National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 41 - 60 of 380 Results for subject:"Taiwan -- Politics and government -- 2000-"
Sort by:
 
 
Wei lai: bu yi yang de Taiwan = Taiwan next / Xie Changting zhu
未来: 不一樣的台灣 = Taiwan next / 謝長廷著
by Xie, Changting
謝長廷
Taibei Shi : Xin wen hua jiao shi, 2012
台北市 : 新文化教室, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Chong xin jian shi Taiwan fen pei zheng ce yu zheng zhi = Reexamining Taiwan distributive policies and politics / Luo Qingjun zhu
重新檢視台灣分配政策與政治 = Reexamining Taiwan distributive policies and politics / 羅清俊著
by Luo, Qingjun
羅清俊
Taibei Xian : Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2009
台北縣 : 揚智文化事業股份有限公司, 2009
 
 
10 nian hou de Taiwan / Yang Zhao zhu
10年後的台灣 / 楊照著
by Yang, Zhao, 1963-
楊照, 1963-
Taibei Xian Zhonghe Shi : INK yin ke chu ban you xian gong si, 2005
台北縣中和市 : INK印刻出版有限公司, 2005
 
 
Chen Shuibian xian xiang tou shi / Li Jiaquan zhu
陳水扁現象透視 / 李家泉著
by Li, Jiaquan
李家泉
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2007
台北市 : 海峽學術出版社, 2007
 
 
Tian ren jiao zhan : 2012 Taiwan zong tong xuan min de jue ze / You Yinglong zhu
天人交戰 : 2012臺灣總統選民的抉擇 / 游盈隆著
by You, Yinglong
游盈隆
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye, 2012
台北市 : 允晨文化實業, 2012
 
 
Zai na ming liang de di fang : Taiwan min zhu di tu / Yu Jie.Qianxian she ying
在那明亮的地方 : 台灣民主地圖 / 余杰
by Yu, Jie, 1973-
余杰, 1973-
Taibei Shi Shi bao wen hua chu ban qi yi gu fen you xian gong si, 2014
臺北市 時報文化出版企業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
"Er jie duan xian gai" po ju shi mo / Ji Xin zhu
「二階段憲改」破局始末 / 紀欣著
by Ji, Xin, 1952-
紀欣, 1952-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2008
台北市 : 海峽學術出版社, 2008
 
 
Min zhu guan cha. 2013 / zhu bian Zheng Lijun, Luo Chengzong
民主觀察. 2013 / 主編鄭麗君, 羅承宗
Taibei Shi : Cai tuan fa ren qing ping tai ji jin hui, 2014
台北市 : 財團法人青平臺基金會, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Li ao yi tan ai si lu / Li Ao zhu
李敖艺坛哀思录 / 李敖著
by Li, Ao, 1935-
李敖, 1935-
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2009
北京市 : 中国友谊出版公司, 2009
 
 
2008 nian zong tong xuan ju : lun er ci zheng dang lun ti zhi guan jian xuan ju / Chen Luhui, You Qingxin, Huang Ji zhu bian
2008年總統選舉: 論二次政黨輪替之關鍵選舉/ 陳陸輝, 游清鑫, 黃紀主編
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2009
臺北市: 五南圖書出版股份有限公司, 2009
 
 
Taibei he ping zhi chun : ge kui Tang Fei 140 tian quan ji lu / Tang Fei zhu
台北和平之春 : 閣揆唐飛140天全紀錄 / 唐飛著
by Tang, Fei, 1932-
唐飛, 1932-
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2011
 
 
Shen geng Taiwan ying xiang shi jie : Chen zong tong zhi zheng qi nian tu wen ji = Sharing the spirit of Taiwan with the world : a look back on the Chen Shui-bian presidency /...
深耕臺灣迎向世界 : 陳總統執政七年圖文集 = Sharing the spirit of Taiwan with the world : a look back on the Chen Shui-bian presidency / 陳其邁總編輯 ; 行政院新聞局, 總統府第一局英文翻譯
Taibei Shi : Zong tong fu, 2007
臺北市 : 總統府, 2007
 
 
Chen zong tong Shuibian xian sheng jiu shi si nian yan lun xuan ji / Xing zheng yuan xin wen ju bian yin
陳總統水扁先生九十三年言論選集 / 行政院新聞局編印
Uniform title: Speeches. Selections
by Chen, Shuibian, 1951-
陳水扁, 1951-
Taibei Shi : Xing zheng yuan xin wen ju, Minguo 95 [2006]
臺北市 : 行政院新聞局, 民國94 [2005]
 
 
Taiwan zheng tan / Wang Jianmin ... [et al.] zhu
台湾政坛 / 王建民 ... [et al.]著
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2007
北京市 : 九州出版社, 2007
 
 
Ruo zhe de li liang : Taiwan fan bing tun de he ping xiang xiang / Jian Xijie zhu
弱者的力量 : 台灣反併吞的和平想像 / 簡錫堦著
by Jian, Xijie
簡錫堦
Xinbei Shi : Wo men chu ban, 2015
新北市 : 我們出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo shi zheng nian jian
中華民國施政年鑑
Taibei Shi : Xing zheng yuan, Minguo 102- [2013-
臺北市 : 行政院, 民國102- [2013-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Xiang xin Taiwan : Abian zong tong xiang ren min bao gao / Chen Shuibian
相信台灣 : 阿扁總統向人民報告 / 陳水扁
by Chen, Shuibian, 1951-
陳水扁, 1951-
Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si, 2004
台北市 : 圓神出版社有限公司, 2004
 
 
Ma jing : ni xiang xiang bu dao de Ma Yingjiu / Xu Jianrong, Zeng Weizhen zhu
馬經 : 你想像不到的馬英九 / 許建榮, 曾韋禎著
by Xu, Jianrong
許建榮
Taibei Shi : Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007
台北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2007
 
 
Chen Shuibian you mei you zui? : xi huan yu tao yan Abian de 102 ge li you / [zuo zhe Ye Boxiang]
陳水扁有沒有罪? : 喜歡與討厭阿扁的102個理由 / [作者葉柏祥]
by Ye, Boxiang
葉柏祥
[Taibei Shi : Fei bian she], 2009
[台北市 : 費邊社], 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.