National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 22150 Results for subject:Television.
Sort by:
 
 
Yi kuang yi xia yi wen wen : Jin Yong de guang ying pian duan / Wu Guilong bian zhu
亦狂亦俠亦温文 : 金庸的光影片段 / 吳貴龍編著
by Wu, Guilong
吳貴龍
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2017 nian 4 yue
香港 : 中華書局, 2017年4月
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Long nian de bei chuang : "he shang", zheng ming yu hui ying / [bian zhe San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si bian ji bu]
龍年的悲愴 : 《河殤》・爭鳴與回應 / [編者三聯書店 (香港) 有限公司編輯部]
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si bian ji bu, 1989
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司編輯部, 1989
 
 
"He shang" xuan yang le shen mo / ben shu bian ji zu
《河殇》宣扬了什么 / 本书编辑组
[Peking] : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, c1990
[Peking : 中国广播电视出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Ije nŭn mal halsu itta : pangsong ŭl tʻonghae pon Hanʾguk hyŏndaesa ui chae insik : MBC tʻŭkpyŏl kihoek "Ije nŭn mal halsu itta" kinyŏm nonmunjip /...
이제는말할수있다 : 방송을통해본한국현대사의재인식 : MBC 특별기획「이제는말할수있다」기념논문집 / 한국언론정보학회편
Sŏul : Kʻŏmyunikʻeisyŏn Buksŭ, 2002
서울 : 커뮤니케이션북스, 2002
 
 
Bao Dai hua hong lou / Ouyang Fenqiang ... [et al.]
宝黛話紅楼 / 欧阳奋强... [et al.]
Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she : Hebei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
石家庄市: 花山文艺出版社: 河北省新华書店发行, 1987
 
 
Wang zu / Liang Jianzeng, Wang Zhi zhu bian
望族 / 梁建增, 王志主编
Beijing Shi : Xin hua chu ban she, 2006
北京市 : 新华出版社, 2006
 
 
Dian ran li xiang de ri zi : wo yu "Dong fang shi kong" er shi nian / Zhang Jie, Liang Bibo bian zhu
点燃理想的日子 : 我与《东方时空》二十年 / 张洁, 梁碧波编著
by Zhang, Jie
张洁
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2013 , ©2013
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qing ting zhi zhe de sheng yin / Zhong yang ren min guang bo dian tai shi zheng cai fang bu bian
倾听智者的声音 / 中央人民广播电台时政采访部编
Beijing Shi : Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2007
北京市 : 中國传媒大学出版社, 2007
 
 
Peng Xuefeng jiang jun : ji nian Peng Xuefeng jiang jun xun guo wu shi zhou nian / Huang Shiwen, Wang Xiaoping zhu
彭雪枫将军 : 纪念彭雪枫将军殉国五十週年 / 黃石文, 王效平著
by Huang, Shiwen
黃石文
Beijing : Ba yi chu ban she, 1993
北京 : 八一出版社, 1993
 
 
Li Ao you hua shuo = Li Ao youhuashuo / Li Ao zhu
李敖有话说 = Li Ao youhuashuo / 李敖著
by Li, Ao, 1935-
李敖, 1935-
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2006-
北京市 : 中国友谊出版公司, 2006-
 
 
Da di de shen qing : cong xiao shuo dao dian shi ju
大地的深情 : 从小说到电视剧
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Leng nuan ren sheng : 21 shi ji Zhongguo min jian dang an. 1 = Life's mixed fortunes / Feng huang wei shi "Leng nuan ren sheng" lan mu
冷暖人生 : 21世纪中国民间档案. 1 = Life's mixed fortunes / 凤凰卫视·《冷暖人生》栏目
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005
北京 : 中国友谊出版公司, 2005
 
 
Xingyun chan hua : [Tai shi <Xingyun chan hua> jie mu jiang gao ji] / Xiangyunfashi zhu
星雲禪話 : [台視 <星雲禪話> 節目講稿集] / 星雲法師著
by Xingyun, da shi
星雲大師
Taibei shi : Tai shi wen hua gong si, Minguo 76- [1987-
臺北市 : 台視文化公司, 民國76- [1987-
 
 
Zhongguo ji yi : Zhongguo wen hua yi chan dang an / zong ce hua Zhang Ning ; ce hua Wang Jinyou, Sun Suping ; zong bian zhu [i.e. bian] Yan Dong
中国记忆 : 中国文化遗产档案 / 总策划张宁;策划王进友,孙素萍;总编著[i.e. 编]阎东
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2007
北京 : 中国建筑工业出版社, 2007
 
 
Chen fu : Luyu you yue / [Feng huang wei shi chu ban zhong xin bian.]
沉浮 : 鲁豫有约 / [凤凰卫视出版中心编.]
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban she, 2008
北京市 : 中国友谊出版社, 2008
 
 
Wo de da hua ren sheng : " Da hua xin wen " ting bo shi mo & wo suo ren shi de Zheng Hongyi / Zhong Nianhuang zhu
我的大話人生 : 「大話新聞」停播始末 & 我所認識的鄭弘儀 / 鍾年晃著
by Zhong, Nianhuang, 1966-
鍾年晃, 1966-
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2012 , ©2012
台北市 : 前衛出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Xun zhao Taiwan sheng ming li / Xiaoye zhu = In search of Taiwan's animating spirit / by Hsiao Yeh
尋找台灣生命力 / 小野著 = In search of Taiwan's animating spirit / by Hsiao Yeh
by Xiaoye, 1951-
小野, 1951-
Taibei Shi : Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Li guang shi ye you xian gong si, 1990
台北市 : 天下文化出版股份有限公司 : 總經銷黎光實業有限公司, 1990
 
 
Long de bei chuang / yuan zuo Su Xiaokang, Wang Luxiang deng zhu
龍的悲愴 / 原作蘇曉康, 王魯湘等著
Taibei shi : Feng yun shi dai chu ban gong si, fa xing suo Da hong tu shu you xian gong si, Minguo 78 [1989]
台北市 : 風雲時代出版公司 : 發行所大鴻圖書有限公司, 民國78 [1989]
 
 
"He shang" pi pan / Hua Yan bian
《河殇》批判 / 华砚编
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1989
北京 : 文化兿術出版社, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.