National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 41 Results for subject:"Taiwan -- Religious life and customs."
Sort by:
 
 
Jiayi de zong jiao xin yang, ju luo yu zu qun / Li Mingren zhu
嘉義的宗教信仰, 聚落與族群 / 李明仁著
by Li, Mingren
李明仁
Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 98 [2009]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國98 [2009]
 
 
Taibei Shi Huye xin yang zhi yan jiu / Chen Xiujin zhu
台北市虎爺信仰之研究 / 陳繡錦著
by Chen, Xiujin
陳繡錦
Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 99 [2010]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國99 [2010]
 
 
Guandu Mazu xin yang ji qi nian li bian qian yan jiu / Jian Youqing zhu
關渡媽祖信仰及其年例變遷研究 / 簡有慶著
by Jian, Youqing, 1979-
簡有慶, 1979-
Taibei Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2012
臺北市 : 博揚文化事業有限公司, 2012
 
 
Taiwan ling yan si miao quan ji lu : Chen Anmao xi shuo si miao cai feng lu / Chen Anmao zhu
台灣靈驗寺廟全紀錄 : 陳安茂細說寺廟采風錄 / 陳安茂著
by Chen, Anmao
陳安茂
Taibei Xian Zhonghe Shi : Wei sen wen hua shi ye you xian gong si, 2003
台北縣中和市 : 葳森文化事業有限公司, 2003
 
 
Penghu Mazu, xin yang yu tou ken / Yang Shiming bian zhu
澎湖媽祖, 信仰與拓墾 / 楊石明編著
by Yang, Shiming
楊石明
Gaoxiong Shi : Li wen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2011
高雄市 : 麗文文化事業股份有限公司, 2011
 
 
Taiwan de miao hui wen hua yu xin yang bian qian / Xie Zongrong zhu, she ying
台灣的廟會文化與信仰變遷 / 謝宗榮著, 攝影
by Xie, Zongrong, 1960-
謝宗榮, 1960-
Taibei Xian Luzhou Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2006
台北縣蘆洲市 : 博揚文化事業有限公司, 2006
 
 
Taiwan zhai jiao de li shi guan cha yu zhan wang : shou jie Taiwan zhai jiao xue shu yan tao hui lun wen ji / Jiang Canteng, Wang Jianchuan zhu bian
台灣齋敎的歷史觀察與展望 : 首屆台灣齋敎學術研討會論文集 / 江燦騰, 王見川主編
by Taiwan zhai jiao xue shu yan tao hui (1st : Tainan shi, Taiwan)
台灣齋敎學術研討會 (1st : Tainan shi, Taiwan)
Taibei shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 83 [1994]
台北市 : 新文豐出版公司, 民國83 [1994]
 
 
Tan tao Taiwan min jian xin yang / Dong Fangyuan zhu
探討台灣民間信仰 / 董芳苑著
by Dong, Fangyuan, 1937-
董芳苑, 1937-
Taibei Shi : Chang min wen hua shi ye you xian gong si, 1996
台北市 : 常民文化事業有限公司, 1996
 
 
Taiwan de min su xin yang yu wen hua zi chan / Xie Zongrong zhu
臺灣的民俗信仰與文化資產 / 謝宗榮著
by Xie, Zongrong, 1960-
謝宗榮, 1960-
Taibei Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2015
臺北市 : 博揚文化事業有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan min jian xin yang zhu shen zhuan / zhu zhe Zhui Yunyan
台灣民間信仰諸神傳 / 著者追雲燕
by Zhui, Yunyan
追雲燕
Taibei Shi : Yi qun tu shu you xian gong si, Minguo 73 [1984]
台北市 : 逸群圖書有限公司, 民國73 [1984]
 
 
Taiwan min jian xin yang zhi ren shi / Dong Fangyuan
台灣民間信仰之認識 / 董芳苑
by Dong, Fangyuan, 1937-
董芳苑, 1937-
Taibei Shi : Yong wang wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 72 [1983]
台北市 : 永望文化事業有限公司, 民國72 [1983]
 
 
 
 
Mazu xin yang yu Han ren she hui / Lin Meirong zhu = Belief of Mazu and Han Chinese society in Taiwan / by Lin Meirong
妈祖信仰与汉人社会 / 林美容著 = Belief of Mazu and Han Chinese society in Taiwan / by Lin Meirong
by Lin, Meirong
林美容
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2003
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2003
 
 
Zong jiao yu shen hua / Li Yiyuan zhu
宗教与神话 / 李亦园著
by Li, Yiyuan, 1931-
李亦园, 1931-
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2004
桂林 : 广西师范大学出版社, 2004
 
 
by Sutton, Donald S
Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center : Distributed by Harvard University Press, 2003
 
 
Min Tai min jian xin yang yuan liu / Lin Guoping zhu
闽台民间信仰源流 / 林国平著
by Lin, Guoping
林囯平
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2003
福州市 : 福建人民出版社, 2003
 
 
Min Tai Zhang Shengjun xin yang wen hua = The religious culture of Zhang Shengjun in Fujian and Taiwan / Ye Mingsheng bian zhu
闽台张圣君信仰文化 = The religious culture of Zhang Shengjun in Fujian and Taiwan / 叶明生编著
by Ye, Mingsheng
叶明生
Fuzhou Shi : Hai chao she ying yi shu chu ban she, 2008
福州市 : 海潮摄影艺术出版社, 2008
 
 
Taiwan ren de she hui yu xin yang / Lin Meirong zhu
臺灣人的社會與信仰 / 林美容著
by Lin, Meirong
林美容
Taibei Shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國82 [1993]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.