National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 370 Results for subject:"Teachers -- Thailand."
Sort by:
 
 
by Sombun Woraphong
Krung Thep : Samnakphim Munlanithi Dek, 2542 [1999]
 
 
by Thep Sunthonrasarathun
Krung Thep : Samnakphim Phranarai : Borisat Khlet Thai chatchamnai, [1994]
 
 
Khit yāng khrū dōi Sumon ʻAmō̜nwiwat
คิดอย่างครู / โดย สุมน อมรวิวัฒน์
by Sumon ʻAmō̜nwiwat
สุมน อมรวิวัฒน์
Krung Thēp : Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthōng, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๘ [1985]
 
 
Uniform title: Kha Ratchakarn Khrū. English
by Khammān Khonkhai
Bangkok : Pandora, 1984
 
 
by Som Chaisan
Krung Thep : Watthana Phanit, 2518 [1975]
 
 
Banthưk khrū nō̜kkhō̜k / khīan dōi Wīra Sutsang ; bannāthikān, Lannā Čharœ̄nsitthichai
บันทึกครูนอกคอก / เขียนโดย วีระ สุดสังข์ ; บรรณาธิการ, ลันนา เจริญสิทธิชัย
by Wīra Sutsang
วีระ สุดสังข์
Nonthaburī : Samnakphim Pōi Sīan, 2548 [2005]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน, ๒๕๔๘
 
 
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2536 [1993]
 
 
Bangkok : Krasuang Suksathikan
 
 
Krung Thep : Khurusapha, 2535 [1992]
 
 
[Bangkok] : Sukhon Chalikhru, Samnakngan Khru Thai
 
 
by Khurusapha (Thailand)
Bangkok? : Khurusapha
 
 
Dœ̄n yō̜nrō̜i : thīralưk kasīan ʻāyu phon phanthanākān / Čharūn Yūthō̜ng-Sµ̄ngʻuthai
เดินย้อนรอย : ที่ระลึกเกษียนอายุพ้นพันธนาการ / จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
by Čharūn Yūthō̜ng
จรูญ หยูทอง
Songkhlā : Kō̜ngthun Phlēnglā, Samnakphim Praphākhān, 2559 [2016]
สงขลา : กองทุนเผล้งหล้า, สำนักพิมพ์ประภาคาร, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : Khana `Anukammakan Phicharana Chatphim Nangsu Thiraluk Khru 200 Pi khong Khurusapha, 2525 [1982]
 
 
by Phonkun `Angkinan
Krung Thep : Klum Mung Thoet Khunnatham lae Khwampen Thai, 2517 [1974]
 
 
Khrū prachābān phūt / Pisit Sō̜ithuram
ครูประชาบาลพูด / พิศิษฐ์ สร้อยธุหร่ำ
by Pisit Sō̜ithuram
พิศิษฐ์ สร้อยธุหร่ำ
Kō̜Thō̜Mō̜. [Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Fư̄angfā, 2521 [1978]
กทม. [กรุงเทพมหานคร] : สำนักพิมพ์ เฟื่องฟ้า, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĒkkasān læ khwāmkhit thāngkān sưksā rư̄ang kān chūailư̄a khrū mai / dōi Watcharī Siriwat
เอกสารและความคิดทางการศึกษา เรื่อง การช่วยเหลือครูใหม่ / โดย วัชรี ศิริวัฒน์
by Watcharī Siriwat
วัชรี ศิริวัฒน์
[Bangkok] : Sưksāthikān Čhangwat Phra Nakhō̜n, 2508 [1965]
[Bangkok] : ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร, ๒๕๐๘ [1965]
BookBook [text, volume]
 
 
by Khun Ramyong
Krung Thep : Samnakphim Khon Lai Doi, 2544 [2001]
 
 
by Chōkchai Chayathawat
Krung Thēp : Samnakphim Wannasān , 2547 [2004]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.