National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 111367 Results for subject:Teaching.
Sort by:
 
 
Nakrop sunyatā, Phra Phāwanāphōthikhun (Phō Čhanthasarō) / Samphan Kō̜ngsamut, phūrīaprīang læ bannāthikān
นักรบสุญญตา พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, ผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ
by Samphan Kō̜ngsamut
สัมพันธ์ ก้องสมุทร
Krung Thēp : Samnaphim Wasī Khrīʻēchan læ Dō̜k mōk, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น และดอกโมกข์, ๒๕๕๓
 
 
Khlōng chīwaprawat, Phra Khrū Wisutthiwongsāčhānyānamunī (Lūangphō̜ Chǣm Wat Chalō̜ng), Wāt Chaiyathārārām, Čhangwat Phūket /...
โคลงชีวประวัติ พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง), วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต / [ประพันธ์โดย] คณิต นิยะกิจ
by Khanit Niyakit
คณิต นิยะกิจ
Krung Thēp : Bō̜risat Wœ̄nʻō̜pset Phrinting Čhamkat, 2554 [2011]
กรุงเทพ : บริษัทเวิลด์ออฟเซ้ท พริ้นติ้ง จำกัด, 2554
 
 
Phra Thammachedi (Čhūm Phanthulō), Wat Phothisomphon, ʻUdō̜n Thānī / Damrongtham, rīaprīang
พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2554
 
 
Lūangphō̜ Phut Thāniyō, Wat Pā Sālawan, Nakhō̜n Rātchasīmā / Damrongtham, rīaprīang
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, วัดป่าสาลวัน, นครราชสีมา / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2554
 
 
Luangpū Thēt Thētrangsī, Wat Hinmakpeng, ʻAmphœ̄ Sī Chīang Mai, Čhangwat Nong Khai / Damrongtham, rīaprīang
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2552 [2009]
กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2552
 
 
Lu Xun zuo pin jiao xue nan dian shi xi / Xue Suizhi, Liu Shangpeng
鲁迅作品教学难点试析 / 薛绥之,柳尚彭
by Xue, Suizhi
薛绥之
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1981
上海 : 上海教育出版社, 1981 年
 
 
Du jing : qi meng hai shi meng mei : lai zi min jian de sheng yin / Hu Xiaoming bian
读经 : 启蒙还是蒙昧 : 来自民间的声音 / 胡晓明编
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2006
上海市 : 华东师范大学出版社 2006
 
 
Nakbun saksit ʻamata phra kēčhi dǣn Lānnā : Pœ̄t fā phlik phǣndin pœ̄t bun mahā bāramī phlik chatā hai sompratthanā, Khruba...
นักบุญศักดิ์สิทธิ์ อมตะพระเกจิแดนล้านนา : เปิดฟ้า พลิกดิน เปิดบุญมหาบารมี พลิกชะตาให้สมปรารถนา ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต, / โดย ภันธกานต์ กิ้มทอง
by Phanthakān Kimthō̜ng
ภันธกานต์ กิ้มทอง
Nakhō̜n Rātchasimā : Phanthakān Kimthō̜ng : Samnakphim Thanyaphat, [2552?] [2009?]
นครราชสีมา : สำนักพิมพ์ธัญญพัทธ์, [2552?]
 
 
Phra phu maklon duai bun barami : Phrathēpwisutthimongkhon (Lūangpū Sī Mahāwīrō), "Phet namnưng" / Phanthakān Kimthō̜ng, [rīaprīang]
พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี : พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวิโร), เพชรน้ำหนึ่ง / ภันธกานต์ กิ้มทอง, [เรียบเรียง]
by Phanthakān Kimthō̜ng
ภันธกานต์ กิ้มทอง
Nakhō̜n Rātchasīmā : Samnakphim Thanya Phat, [2554?] [2011?]
นครราชสีมา : สำนักพิมพ์ธัญญพัทธ์, [2554?]
 
 
Luangpū Sing Khantayākhamō, Wat Pā Sālawan, Nakhō̜n Rātchasīmā / Damrongtham
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา / ดำรงธรรม
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk 2553 [2010]
กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2553
 
 
Lūang Pū ʻŌ̜̄̄n Yannasiri, Wat Pā Nikhrōthā Rām, ʻUdō̜n Thānī / Damrongtham, rīaprīang
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2554
 
 
Lūangpū Khao Anālayō, Wat Tham Klō̜ngphēn, Nō̜ng Būa Lamphū / Damrongtham, rīaprīang
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถำกลองเพล หนองบัวลำพู / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2552
 
 
Lūangpū Dun ʻAtulō, Wat Būraphārām, Čhangwat Surin / Damrongtham, rīaprīang
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2552
 
 
Gaikokujin no mita Tenrikyō Ōkubo Shōkyō cho
外国人のみた天理敎 大久保昭敎著
by Ōkubo, Shōkyō, 1927-
大久保昭敎, 1927-
Tenri : Tenrikyō Dōyusha, Shōwa 48 [1973]
天理 天理敎道友社 昭和48 [1973]
 
 
Okinawa no fuchi : Iha Fuyū to sono jidai / Kano Masanao cho
沖縄の淵 : 伊波普猷とその時代 / 鹿野政直著
by Kano, Masanao, 1931-
鹿野政直, 1931-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1993
東京 : 岩波書店, 1993
 
 
Yangming xue Han xue yan jiu lun ji / Dai Ruikun zhu
陽明學漢學研究論集 / 戴瑞坤著
by Dai, Ruikun
戴瑞坤
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國77 [1988]
 
 
Mao Zedong zai hai wai / Li Junru, Qian Hongming, Zhang Caiyun zhu
毛泽东在海外 / 李君如, 钱宏鸣, 张彩云著
by Li, Junru, 1947-
李君如, 1947-
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
郑州市 : 河南人民出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Shanxi dian jiao [electronic resource]
山西电教 [electronic resource]
Uniform title: Shanxi dian jiao (Online)
山西电教(Online)
Taiyuan : Shanxi Sheng dian hua jiao yu guan, 1979-
太原 : 山西省电化教育馆, 1979-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo Ya xue shi / Dou Xiuyan zhu
中国雅学史 / 窦秀艳著
by Dou, Xiuyan, 1968-
窦秀艳, 1968-
Jinan : Qi Lu shu she, 2004
济南 : 齊魯書社, 2004
 
 
Jianluo xian sheng xiao xue lu yao : shi juan / Li Cai zhuan
見羅先生斅學錄要 : 十卷 / 李材撰
by Li, Cai, jin shi 1562
李材, jin shi 1562
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.