National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 848 Results for subject:Taoism.
Sort by:
 
 
Ningxia dao jiao shi = Taoism history in Ningxia Hui Autonomous region / Zhang Zongqi zhu
宁夏道教史 = Taoism history in Ningxia Hui Autonomous region / 张宗奇著
by Zhang, Zongqi, 1964-
张宗奇, 1964-
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2006
北京市 : 宗教文化出版社, 2006
 
 
Zhejiang Sheng Yongkang Xian dao tan qing ci ke yi ben hui bian / Xu Hongtu bian zhu
浙江省永康縣道壇青詞科儀本彙編 / 徐宏圖編著
by Xu, Hongtu
徐宏圖
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2007
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2007
 
 
Hunan Sheng Huayuan Xian Tuanjie Zhen Yanbatang Vun Dongmaku Xiang Dadongchong Cun Miao zu dao chang ke yi ben hui bian / Ma Zhili ... [et al.] bian zhu
湖南省花垣縣團結鎮岩壩塘村董馬庫鄉大洞沖村苗族道場科儀本彙編 / 麻志立 ... [et al.]編著
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2008
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2008
 
 
Yao zu de zong jiao yu she hui : Yao zu dao jiao ji qi yu Yunnan Yao zu guan xi yan jiu / Xu Zuxiang zhu
瑤族的宗教与社会 : 瑤族道教及其与云南瑤族关系研究 / 徐祖祥著
by Xu, Zuxiang, 1967-
徐祖祥, 1967-
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2006
昆明市 : 云南人民出版社, 2006
 
 
Chang'an dao jiao yu dao guan = Chang'an taoism and taoist temple / Fan Guangchun zhu
長安道敎與道觀 = Chang'an taoism and taoist temple / 樊光春著
by Fan, Guangchun
樊光春
Xi'an Shi : Xi'an chu ban she, 2002
西安市 : 西安出版社, 2002
 
 
Fujian Sheng Shouning Xian Lüshan li yuan jiao ke yi ben hui bian / Ye, Mingsheng bian zhu
福建省壽寧縣閭山梨園教科儀本彙編 / 葉明生編著
by Ye, Mingsheng
葉名生
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban she, 2007 [Mingugo 96 nian]
臺北市 : 新文豐出版社, 2007 [民國96年]
 
 
Fujian Sheng Jianyang Shi Lüshan pai ke yi ben / Ye, Mingsheng, Lao Gewen bian zhu
福建省建陽市閭山派科儀本 / 葉明生, 勞格文編著
by Ye, Mingsheng
葉名生
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban she, 2007 [Mingugo 96 nian]
臺北市 : 新文豐出版社, 2007 [民國96年]
 
 
Tianyin zi / Sima Chengzhen zhuan
天隱子 / 司馬承禎撰
by Sima, Chengzhen, 647?-735
司馬承禎, 647?-735
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Xin diao dong ling zhen jing / [He Can zhu]
新雕洞靈真經 / [河粲注]
by Gengsang, Chu
庚桑楚
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Yun ji qi qian / [Zhang Junfang ji jin]
雲笈七籤 / [張君房集進]
by Zhang, Junfang, 11th century
張君房, 11th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Dao yu Zhongguo wen hua / Liu Da zhu ; Liu Taishan, Cheng Bei yi
道与中国文化 / 刘达著 ; 刘泰山, 成顼译
Uniform title: Tao and Chinese culture. Chinese
by Liu, Da
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 1990
南宁 : 广西人民出版社, 1990
 
 
Dao jiao wen hua mian mian guan / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie zong jiao suo dao jiao yan jiu shi
道教文化面面观 / 中国社会科学院世界宗教所道教研究室
Jinan ; Qi Lu shu she, 1990
济南 : 齐鲁书社, 1990
 
 
Huang Lao zhi xue tong lun / Wu Guang zhu
黃老之学通论 / 吴光著
by Wu, Guang, 1944-
吴光, 1944-
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Dao jiao yu chao yue / Xu Zhaoren zhu
道教与超越 / 徐兆仁著
by Xu, Zhaoren
徐兆仁
Beijing Shi : Zhongguo hua qiao chu ban gong si : Jing xiao zhe Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1991
北京市 : 中國华侨出版公司 : 经销者新华书店总店北京发行所, 1991
 
 
 
by Xiao, Tianshi
Zhengzhou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.