National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 34 Results for subject:"Temples -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Taiwan si miao / [Taiwan si miao bian yin wei yuan hui bian
臺灣寺廟 / [台灣寺廟編印委員會編
Taibei, : Gong shang za zhi she, Minguo 61- i.e. 1972-
台北, : 工商雜誌社, 民國61- i.e. 1972-
 
 
Zong miao ying lie / Qiu Dezai bian zhu
宗廟英烈 / 仇德哉編著
by Qiu, Dezai
仇德哉
Taiwan sheng Yunlin xian Douliu shi : Qiu Dezai : zong jing xiao Xin tong shu ju, Minguo 72 [1983]
臺灣省雲林縣斗六市 : 仇德哉 : 總經銷信通書局, 民國72 [1983]
 
 
Taiwan di qu si miao fa zhan zhi yan jiu / Zhuang Fangrong zhu
臺灣地區寺廟發展之研究 / 莊芳榮著
by Zhuang, Fangrong
莊芳榮
[Taiwan : s.n., 1999?]
 
 
Taiwan si miao / [bian ji Jiang Dunlin]
臺灣寺廟 / [編輯江敦琳]
Taibei : Li shi wen hua chu ban she, Minguo 61- [1972]-
台北 : 歷史文化出版社, 民國61- [1972]-
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan de xian tian miao qun / Su Yingsen bian zhu
台灣的先天廟群 / 蘇英森編著
by Su, Yingsen
蘇英森
Tainan shi : Bao guang chu ban she, Minguo 72 [1983]-
台南市 : 寶光出版社, 民國72 [1983]-
 
 
Miao yu jian zhu / Li Qianlang zhu
廟宇建築 / 李乾朗著
by Li, Qianlang, 1949-
李乾朗, 1949-
Taibei Shi : Bei wu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 72 [1983]
台北市 : 北屋出版事業股份有限公司, 民國72 [1983]
 
 
Taiwan dao miao zhi / [zuo zhe Peng Shaozhou]
臺灣道廟誌 / [作者彭紹周]
by Peng, Shaozhou
彭紹周
Taibei : Zhonghua dao jiao wen hua fu wu you xian gong si, 1986-<1987 >
臺北 : 中華道教文化服務有限公司, 1986-<1987 >
 
 
Taiwan si miao da quan / Lin Hengdao bian
臺灣寺廟大全 / 林衡道編
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei : Qing wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 青文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Zhonghua ming miao zhi = The record of Chinese famous temples / ce hua zhe Guo Shande ; zhu bian Wang Jingmei ; ying wen fan yi Cai Jizong ; she ying Guo Yaohua
中華名廟誌 = The record of Chinese famous temples / 策劃者郭善徳; 主編王靜梅; 英文翻譯蔡濟宗; 攝影郭耀華
Taibei shi : Zhonghua ming miao zhi bian zuan wei yuan hui, Minguo 79- [1990-
台北市: 中華名廟誌編撰委員會, 民國79- [1990-
 
 
Taiwan si miao gai lan / Lin Hengdao bian
臺灣寺廟概覽 / 林衡道編
by Lin, Hengdao
林衡道
Taizhong : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 67 [1978]
臺中 : 臺灣省文獻委員會, 民國67 [1978]
BookBook [text]
 
 
Ma gong de shi miao : Magong shi zhen fa zhan yu min jian zong jiao bian qian zhi yan jiu / Yu Guanghong
媽宮的寺廟 : 馬公市鎮發展與民間宗教變遷之硏究 / 余光弘
by Yu, Guanghong
余光弘
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 77 [1988]
台北南港 : 中央研究院民族學研究所, 民國77 [1988]
 
 
Taiwan fo jiao ming cha = Famous Buddhist temples and monast[e]ries in Taiwan / [bian yin zhe Taiwan fo jiao ming cha bian yin wei yuan hui]
臺灣佛教名刹 = Famous Buddhist temples and monast[e]ries in Taiwan / [編印者臺灣佛教名刹編印委員會]
Taibei : Hua yu chu ban she, Minguo 60-<63 > [1971-<1974 >
臺北 : 華宇出版社, 民國60-<63 > [1971-<1974 >
 
 
Taiwan fo jiao ming cha = Famous Buddhist monasteries in Taiwan / [zhu bian Zhu Qilin ; Ying yi Yang Weilian ; she ying Zhu Qilin, Huang Hanqiang]
臺灣佛教名刹 = Famous Buddhist monasteries in Taiwan / [主編朱其麟;英譯楊維連;攝影朱其麟,黄漢强]
Zhonghua Minguo Taiwan Sheng Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Minguo 77 [1988]
中華民國臺灣省臺北縣中和市 : 華宇出版社, 民國77 [1988]
 
 
Taiwan zhi si miao yu shen ming / Qiu Dezai bian zhu ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui bian yin ; [zhu bian ren Liu Ningyan]
臺灣之寺廟與神明 / 仇德哉編著 ; 臺灣省文獻委員會編印 ; [主編人劉寧顔]
by Qiu, Dezai
仇德哉
Taizhong shi Nantun qu Limingxincun : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 72- [1983-
臺中市南屯區黎明新村 : 臺灣省文獻委員會, 民國72- [1983-
 
 
 
 
Taiwan qing dian ji shi / Chen Renwen zhu
臺灣慶典紀實 / 陳仁文著
by Chen, Renwen
陳仁文
Taibei Shi : Jia kui wen hua, 2011
臺北市 : 佳魁文化, 2011
 
 
Zheng miao chen jiang / Qiu Dezai bian zhu
鄭廟臣將 / 仇德哉編著
by Qiu, Dezai
仇德哉
Taiwan sheng Yunlin xian Douliu shi : Qiu Dezai : zong jing xiao Xin tong shu ju, Minguo 72 [1983]
臺灣省雲林縣斗六市 : 仇德哉 : 總經銷信通書局, 民國72 [1983]
 
 
Kong miao sheng xian / Qiu Dezai bian zhu
孔廟聖賢 / 仇德哉編著
by Qiu, Dezai
仇德哉
Taiwan Sheng Yunlin Xian Douliu Shi : Qiu Dezai : zong jing xiao Xin tong shu ju, Minguo 72 [1983]
臺灣省雲林縣斗六市 : 仇德哉 : 總經銷信通書局, 民國72 [1983]
 
 
Guan miao zhong wu / Qiu Dezai bian zhu
關廟忠武/ 仇德哉編著
by Qiu, Dezai
Taiwan Sheng Yunlin Xian Douliu Shi : Qiu Dezai : Zong jing xiao Xin tong shu ju, Minguo 72 [1983]
臺灣省雲林縣斗六市: 仇德哉: 總經銷信通書局, 民國72 [1983]
 
 
Mengxia Longshan si quan zhi / [Bian ji zhe Mengjia Longshan si quan zhi bian zuan wei yuan hui]
艋舺龍山寺全志 / [編輯者艋舺龍山寺全志編纂委員會]
Taibei Shi : Mengxia Longshan si, Minguo 40 [1951]
台北市 : 艋舺龍山寺, 民國40 [1951]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.