National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 44 Results for subject:"Temples -- Thailand -- Bangkok -- History."
Sort by:
 
 
ʻUkkatthē suramitchanti : nai kānsalak samkhan tō̜ngkān khonklā
อุกฺกฏฺเฐ สุรมิจฺฉนฺติ : ในการสลักสำคัญต้องการคนกล้า
Phra Nakhō̜n : Wat Nō̜ranātsuntharikārām, [2525 i.e. 1982]
พระนคร : วัดนรนาถสุนทริการาม, [๒๕๒๕ i.e. 1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Wat Phō : mō̜radok khwāmsongčham hǣng lōk / Wō̜. ʻAmphan rīaprīang
วัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก / ว. อำพรรณ เรียบเรียง
by Wō̜. ʻAmphan
ว. อำพรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2559 [2016] , ©2015
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Wat nai Krung Thēp-- : kānplīanplǣng nai rō̧p 200 pī (Phō̧. Sō̧. 2325-2525) / hūanā khrōngkān, Nētnaphit Nākkhawatchara, phūrūam...
วัดในกรุงเทพฯ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) / หัวหน้าโครงการ, เนตรนภิศ นาควัชระ, ผู้ร่วมโครงการ, ปิยนาถ บุนนาค, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
by Nētnaphit Nākkhawatchara
เนตรนภิศ นาควัชระ
[Bangkok] : Čhulālongkō̧nmahāwitthayālai, 2525 [1982]
[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
 
 
Wat rāng nai Bāngkō̜k / Praphat Chūwichīan
วัดร้างในบางกอก / -ประภัสสร์ ชูวิเชียร
by Praphat Chūwichīan
ประภัสสร์ ชูวิเชียร
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2559 [2016]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๙ [2016]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wat Phra Chētphon ... sō̜ngrō̜i pī (2332-2532)
วัดพระเชตุพน ... สองร้อย ปี (2332-2532)
Krung Thēp Maha Nakhōn : Bandit Kānphim, 2532 [1989]
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, 2532 [1989]
 
 
Prawat khō̜ng Wat Ko̜ Bāngphūt-Wat Ko̜ Phayāčhēng
ประวัติของวัดเกาะบางพูด-วัดเกาะพญาเจ่ง
[Bangkok] : Chalœ̄m-Nanthā Rōtčhanapradit, 2530 [1987]
[Bangkok] : เฉลิม-นันทา โรจนประดิษฐ์, ๒๕๓๐ [1987]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prawat Wat Nā Phramēru Phraʻārām Lūang / Chalœ̄m Sukkasēm rư̄aprư̄am læ rīaprāng
ประวัติวัดหน้าพระเมรุ / เฉลิม สุขเกษม รวบรวมและเรียบเรียง
by Chalōēm Sukkasēm
เฉลิม สุขเกษม
[Thon Burī] : [Prayūnwong], [2510 i.e. 1967]
[ธนบุรี] : [ประยูรวงศ์], [๒๕๑๐ i.e. 1967]
BookBook [text, volume]
 
 
Khonkhwā hāmā dai : ʻēkkasān samkhan khō̜ng Wat ʻIntharawihān [phūrīaprīang , Pim ʻInthō̜nwichā]
ค้นคว้าหามาได้ : เอกสารสำคัญของวัดอินทรวิหาร [ผู้เรียบเรียง, พิมพ์ อินทราวิชา]
Krung Thēp : Wat ʻIntharawihān, Phraʻārāmlūang, 2544 [2001
กรุงเทพฯ : วัดอินทรวิหาร วัดอารามหลวง, 2544 [2001
 
 
Wat nai Krung Thēp : kān plīanplǣng nai rō̜p 200 pī ( Phō̜. Sō̜. 2325-2525) / hūanā khrōngkān , Nētnaphit Nākwatchara , phū rūam...
วัดในกรุงเทพ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ. ศ. 2325-2525) / หัวหน้าโครงการ, เนตรนภิส นาควัชระ, ผู้ร่วมโครงการ, ปิยนาถ บุนนาค, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
by Nētnaphit Nākwatchara
เนตรนภิส นาควัชระ
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2525 i.e. [1982]
กทม [i.e. กรุงเทพมหานคร] : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525 i.e. [1982]
 
 
Pathumwanānusō̜n : Khrōngkān Būrana Patisangkhō̜n Wat Pathumwanārām / kō̜ng bannāthikān, Lœ̄tlaksanā Yō̜tʻāwut [and seven others]
ปทุมวนานุสรณ์ : โครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม / กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ [and seven others]
[Bangkok] : Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, Tulākhom 2555 [October 2012]
[Bangkok] : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ตุลาคม ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
Prawat Wat Pathumwanārāmwō̜rawihān. Prawat Phra Rātchamunī (ʻAmō̜n Yānōthayō) læ phrathamthētsanā pāthakathā tham
ประวัติวัดปทุมวนารามวรวิหาร ประวัติพระราชมุนี (อมร ญาโณทโย) และพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม
[Krung Thēp] : [Wat Pathumwanārāmrātchawō̜rawihān], [2543 [i.e. 2000]
[กรุงเทพฯ] : [วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร], [2543 [i.e. 2000]
 
 
Thīeo wat / ʻAnēk Nāwikkamūn
เที่ยววัด / เอนก นาวิกมูล
by ʻAnēk Nāwikkamūn, 1953-
เอนก นาวิกมูล, 1953-
[Bangkok] : Niyom Phūchaʻum, [2541 i.e. 1998]
[Bangkok] : นิยม ภู่ชอุ่ม, [2541 i.e. 1998]
 
 
Wat Rātchanatdārām Wō̜rawihān
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
Krung Thēp : Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai, 2539 [1996]
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๙ [1996]
BookBook [text, volume]
 
 
Krung Thep Maha Nakhon : Wat Rachathiwatwihan, 2543 [2000]
 
 
ʻAnusō̜n kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Somdet Phra Phutthāčhān (Kīeo ʻUpasēnō) na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
Krung Thēp : Wat Sakēt Rātchawō̜ramahāwihān, 2557 [2014] , Krung Thēp : Mahāwitthayālai Mahā Čhulālongkaranarātchawitthayālai, 2557 [2014] , Krung Thēp : Samakphim Phlitham, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผลิธรรม, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume, computer disc]
 
 
Tamnān Wat Bō̜wō̜nniwētwihān / Somdet Phra Mahāsamanačhao Krom Phrayā Wachirayānawarōrot song phraniphon
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร / สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์
by Wachirayānawarōrot, Prince, son of Mongkut, King of Siam, Supreme Patriarch, 1860-1921
วชิรญาณวโรส, Prince, son of Mongkut, King of Siam, Supreme Patriarch, 1860-1921
[Krung Thēp : Hō̜phrasamut Wachirayān, 2468 [1925]
[กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ], ๒๔๖๕
 
 
Yō̜ prawat Wat Phrachētuphon
ย่อประวัติวัดพระเชตุพน
[Bangkok : Khana Wat Phrachētuphon, 2522 i.e. 1979]
[Bangkok : คณะวัดพระเชตุพน, 2522 i.e. 1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.