National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 121 - 140 of 380 Results for subject:"Taiwan -- Politics and government -- 2000-"
Sort by:
 
 
Xian zheng gai ge / [Shi Zhengfeng zhu bian]
憲政改革 / [施正鋒主編]
Taibei Shi : Guo jia zhan wang wen jiao ji jin hui, Taiwan xin hui, 2004
臺北市 : 國傢展望文敎基金會,臺灣心會, 2004
 
 
Taiwan "min zhu zheng zhi" tou shi / Wang Shu, Hong Wei, Ai Ke zhu bian
台湾 "民主政治" 透视 / 汪澍, 洪伟, 艾克主编
Beijing Shi : Hua yi chu ban she, 2014
北京市 : 华艺出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Chao chao nao nao fen fen luan luan : pai huai nan jue de Taiwan zou xiang / Lu Yizheng zhu
吵吵闹闹纷纷亂亂 : 徘徊難決的台灣走向 / 陸以正著
by Lu, Yizheng, 1924-
陸以正, 1924-
Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, 2005
臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2005
 
 
Xiang : xiang xiang lun tan xuan ji = Thinking Taiwan / xiang xiang lun tan zhu bian ; xiao ying jiao yu ji jin hui ce hua
想 : 想想論壇選輯 = Thinking Taiwan / 想想論壇主編 ; 小英教育基金會策劃
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan yi shi de huang hun / Huang Guangguo zhu
台灣意識的黃昏 / 黃光國著
by Huang, Guangguo, 1945-
黃光國, 1945-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2008
台北市 : 海峽學術出版社, 2008
 
 
Jie gou yu jian gou : Taiwan de guo jia an quan zhan lüe yan jiu (2000-2008) / Weng Mingxian zhu
解構與建構 : 台灣的國家安全戰略研究 (2000-2008) / 翁明賢著
by Weng, Mingxian
翁明賢
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, 2010
台北市 : 五南圖書出版有限公司, 2010
 
 
Min jin dang yi shi xing tai yan jiu / Liu Guoshen zhu
民进党意识形态硏究 / 刘国深著
by Liu, Guoshen, 1964-
刘国深, 1964-
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2005
北京 : 九州出版社, 2005
 
 
Taiwan xian zai zen me ban / Xu Xinliang zhu
台灣現在怎麼辦 / 許信良著
by Xu, Xinliang
許信良
Taibei Shi : Xu Xinliang, 2013
台北市 : 許信良, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan min zhu ji kan = Taiwan democracy quarterly
臺灣民主季刊 = Taiwan democracy quarterly
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Taiwan min zhu ji jin hui, 2004-
台北市 : 財團法人臺灣民主基金會, 2004-
 
 
Guo jia zhi meng,wen hua zhi ai : yi ge shi ren de Taiwan shou wang 2017-2018 / Li Minyong
國家之夢, 文化之愛 : 一個詩人的台灣守望2017-2018 / 李敏勇
by Li, Minyong, 1947-
李敏勇, 1947-
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2019
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Seattle : University of Washington Press, [2020]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xuan hou Min jin dang de wei lai yu qu shi : tong zhi shang wei ge ming, cheng gong reng xu nu li / Ou Chongjing zhu
選後民進黨的未來與趨勢 : 同志尚未革命, 成功仍須努力 / 歐崇敬著
by Ou, Chongjing
歐崇敬
[Jiayi Xian] : Nan fang Hua ren wen hua chuang yi chan ye gu fen you xian gong si : Nan hua da xue Zhong Ri si xiang yan jiu zhong xin : Nan fang Hua ren xue pai qu shi wei lai yu ce lüe yan jiu zhong xin, 2008
[嘉義縣] : 南方華人文化創意產業股份有限公司 : 南華大學中日思想研究中心 : 南方華人學派趨勢未來與策略研究中心, 2008
 
 
CEO can zheng ji : wo wen, wo jian, wo si, wo shi jian / Zhang Yumei zhu
CEO參政記 : 我聞、我見、我思、我實踐 / 張育美著
by Zhang, Yumei
張育美
Taibei : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2012
台北 : 天下遠見出版股份有限公司, 2012
 
 
Ke P mo shi = Standard operating procedure : Ke Wenzhe de SOP gen ni xiang de bu yi yang / Ke Wenzhe zhu
柯P模式 = Standard operating procedure : 柯文哲的SOP跟你想的不一樣 / 柯文哲著
by Ke, Wenzhe, 1959-
柯文哲, 1959-
Taibei Shi : San cai wen hua gu fen you xian gong si, 2015
臺北市 : 三采文化股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.