National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 83 Results for subject:"Taiwan -- Religion."
Sort by:
 
 
Xu xiu Gaoxiong shi zhi. Juan 8, She hui zhi, Zong jiao pian / jian xiu Wu Dunyi ; zhu xiu Huang Linxiang ; Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui bian yin ; [zong zuan Huang...
續修高雄市志. 卷八, 社會志, 宗教篇 / 監修吳敦義 ; 主修黃麟翔 ; 高雄市文獻委員會編印 ; [總纂黃耀能 ; 編纂宋光宇]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Minguo 82 [1993]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國82 [1993]
 
 
Taiwan zong jiao shi li / Li Da bian zhu
台灣宗教勢力 / 李達编著
by Li, Da
李達
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju, 1988
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局, 1988
 
 
Taiwan min jian zong jiao hun he zhu yi kao yuan / Wu Shifang zhu
臺灣民間宗教混合主義考源 / 呉世芳著
by Wu, Shifang
呉世芳
Taibei Shi : Gan lan ji jin hui : Fa xing suo Jidu jiao gan lan wen hua shi ye ji jin hui chu ban bu, 1984
臺北市 : 橄欖基金會 : 發行所基督教橄欖文化事業基金會出版部, 1984
 
 
Taiwan de min jian xin yang : shen ming zhi ji si, miao yu zhi jie shao / Jiang Yizhen bian zhu
台灣的民間信仰 : 神明之祭祀, 廟宇之介紹 / 姜義鎭編著
by Jiang, Yizhen
姜義鎭
Taibei Shi : Wu ling chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 武陵出版社, 民國74 [1985]
 
 
Taiwan de zong jiao yu min jian xin yang / Wang Jianchuan, Li Shiwei zhu
臺灣的宗敎舆民間信仰 / 王見川, 李世偉著
by Wang, Jianchuan
王見川
Taibei Xian Luzhou Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2000
台北縣蘆洲市 : 博揚文化事業有限公司, 2000
 
 
Zhongguo min jian zong jiao zhi yan jiu / Ruan Changrui zhu
中國民間宗教之硏究 / 阮昌銳著
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei Shi : Taiwan sheng li bo wu guan chu ban bu, Minguo 79 [1990]
台北市 : 臺灣省立博物館出版部, 民國79 [1990]
 
 
Dang dai Taiwan zong jiao yan jiu dao lun / Zhang Xun, Jiang Canteng he bian = Reader in contemporary religious studies in Taiwan / editors, Hsun Chng and Tsann-terng Jiang
当代台湾宗教硏究导论 / 张珣, 江灿腾合编 = Reader in contemporary religious studies in Taiwan / editors Hsun Chng and Tsann-terng Jiang
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2004
北京市 : 宗教文化出版社, 2004
 
 
Taiwan min jian xin yang xiao bai ke / [zhu zhe Liu Huanyue]
台灣民間信仰小百科 / [著者劉還月]
by Liu, Huanyue
劉還月
Taibei shi : Tai yuan chu ban she : Zong jing xiao Wu shi tu shu gong si, 1994
台北市 : 臺原出版社 : 總經銷吳氏圖書公司, 1994
 
 
Taiwanteki shūkyō / Marui Keijirō cho = Survey of Taiwanese religions in 1919 / by Marui Keijirō
臺灣的宗敎 / 丸井圭治郎著 = Survey of Taiwanese religions in 1919 / by 丸井圭治郎
by Marui, Keijirō
丸井圭治郎
Tʾai-pei : Chinese association for folklore, 1974
 
 
Taiwan chuan tong xin yang de gui shen chong bai / Zheng Zhiming zhu ; Chen Yikui ce hua bian shen ; Zhonghua Minguo zong jiao hong fa xie hui zhu bian
台灣傳統信仰的鬼神崇拜 / 鄭志明著 ; 陳怡魁策劃編審 ; 中華民國宗敎弘法協會主編
by Zheng, Zhiming
鄭志明
Taibei Shi : Da yuan shu ju, 2005
台北市 : 大元書局, 2005
 
 
by Kuo, Cheng-tian, 1957-
Albany, NY : State University of New York Press, c2008
 
 
Taiwan di qu si miao fa zhan zhi yan jiu / Zhuang Fangrong zhu
臺灣地區寺廟發展之研究 / 莊芳榮著
by Zhuang, Fangrong
莊芳榮
[Taiwan : s.n., 1999?]
 
 
Taiwan zong jiao xin yang : Zengtian Futailang ming zhu "Taiwan no shūkyō" de quan mian jie du / Jiang Canteng zhu bian ; Zengtian Futailang yuan zhu ; Huang...
臺灣宗教信仰 : 增田福太郎名著「臺灣の宗教」的全面解讀 / 江燦騰主編 ; 增田福太郎原著 ; 黃有興中譯
Uniform title: Taiwan no shūkyō. Chinese
臺灣の宗教. Chinese
by Masuda, Fukutarō, 1903-
增田福太郎, 1903-
Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, 2005
臺北市 : 東大圖書股份有限公司, 2005
 
 
Dang dai Taiwan fo jiao : Foguang shan, Ciji, Fagu shan, Zhongtai shan / Jiang Canteng zhu
當代臺灣佛敎 : 佛光山・慈濟・法鼓山・中台山 / 江燦騰著
by Jiang, Canteng
江燦騰
Taibei Shi : Nan tian shu ju, Minguo 86 [1997]
台北市 : 南天書局, 民國86 [1997]
 
 
Taiwan sheng di zhi lü / [zhu bian Taiwan sheng di zhi lü bian ji wei yuan hui]
台灣聖地之旅 / [主編台灣聖地之旅編輯委員會]
Taibei Shi : Han huang chu ban she ; Taibei Xian Zhonghe Shi : Zong jing xiao Dong yang shu ju, Minguo 73- [1984-
台北市 : 漢皇出版社 ; 台北縣中和市 : 總經銷東洋書局, 民國73-<74 > [1984-<1985 >
 
 
Taiwan zong jiao de fa zhan yu bian qian / Zheng Zhiming zhu
臺灣宗教的發展與變遷 / 鄭志明著
by Zheng, Zhiming
鄭志明
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 2011
台北市 : 文津出版社, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.