National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 2651 Results for subject:Temples.
Sort by:
 
 
Unkō sekibutsugun : Tōhō Bunka Kenkyūjo Unkō sekkutsu chōsa gaihō / Mizuno Seiichi cho ; shashin satsuei Hadate Yasushi
雲岡石佛群 : 東方文化研究所雲岡石窟調查槪報 / 水野淸一著 ; 寫眞撮影羽舘易
by Mizuno, Seiichi, 1905-1971
水野淸一, 1905-1971
Ōsaka : Asahi Shinbun Ōsaka Honsha, Shōwa 19 [1944]
大阪 : 朝日新聞大阪本社, 昭和19 [1944]
 
 
Luoyang qie lan ji jiao shi / Yang Xuanzhi ; Zhou Zumo jiao shi
洛陽伽藍記校釋 / 楊衒之 ; 周祖謨校釋
by Yang, Xuanzhi, -555?
楊衒之, -555?
Beijing : Zhonghua shu ju, 1963
北京 : 中華書局, 1963
 
 
Thalǣngkān Sūan Mōk 50 pī : læ, Kotbat Phutthabō̜risat / [Phutthathāt Phikkhu]
แถลงการ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี : และ, กฎบัตรพุทธบริษัท / [พุทธทาสภิกขุ]
Uniform title: Thalǣngkān Sūan Mōk 50 pi
แถลงการ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Krung Thēp : Samnakphim Sukhaphāp Čhai, 2525 [1982] , Krung Thēp : Sāisong Sưksit, Khlet Thai, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๒๕ [1982] , กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต เคล็ดไทย, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Sūan Mōk romyen / Sōrī Phōkǣo
สวนโมกข์ร่มเย็น / โสรีช์ โพธิ์แก้ว
by Sōrī Phōkǣo
โสรีช์ โพธิ์แก้ว
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngtakīang, 2531 [1988]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ แสงตะเกียง, 2531 [1988]
 
 
Yungang shi ku / [Shanxi Yungang shi ku wen wu bao guan suo bian]
云冈石窟 / [山西云冈石窟文物保管所编]
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1977
 
 
Jinling fan cha zhi : [53 juan] / [Ge Yinliang]
金陵梵刹志 : [53卷] / [葛寅亮]
by Ge, Yinliang, jin shi 1601
葛寅亮, 1601年進士
Taibei : Guang wen shu ju, Min guo 65 [1976]
臺北 : 廣文書局, 民國65[1976]
 
 
Daidō sekibutsuji / Kinoshita Mokutarō [Ōta Masao] cho
大同石佛寺 / 木下杢太郎[大田正雄]著
by Kinoshita, Mokutarō, 1885-1945
木下杢太郎, 1885-1945
Tōkyō : Zayūhō Kankōkai, Shōwa 16 [1941]
東京 : 座右寶刊行会, 昭和16 [1939]
 
 
Yongle gong bi hua fu shi tu an / Zhong yang gong yi mei shu xue yuan ran zhi mei shu xi bian
永樂宮壁画服飾图案 / 中央工艺美术学院染织美术系编
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 人民美术出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Kānsāngsan sati panyā yāng Thai / dōi Sō̜. Siwarak
การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย / ส. ศิวรักษ์
by Sulak Sivaraksa
[Bangkok] : Khrōngkān Nanagư̄ Phutthasātsanā samrap Khon Numsāo læ Khana Kammakān Sātsanā phư̄a Kānphatthanā, 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ] : โครงการหนังสือพุทธศาสนาสำหรับคนหนุ่มสาวและคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, ๒๕๒๙
 
 
Yun'gang shi ku da shi ji / Yun'gang shi ku wen wu yan jiu suo bian
云冈石窟大事记 / 云冈石窟文物研究所编
Beijing : Wen wu chu ban she, 2005
北京 : 文物出版社 2005
 
 
Koyasan reihocho
高野山靈寳帖
Wakayama-ken Ito-gun Koya-mura : Kongobuji, Taisho 9 [1920]
和歌山県伊都郡高野村 : 金剛峯寺, 大正 9 [1920]
 
 
Khamʻathibāi phāp pritsanātham Thai. Chut kāyanakhō̜n / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu. Kham khlōng khō̜ng Khun Praphai ʻEkkhraphānit
อธิบายภาพปริศนาธรรมไทย. ชุดกายนคร / ของพุทธทาสภิกขุ. คำโคลงของคุณประไพ เอครพานิช
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Suphatthraphan, 2538 [1995]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสุภัทรพันธุ์, ๒๕๓๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Kīattikhun Nāiphǣt Dutsadī Praphāsawat na mēn Wat Sōmmanatwihān, Krung Thēp,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ดุษฎี ประภาสะวัต ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāiphǣt Dutsadī Praphāsawat], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายแพทย์ดุษฎี ประภาสะวัต], ๒๕๕๓
 
 
Luoyang qie lan ji = Luoyangqielanji / Yang Xuanzhi
洛阳伽蓝记 = Luoyangqielanji / 杨炫之
by Yang, Xuanzhi, -555?
杨炫之, -555?
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Chūsonji shikō / Sasaki Hōsei hen
中尊寺史稿 / 佐々木邦世編
by Sasaki, Hōsei
佐々木邦世
Iwate-ken Nishiiwai-gun Hiraizumi-chō : Chūsonji, Shōwa 58 [1983]
岩手県西磐井郡平泉町 : 中尊寺, 昭和 58 [1983]
 
 
Tian tong si zhi : 10 juan / Wen Xingdao zhuan
天童寺志 : 10卷 / 聞性道撰
by Wen, Xingdao
聞性道
[S.l. : s.n], Jiaqing 16 [1811]
[S.l. : s.n], 嘉庆16[1811]
 
 
Shanghai zong jiao zhi lü = Shanghai zongjiao zhilu / Shanghai Shi min zu he zong jiao shi wu wei yuan hui bian xie ; zhu bian Zhou Fuchang ; fu zhu bian Wu Mengqing, Pan...
上海宗教之旅 = Shanghai zongjiao zhilu / 上海市民族和宗教事务委员会编写 ; 主编周富长 ; 副主编吴孟庆, 潘明权
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2004
上海 : 上海辞书出版社, 2004
 
 
Di wang zhi du : Rehe / Siwen Heding zhu ; Yu Guangda yi
帝王之都 : 熱河 / 斯文・赫定著 ; 于广达译
by Hedin, Sven Anders, 1865-1952
Beijing Shi : Zhong xin chu ban she, 2008
北京市 : 中信出版社, 2008
 
 
Chang'an dao jiao yu dao guan = Chang'an taoism and taoist temple / Fan Guangchun zhu
長安道敎與道觀 = Chang'an taoism and taoist temple / 樊光春著
by Fan, Guangchun
樊光春
Xi'an Shi : Xi'an chu ban she, 2002
西安市 : 西安出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.