan feng yun se bian ping shu / Jin Hengwei zhu
民主内戰之必要 : 二〇〇六年台灣風雲色變評述 / 金恆煒著
by Jin, Hengwei
金恆煒
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2007
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2007
 
 
Taiwan ren a, ni wang he chu qu? / Song Quansheng zhu
台灣人啊, 你往何處去? / 宋泉盛著
by Song, Choan-Seng, 1929-
宋泉盛, 1929-
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2007
台北市 : 前衛出版社, 2007
 
 
Xu shi : wei shou kun de Taiwan / Wang Meixiu zhu
蓄勢 : 為受困的臺灣 / 王美琇著
by Wang, Meixiu, (Columnist)
王美琇, (Columnist)
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2017
臺北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zi you de nu cai : er shi yi shi ji Taiwan de shou xing zheng zhi / Shi Zhiyu zhu
自由的奴才 : 二十一世紀台灣的獸性政治 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2010
台北市 : 海峽學術出版社, 2010
 
 
2008 shui gai chu lai xuan zong tong? / Chen Huimin zhu
2008誰該出來選總統? / 陳惠民著
by Chen, Huimin
陳惠民
Taibei shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2005
台北市 : 海峽學術出版社, 2005
 
 
Taiwan zheng zhi xin shi ye / zhu bian Ma Kangzhuang
台灣政治新視野 / 主編馬康莊
Taibei Xian Xindian Shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 2005
台北縣新店市 : 桂冠圖書股份有限公司, 2005
 
 
Ye shi chen lun yu ti sheng : Wang Zuorong kan lü se zhi zheng / Wang Zuorong zhu
也是沉淪與提升 : 王作榮看綠色執政 / 王作榮著
by Wang, Zuorong
王作榮
Taipei : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2006
台北 : 天下遠見出版股份有限公司, 2006
 
 
Kun jing Taiwan : wo men hai neng zen me ban? / [Yang Zhao zhu]
困境臺灣 : 我們還能怎麽辦? / [楊照著]
by Yang, Zhao, 1963-
楊照, 1963-
Taibei xian Zhonghe shi : INK yin ke chu ban you xian gong si, 2006
臺北縣中和市 : INK印刻出版有限公司, 2006
 
 
Yi xin zhu zhang wu tu wu min : Chen Oupo tan guo shi lun guo shi / Chen Oupo
一心主張 吾土吾民 : 陳歐珀談國事論國是 / 陳歐珀
by Chen, Oupo
陳歐珀
Gaoxiong Shi : He luo tu shu chu ban she, 2016
高雄市 : 河洛圖書出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bu du zhi guo : er ling ling ba da xuan qian hou de Taiwan zheng zhi / Shi Zhiyu zhu
不獨之國 : 二〇〇八大選前後的台灣政治 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2008
臺北市 : 海峽學術出版社, 2008
 
 
Taiwan zheng zhi wang chun feng / Wang Zhengfang bian
台灣政治望春風 / 王正方編
Taibei Shi : Xin Taiwan gong zuo shi, 2004
台北市 : 新台灣工作室, 2004
 
 
Chen Maoxiong lun tan
陳茂雄論壇
by Chen Maoxiong
陳茂雄
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2007-
台北市 : 前衛出版社, 2007-
 
 
Mei ri yi si Taiwan luan xiang / Shengbingwu zhu
每日一思台灣亂象 / 生病無著
by Shengbingwu
生病無
Taizhong Shi : Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si, 2015
台中市 : 白象文化事業有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan zheng zhi zui qian xian / Ma Kangzhuang zhu bian
臺灣政治最前線 / 馬康莊主編
Miaoli Xian Sanwan Xiang : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 2008
苗栗縣三灣鄉 : 桂冠圖書股份有限公司, 2008
 
 
Cong T dao T+ : Taiwan 21 shi ji guo jia zong mu biao / ce hua Qun ce hui ; [zhu bian You Ziling]
從T到T+ : 台灣21世紀國家總目標 / 策劃群策會 ; [主編游紫玲]
Taibei Shi : Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2003
台北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.