National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 14933 Results for subject:Taiwan.
Sort by:
 
Taidong Shi jie xian kuang tu
臺東市街現况圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [197-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Jilong Shan yu Danshui Yang : dong Ya hai yu yu Taiwan zao qi yan jiu, 1400-1700 / Chen Zongren zhu
鷄籠山與淡水洋 : 東亞海域與台灣早期研究, 1400-1700 / 陳宗仁著
by Chen, Zongren, 1966-
陳宗仁, 1966-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Taiwan cheng huai gu ji / Lin Yong zhu
臺灣城懷古集 / 林勇著
by Lin, Yong
林勇
Tainan Shi : Xing wen zhai shu ju, Minguo 49 [1960]
台南市 : 興文齋書局, 民國49 [1960]
 
 
Tu shuo Qing dai Taipei cheng / Xu Yihong wen, hui tu
圖說清代臺北城 / 徐逸鴻文, 繪圖
by Xu, Yihong, 1977-
徐逸鴻, 1977-
[Taibei Shi] : Mao tou ying, 2011
臺北市 : 貓頭鷹出版, 2011
 
 
Taibei lao jie / zuo zhe Zhuang Yongming
台北老街 / 作者莊永明
by Zhuang, Yongming
莊永明
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume, videodisc]
 
 
Wo men, Mazu ren / Lin Shuping zhu
我們 · 馬祖人 / 林淑萍著
by Lin, Shuping
林淑萍
Lianjiang Xian : Fujian Sheng Lianjiang Xian zheng fu, Minguo 105 [2016]
連江縣 : 福建省連江縣政府, 民國105 [2016]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Taiwan ji lüe hui kan : Taiwan sheng / Du Zhen, Lin Qianguang deng zhuan
臺灣紀略彙刊: 臺灣省 / 杜臻,林謙光等撰
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Taibei de qian shi jin sheng : Tu wen shuo Taibei kai fa de gu shi / Chen Fucheng zhu
臺北的前世今生 : 圖文說臺北開發的故事 / 陳福成著
by Chen, Fucheng, 1952-
陳福成, 1952-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Taiwan Anping diao cha yan jiu / Lin Yong zhu = A survey in Zeelandia of Formosa / by Lin Yung
臺灣安平調查硏究 / 林勇著 = A survey in Zeelandia of Formosa / by Lin Yung
Uniform title: Taiwan cheng huai gu ji
臺灣城懷古集
by Lin, Yong
林勇
Taibei Shi : Dong fang wen hua shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 東方文化書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
[Jilong gang tu] / Jilong Shi jing cha ju jian zhi
[基隆港圖] / 基隆市警察局監製
by Chi-lung shih (Taiwan). Jing cha ju
基隆市(Taiwan). 警察局
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [196-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Guan jian ji lu, Taibei di yi : 60 pian ji lu, 60 xiang feng hua, 60 ding gui guan / [zhuan gao ren Wu Yuzhu]
觀見紀錄・臺北第一 : 60篇紀錄・60項風華・60頂桂冠 / [撰稿人吳玉珠]
by Wu, Yuzhu
吳玉珠
Taibei Shi : Taibei Shi wen xian wei yuan hui, Minguo 101 [2012]
臺北市 : 臺北市文獻委員會, 民國101 [2012]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fawan : yi ge Paiwan zu bu luo de min zu xue tian ye diao cha bao gao / Shi Lei
筏灣 : 一個排灣族部落的民族學田野調查報告 / 石磊
by Shi, Lei
石磊
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo Minguo 60 [1971]
臺北南港 : 中央硏究院民族學硏究所, 民國60 [1971]
 
 
Zou guo cong qian zou xiang wei lai : li shi jian zheng yu hui gu / Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Zhonghua Minguo Taiwan shi ji yan jiu zhong xin yin xing ; [zuo zhe Zeng...
走過從前走向未來: 歷史見證與回顧 / 高雄市文獻委員會,中華民國台灣史蹟硏究中心印行;[作者曾玉昆 ... et al.]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Minguo 84 [1995]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國84 [1995]
 
 
Taibei ri yu ye = Day & night, Taipei / Wang Dan zhu ; Chen Zhuobang she ying
台北日與夜 = Day & night, Taipei / 王丹著 ; 陳卓邦攝影
by Wang, Dan, 1969-
王丹, 1969-
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Taiwan di ming ci shu. Juan 14, Xinzhu Xian / zong bian zuan Shi Tianfu ; bian zuan Chen Guochuan, Weng Guoying ; zhuan shu Liu Mingyi ... [et al.] ; Guo shi guan Taiwan wen...
台灣地名辭書. 卷14, 新竹縣 / 總編纂施添福 ; 編纂陳國川, 翁國盈 ; 撰述劉明怡 ... [et al.] ; 國史館臺灣省文獻舘編印 ; 國立臺灣師範大學地理系研究
Nantou Shi : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 99 [2010]
南投市 : 臺灣省文獻委員會, 民國 99 [2010]
 
 
Fengshan Xian cai fang ce
鳳山縣采訪册
by Lu, Dejia
盧德嘉
Yangmingshan : Guo fang yan jiu yuan : Zhonghua xue shu yuan, Minguo 57 [1968]
陽明山 : 國防研究院 : 中華學術院, 民國57 [1968]
 
 
Ming ji Helan ren qin ju Penghu can dang / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
明季荷蘭人侵據彭湖殘檔 / 臺灣銀行經濟硏究室編輯
Taibei : Taiwan yin hang, min guo 51 [1962]
臺北 : 臺灣銀行, 民國51 [1962]
 
 
Jilong shi tong ji yao lan / Jilong shi zheng fu zhu ji shi bian
基隆市統計要覽 / 基隆市政府主計室編
Jilong shi : Gai shi, [1947?]-
基隆市 : 該室, [1947?]-
 
 
Taibei Zhishanyan yi zhi fa jue bao gao / zhuan shu ren Huang Shiqiang ; [bian yin zhe Taibei shi wen xian wei yuan hui]
臺北芝山巖遺址發掘報告 / 撰述人黄士強 ; [編印者台北市文獻委員會]
by Huang, Shiqiang
黄士強
Taibei Shi : Taibei shi wen xian wei yuan hui, Minguo 73 [1984]
台北市 : 台北市文獻委員會, 民國73 [1984]
 
 
Damalin / Shi Zhangru, Liu Yichang
大馬璘 / 石璋如, 劉益昌
by Shi, Zhangru
石璋如
Taiwan Taibei : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 76 [1987]
臺灣臺北 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國76 [1987]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.