National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 238 Results for subject:"Taiwan aborigines."
Sort by:
 
 
Zhonghua Minguo 87 nian Taiwan yuan zhu min sheng huo zhuang kuang diao cha bao gao : diao cha shi qi Minguo 87 nian 2 yue 20 ri zhi 4 yue 30 ri / Xing zheng yuan yuan zhu min...
中華民國 87年臺灣原住民生活狀況調查報告 : 調查時期民國 87年2月20日至4月30日 / 行政院原住民委員會編印
Taibei Shi : Xing zheng yuan yuan zhu min wei yuan hui, Minguo 87 [1998]
臺北市 : 行政院原住民委員會, 民國87 [1998]
 
 
Qing dai Taiwan tu zhu di quan : Guan liao, Han dian yu an li she ren de tu di bian qian, 1700-1895 / Chen Qiukun
清代台灣土著地權 : 官僚,漢佃與岸裡社人的土地變遷, 1700-1895 / 陳秋坤
by Chen, Qiukun
陳秋坤
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國83 [1994]
 
 
Ri ju shi qi Zhumiao di qu yuan zhu min shi liao hui bian yu yan jiu / Wang Xuexin yi zhu
日據時期竹苗地區原住民史料彙編與硏究 / 王學新譯著
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, 2003-2004
南投市 : 國史館臺灣文獻館, 200-2004
 
 
Taiwan sui bi / Xu Huaizu zhu. Tai hai shi cha lu / Huang Shujing zhuan
臺灣隨筆 / 徐懐祖著.臺海使槎錄 / 黃叔璥撰
by Xu, Huaizu
徐懐祖
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Taiwan yuan zhu min zu dao lun = Wen hua jiao yu pian / zhu bian Wu Tiantai
台灣原住民族導論 : 文化教育篇 / 主編吳天泰
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2007
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2007
 
 
Chūretsu batsugun Taiwan Takasago giyūhei no funsen / Tsuchihashi Kazunori [hencho]
忠烈拔群・台湾高砂義勇兵の奮戦 / 土橋和典 [編著]
by Tsuchihashi, Kazunori, 1928-
土橋和典, 1928-
Tōkyō-to Musashimurayama-shi : Senshi Kankōkai : Hatsubai Seiunsha, Heisei 6 [1994]
東京都武蔵村山市 : 戦誌刊行会 : 発売星雲社, 平成 6 [1994]
 
 
Gaoshan zu zhong : Taiwan Yilan shan di zhi xing / Cheng Zhaoxiong zhu
高山族中 : 臺灣宜蘭山地之行 / 程兆熊著
by Cheng, Zhaoxiong
程兆熊
Taizhong : Jin xing tang, Minguo 49 [1960]
台中 : 金星堂, 民國49 [1960]
BookBook [text, volume]
 
 
Gaosha zu diao cha shu. Fan she gai kuang / Taiwan zong du fu jing wu ju li fan ke yuan zhu ; Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo bian yi
高砂族調查書. 蕃社概況 / 臺灣總督府警務局理蕃課原著 ; 中央研究院民族學研究所編譯
Uniform title: Takasagozoku chōsasho. Selections. Chinese
高砂族調查書. Selections. Chinese
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 100 [2011]
台北市 : 中央研究院民族學研究所, 民國100 [2011]
 
 
Taiwan xian zhu min jiao yin : Shi zu wen hua chuan qi = Taiwan early inhabitants' footstep : the culture & legend about ten minority tribes / [zuo zhu Hong Yingsheng]
臺灣先住民脚印 : 十族文化傳奇 = Taiwan early inhabitants' footstep : the culture & legend about ten minority tribes / [作著洪英聖]
by Hong, Yingsheng, 1957-
洪英聖, 1957-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1993
台北市 : 時報文化出版企業有限公司, 1993
 
 
Taiwan tu zhu zu de she hui yu wen hua / Ruan Changrui zhu
台灣土著族的社會與文化 / 阮昌銳著
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei Shi : Taiwan Sheng li bo wu guan, Minguo 83 [1994]
台北市 : 台灣省立博物館, 民國83 [1994]
 
 
Taiwan sheng shu fan ji shi / Huang FengChang ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
臺灣生熟番紀事 / 黃逢昶 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Huang, FengChang
黃逢昶
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 49 [1960]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國49 [1960]
 
 
Taipei : Shung Ye Museum of Formosan Aborigines : Institute of Taiwan History, Academia Sinica, 1999
 
 
Gaoshan zu wen hua / Chen Guoqiang, Lin Jiahuang
高山族文化 / 陈国强, 林嘉煌
by Chen, Guoqiang, 1931-
陈国强, 1931-
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 学林出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
by Taiwan. Banmu Honsho
Taihoku, Formosa : Bureau of Aboriginal Affairs, 1911
 
 
Tokyo : Taiwan Sotokufu Minseibu Banmu Honsho, Taisho 2 [1913]
 
 
Yuan zhu min : Taiwan yuan zhu min quan li cu jin hui hui xun
原住民 : 臺灣原住民權利促進會會訊
Yonghe shi : Gai hui
永和市, 臺灣 : 該會
 
 
Taiwan yuan zhu min yi shi wen hua = Culture of clothing among Taiwan aborigines : tradition, meaning, images / Li Shali zhu
台灣原住民衣飾文化 = Culture of clothing among Taiwan aborigines : tradition, meaning, images / 李莎莉著
by Li, Shali
李莎莉
Taibei Shi : Nan tian shu ju, Minguo 87 [1998]
台北市 : 南天書局, 民國87 [1998]
 
 
Taibei Shi yuan zhu min tong ji nian jian / Taibei Shi zheng fu yuan zhu min shi wu wei yuan hui wei tuo Guo li zheng zhi da xue tong ji xue xi cheng ban
臺北市原住民統計年鑑 / 臺北市政府原住民事務委員會委託國立政治大學統計學系承辦
Taibei Shi : Taibei Shi zheng fu yuan zhu min shi wu wei yuan hui, Minguo 90 [2001]-
臺北市 : 臺北市政府原住民事務委員會, 民國90 [2001]-
 
 
Ri ju shi qi dong Taiwan di qu yuan zhu min shi liao hui bian yu yan jiu / Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui bian ; [Wang Xuexin yi zhu]
日據時期東臺灣地區原住民史料彙編與硏究 / 臺灣省文獻委員會編 ; [王學新譯著]
by Wang, Xuexin
王學新
Nan-tou shi: Tai-wan sheng wen xian hui, Min 87 [1998]
南投市 : 臺灣省文獻會, 民87 [1998]
 
 
Qing zhi gong tu xuan
清職貢圖選 / 臺灣銀行經濟研究室輯
Taibei Taiwan yin hang [1963]
臺北 : 臺灣銀行, 民國52[1963]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.