National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 36 Results for subject:"Tao, Xingzhi, 1891-1946."
Sort by:
 
 
Xian dai sheng huo yu xian dai jiao yu : Tao Xingzhi sheng huo jiao yu li lun yu jiao yu shi jian de qi shi / Pan Lengyun ... [et al.] zhu
现代生活与现代教育 : 陶行知生活教育理论与教育实践的启示 / 潘冷云 ... [et al.] 著
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1991
 
 
by Ye, Liangjun
[Peking] : Ren min zhi shi chu ban she, 1991
 
 
Ai man tian xia : Tao Xingzhi wen xue zhuan ji / Zhou Yi, Xiang Ming zhu
爱满天下 : 陶行知文学传记/ 周毅,向明著
by Zhou, Yi
周毅
Nanjing : Jiangsu jiao yu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
南京 : 江苏教育出版社 : 江苏省新华书店经销, 1991
 
 
Hui yi Tao Xingzhi xian sheng : qi sheng ping ji qi xue shuo / Bai Tao zhu
回憶陶行知先生 : 其生平及其學說 / 白韜著
by Bai, Tao
白韜
[Ha'erbin] : Guang hua shu dian, [1948]
[哈爾濱] : 光華書店, [1948]
 
 
Tao Xingzhi yan jiu / Beijing shi Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui
陶行知研究 / 北京市陶行知教育思想研究会
Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she, 1986 [i.e.1987]
长沙市 : 湖南教育出版社, 1986 [i.e. 1987]
 
 
Tao Xingzhi : ping fan de shen sheng / Zhang Kaiyuan, Tang Wenquan = Tao Xingzhi, a Confucius after Confucius / by Zhang Kaiyuan, Tang Wenquan
陶行知 : 平凡的神圣 / 章开沅, 唐文杈 = Tao Xingzhi, a Confucius after Confucius / by Zhang Kaiyuan, Tang Wenquan
by Zhang, Kaiyuan
章开沅
[Wuhan shi] : Hubei jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1992
[武汉市] : 湖北教育出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1992
 
 
Tao Xingzhi huan xing shi jie lu / Zhou Yi zhu
陶行知環行世界錄 / 周毅著
by Zhou, Yi
周毅
[Nanjing shi] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
[南京市] : 江苏教育出版社 : 江苏省新華書店发行, 1988
 
 
Tao Xingzhi quan ji pian mu suo yin [electronic resource] / Guo Yang
陶行知全集篇目索引 [electronic resource] / 郭阳
by Guo, Yang
郭阳
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2011
南京 : 东南大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tao Xingzhi yan jiu zai hai wai / Zhou Hongyu bian
陶行知硏究在海外 / 周洪宇编
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Tao xing zhi de sheng ping ji qi xue shuo / Bai tao zhu
陶行知的生平及其学说 / 白韬著
by Bai tao
[Shanghai] : San lian shu dian, 1947
[上海] : 三联书店, 1947
 
 
Tao Xingzhi de sheng ping ji qi xue shuo / Dai Botao zhu
陶行知的生平及其学说/ 戴伯韬著
by Dai, Botao
戴伯韬
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 人民教育出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
by Zhu, Zefu
Hefei shi, Anhui : Anhui Jiao Yu, 1985
 
 
Tao Xingzhi hua zhuan [electronic resource] / Zhou Hongyu bian zhu
陶行知画传 [electronic resource] / 周洪宇编著
by Zhou, Hongyu
周洪宇
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she, 2011
济南 : 山东教育出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wei Zhongguo jiao yu xun mi shu guang : Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu / Guo Sheng zhu
为中国教育寻觅曙光 : 陶行知教育思想硏究 / 郭笙著
by Guo, Sheng
郭笙
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she, 1991
沈阳 : 辽宁教育出版社, 1991
 
 
Tao Xingzhi / Xu Zongyuan zhu
陶行知 / 许宗元著
by Xu, Zongyuan
许宗元
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu wen ji / Zhongguo Tao Xingzhi yan jiu hui bian
陶行知教育思想硏究文集 / 中国陶行知硏究会编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Tao Xingzhi ri zhi / Jiangsu sheng Tao Xingzhi yan jiu hui bian
陶行知日誌 / 江蘇省陶行知研究會編
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Nanjing : Jiangsu jiao yu qu ban she : Jing xiao Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1991
南京 : 江蘇教育出版社 : 经销江苏省新華書店, 1991
 
 
Tao Xingzhi / Jia Peiji zhu
陶行知 / 贾培基著
by Jia, Peiji
贾培基
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Ji nian Tao Xingzhi / Jiangsu sheng Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui
纪念陶行知 / 江苏省陶行知教育思想研究会
Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she, 1984
长沙市 : 湖南教育出版社, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.