National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 528 Results for subject:"Tales -- China."
Sort by:
 
 
Shao lin si min jian gu shi / Wang Hongjun sou ji zheng li
少林寺民间故事 / 王鸿钧搜集整理
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新華書店发行, 1981
 
 
Hua shou Tianjin wei / Feng Jicai zhu bian
话说天津卫 / 冯骥才主编
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1986
天津市 : 百花文艺出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1986
 
 
Guizhou wen wu gu ji chuan shuo xuan / Guizhou Sheng wen guan hui ban gong shi, Guizhou Sheng wen hua chu ban ting wen wu chu bian
贵州文物古迹传说选 / 贵州省文管会办公室, 贵州省文化出版厅文物处编
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社, 1985
 
 
Zhongguo min jian gu shi xuan / Jia Zhi, Sun Jianbing bian [zhu]
中国民间故事选 / 賈芝,孙剑冰编[著]
by Jia, Zhi
賈芝
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980-
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980-
 
 
Bai she zhuan qian hou ji
白蛇傳前後集
Uniform title: Bai she zhuan
白蛇傳
Xianggang : Xiang ji shu ju, [19--]
香港 : 詳記書局, [19--]
 
 
Zhongguo di fang feng wu chuan shuo xuan / ben she bian ; cha tu Zheng Shufang
中国地方风物传说选 / 本社编 ; 插图郑叔方
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, <1983- >
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, <1983- >
 
 
Zhonghua ming sheng gu ji chuan shuo / Jin Zi, Hua Lei
中华名胜古迹传说 / 晋子, 华磊
by Jin, Zi
晋子
[Huhehaote shi] : Nei Menggu ren min chu ban she : Nei Menggu xin hua shu dian fa xing, <1987-
[呼和浩特市] : 内蒙古人民出版社 : 内蒙古新華書店发行, <1987- >
 
 
Yi zu min jian gu shi xuan / Li Dejun, Tao Xueliang bian ; [cha tu Zhang Shiming]
彜族民间故事选 / 李德君, 陶学良编 ; [插图张世明]
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Gu shi yuan / "Gu shi yuan" bian ji zu bian
故事园 / 《故事园》编辑组编
Beijing : Zhongguo Min jian wen yi chu ban she, 1986
北京 : 中国民间文艺出版社, 1986
 
 
Zhongguo min jian gu shi jing cui = Selected Chinese folk tales / Gu Xijia gai bian ; Song Heng, Hu Xiaobing Ying yi ; Wang Rongpei Ying wen shen jiao
中国民间故事精粹 = Selected Chinese folk tales / 顾希佳改编 ; 宋恒, 胡小兵英译 ; 汪榕培英文审校
Guangzhou : Guangdong jiao yu chu ban she, 2007
广州 : 广东教育出版社, 2007
 
 
Bai she zhuan / Zhang Henshui zhu
白蛇傳 / 张恨水著
by Zhang, Henshui, 1895-
张恨水, 1895-
Xianggang : Guang zhi shu ju, [1964?]
香港 : 廣智書局, [1964?]
 
 
Yan di he yan di ling / Zhuzhou shi xiu fu Yan di ling zhou bei wei yuan hui, Ling Xian xiu fu Yan di ling gong zheng zhi hui bu bian
炎帝和炎帝陵 / 株洲市修复炎帝陵筹备委员会, 酃县修复炎帝陵工程指挥部编
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo shao shu min zu min jian gu shi xuan / Zhongguo shao shu min zu wen xue xue hui bian ; [cha tu Wang Yulin]
中国少数民族民间故事选 / 中国少数民族文学学会编 ; [插图汪玉琳]
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981-1982
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981-1982
 
 
Zhongguo min jian gu shi / Tong su du wu chu ban she
中國民間故事 / 通俗讀物出版社
by Tong su du wu chu ban she
通俗讀物出版社
Beijing : Tong su du wu chu ban she, 1955-
北京 : 通俗讀物出版社, 1955-
 
 
Da lu lie qi / Yi Nan zhu
大陸獵奇 / 易難著
by Yi, Nan
易難
Xianggang : Wen zong chu ban she, 1952
香港 : 文宗出版社, 1952
 
 
Shui hu ren wu chuan shuo / Wang Chengjun bian
水浒人物传说 / 王成君编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.