National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 20 Results for subject:"Thailand - History - 1782-1945 - Sources."
Sort by:
 
 
Bangkok, Thailand : Committee for the Publication of Historical Documents, Office of the Prime Minister, 1982
 
 
Paris : Imprimeries Charles-Lavauzelle, 1926-1939
 
Bangkok : Vajira-nana National Library, 1910-1914
BookBook, OnlineOnline
 
 
Krung Thep : Samnakphim Ton Chabap, 2540 [1997]
 
 
Banthưk samphanthaphāp rawāng Prathēt Sayām kap nānā prathēt. lēm thī 15, (7 Kō̧. Khō̧. 1858 - 28 Thō̧. Khō̧. 1858) / Phō̧nphan Thō̧ngtan,...
บันทึกสัมพันธภาพระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศ. เล่มที่ ๑๕, (๗ ก.ค. ๑๘๕๘ - ๒๘ ธ.ค. ๑๘๕๘) / พรพรรณ ทองตัน, แปล และเรียบเรียง
Uniform title: Documents relating to the relationship between Siam and foreign countries. Vol. 15. Thai
[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n, 2542 [1999]
[Bangkok] : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒
 
 
[Bangkok] : Munnithi Phraborommarachanuson Phrabat Somdet Phra Phutthaloetla Naphalai nai Phraborommarachupatham, <[2528- i.e. 1985- >
 
 
Khō̧nhā Rattanakosin : sing thī rao rū ʻāt mai chai thāngmot / Krairœ̄k Nānā
ค้นหารัตนโกสินทร์ : สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด / ไกรฤกษ์ นานา
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichōn, 2552-2555 [2009-2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2552-2555
 
 
Uniform title: Documents relating to the relationship between Siam and foreign countries. Vol. 7. Thai
Krung Thep : Krom Sinlapakon, 2541 [1998]
 
 
Uniform title: Correspondence. Selections
by `Udomsombat, Luang
[Bangkok : Nai Niwat Benchakan, 2515 i.e. 1972]
 
 
Prachum phongsāwadān. Phāk thī 13
ประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ ๑๓
Phra Nakhō̜n : Sutčhai Rāmmasūt, 2515 [1972] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Kumphāphan 2515 [February 1972]
พระนคร : สุดใจ รามสูต, ๒๕๑๕ , พระนคร : กรมศิลปากร, กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻĒkkasān khō̜ng Hēnrī Bœ̄nī. Lēm 2
เอกสารของเฮนรี่ เบอร์นี่. เล่ม ๒
Uniform title: Burney papers. Thai
Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2540-2542 [1997-1999]
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐-๒๕๔๒
 
 
Kālānukrom Sayām Prathēt Thai, 2485-2554 = Thailand timeline, 1942-2011 / Chānwit Kasētsiri, bannāthikān
กาลานุกรมสยามประเทศไทย = Thailand timeline, 1942-2011 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Phōt Phaplitching, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2555
 
 
Uniform title: Correspondence. Selections
by `Udomsombat, Luang
[Bangkok : Phrachao Worawongthoe Phra`ong Chao Chaloemphonthikhamphon, [2505 i.e. 1962]
 
 
Krung Thep : Samnakphim Ton Chabap Chamkat, 2541 [1998]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Phrayā Sīsō̜rarātchaphakdī Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜., Thō̜.Čhō̜.Wō̜. na...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท พระยาศรีสรราชภักดี ป.ช., ป.ม., ท.ช.ว. ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส, วันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2509
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phrayā Sīsō̜rarātchaphakdī, 2509 [1966] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Mīnākhom 2509 [March 1966]
พระนคร : ครอบครัวพระยาศรีสรราชภักดี, ๒๕๐๙ , พระนคร : กรมศิลปากร, มีนาคม ๒๕๐๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhotmāi Lūang ʻUdomsombat : phrō̜m dūai ʻathibāi khō̜ng Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ : พร้อมด้วยอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by ʻUdomsombat, Lūang, active 1839
อุดมสมบัติ, หลวง, active 1839
Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2530 [1987]
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๐
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa mư̄a sadet praphāt hūamư̄ang chāithalē tawanʻō̜k : nai pī mamīa Ph....
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออก ในปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ กับปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๖ และปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ รวม ๓ คราว
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
Phra Nakhō̜n : Hō̜phrasamut Wachirayān, 2470 [1927]
พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๗๐
BookBook [text, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.