National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 112644 Results for subject:Teaching.
Sort by:
 
 
Kaiwanlayatham : thammabanyāi thī Lān Hin Khōng, Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā phāk wisākhabūchā Ph. S. 2516 / khō̜ng Phutthathāt...
ไกวัลยธรรม : ธรรมบรรยายที่ลานหินโค้ง, สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๖ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2523 [1980]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2523 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Mư̄a tham khrō̜ng lōk : khambanyāi pračham wan Sao thī Lān Hin Khōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā phāk ʻāsālahabūchā 2516 / khō̜ng...
เมื่อธรรมครองโลก : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาคอาสาฬหบูชา ๒๕๑๖ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2523 [1980]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Kānklapmā hǣng sīnlatham : khambanyāi pračham wan sao thī Lānhinkhōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā phāk Mākhabūchā 2519 / khō̜ng...
การกลับมาแห่งศีลธรรม : คำบรรยายประจำวันเสาร์ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาควิสาขบูชา ๒๕๑๙ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2521 [1978]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Tēkitchakatham : kham banyāi ʻoprom phiksu nisit Mahāwitthayālai Mahidon na Hinkhōng Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā Ph. S. 2514 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
เตกิจฉกธรรม : คำบรรยายอบรมภิกษุ นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หินโค้ง สวนโมกขพลาราม ไชยา พ.ศ. ๒๕๑๔ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2519 [1976]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๙ [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻIthappatčhayatā : khambanyāi pračham wan Sao nai Sūan Mōkkhaphalārām phāk mākhabūchā pračham pī 2515 / Phutthathāt Phikkhu
อิทัปปัจจยตา : คำบรรยายประวจำวันเสาร์ในสวนโมกขพลาราม ภาคมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๑๕ / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2525 [1982]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2525 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀnāpānasatiphāwanā / dōi Phutthathāt Phikkhu
อานาปานสติภาวนา / โดยพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Bangkok] : Khana Thammathān, 2516 [1973]
[Bangkok] : คณะธรรมทาน, ๒๕๑๖ [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammapātimōk : khambanyāi rư̄ang tūakū--khō̜ng kū pen phisēt nai Sūan Mōkkhaphalārām, Chaiyā, Phō̜. Sō̜. 2510-2511 / khō̜ng Phutthathāt...
ธรรมปาฏิโมก : คำบรรยายเรื่องตัวกู-ของกูเป็นพิเศษในสวนโมกขพลาราม ไชยา พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Bangkok] : Sūan ʻUtsamamūnnithi, 2518- [1975]-
[Bangkok] : สวนอุศมมูลนิธิ, ๒๕๑๘- [1975]-
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀsālahabūchā thētsanā : thammathētsanā thī Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā rawāng Ph. S. 2501-Ph. S. 2509 / khō̜ng Phutthathāt...
อาสาฬหบูชาเทศนา : ธรรมเทศนาที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๙ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2524 [1981]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๔ [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Phraphutthakhun banyāi : banyāi thī Lān Hin Khōng Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā, phāk wisākhabūchā Ph. S. 2520 / khō̜ng Phutthathāt...
พระพุทธคุณบรรยาย : บรรยายที่ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา, ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๐ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2524 [1981]
[Chaiyā, Surāt Thānī] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2524 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻŌsārētapphatham : khambanyāi pračham wan Sao nai Sūan Mōkhaphalārām phāk wisākhabūchā pračham pī 2514 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
โอสาเรตัพพธรรม : ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ในสวนโมกขพลาราม ภาควิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๑๔ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2525 [1982]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammabanyāi radap mahāwitthayālai [lēm 2] / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย [เล่ม ๒] / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2519 [1976]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๙ [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Khāi thammabut / Phutthathāt Phikkhu banyāi ʻoprom lūksư̄a læ phūbankhapbanchā lūksư̄a
ค่ายธรรมบุตร / พุทธทาสภิกขุ บรรยายอบรมลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Bangkok] : Thammathānmūnnithi, 2518 [1975]
[Bangkok] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๘ [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Chumnum lō̜ ʻāyu / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
ชุมนุมล้ออายุ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2525- [1982-]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๕- [1982-]
BookBook [text, volume]
 
 
Mākhabūchā thētsanā : thammathētsanā thī Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā rawāng Ph. S. 2501-2507 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
มาฆบูชาเทศนา : ธรรมเทศนาที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๗ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2524 [1981]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๔ [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammasatčhasongkhro̜ : kham banyāi pračham wan sao phāk Wisākhabūchā thī Lānhinkhōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā rawāng wanthī 5...
ธรรมสัจจสงเคราะห์ : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2521 [1978]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Wisākhabūchā thētsanā : thammathētsanā thī Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā rawāng Ph. S. 2501-Ph. S. 2512 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
วิสาขบูชาเทศนา : ธรรมเทศนาที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๒ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2525- [1982-]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๕- [1982-]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAriyasīnlatham : kham banyāi pračham wan sao phāk ʻĀsālahabūchā thī Lānhinkhōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā rawāng 6 Karakadākhom thơng...
อริยศีลธรรม : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ระหว่าง ๖ กรกฎาคม ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๑๗ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2520 [1977]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๐ [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Nakrop sunyatā, Phra Phāwanāphōthikhun (Phō Čhanthasarō) / Samphan Kō̜ngsamut, phūrīaprīang læ bannāthikān
นักรบสุญญตา พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, ผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ
by Samphan Kō̜ngsamut
สัมพันธ์ ก้องสมุทร
Krung Thēp : Samnaphim Wasī Khrīʻēchan læ Dō̜k mōk, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น และดอกโมกข์, ๒๕๕๓
 
 
Khlōng chīwaprawat, Phra Khrū Wisutthiwongsāčhānyānamunī (Lūangphō̜ Chǣm Wat Chalō̜ng), Wāt Chaiyathārārām, Čhangwat Phūket /...
โคลงชีวประวัติ พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง), วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต / [ประพันธ์โดย] คณิต นิยะกิจ
by Khanit Niyakit
คณิต นิยะกิจ
Krung Thēp : Bō̜risat Wœ̄nʻō̜pset Phrinting Čhamkat, 2554 [2011]
กรุงเทพ : บริษัทเวิลด์ออฟเซ้ท พริ้นติ้ง จำกัด, 2554
 
 
Phra Thammachedi (Čhūm Phanthulō), Wat Phothisomphon, ʻUdō̜n Thānī / Damrongtham, rīaprīang
พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี / ดำรงธรรม, เรียบเรียง
by Damrongtham
ดำรงธรรม
Krung Thēp : Thai Khwō̜litī Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2554
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.