National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 279 Results for subject:"Thailand - Politics and government - 21st century."
Sort by:
 
 
by Phit Phongsawat
Krung Thēp : Samnakphim openbooks, 2548 [2005]
 
 
ʻAmnāt mai, ʻammāt mai, ʻammahit / [Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān]
อำนาจใหม่, อำมาตย์ใหม่, อำมหิต / [กองบรรณาธิการ ASTV ผู้จัดการ]
Krung Thēp : ASTV Phūčhatkān, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ASTV ผู้จัดการ, 2553
 
 
Thāngʻō̜k Prathēt Thai tō̜ng patiwat prachāthippatai / Wibūn Chǣmchư̄n
ทางออกประเทศไทย ต้องปฏิวัติประชาธิปไตย / วิบูลย์ แช่มชื่น
by Wibūn Chǣmchư̄n
วิบูลย์ แช่มชื่น
Krung Thēp : Wibūn Chǣmchư̄n, 2554 [2011]
กรุงเทพ : วิบูลย์ แช่มชื่น, 2554
 
 
Wikrit kānmư̄ang Thai = Thai political crisis / Surachāt Bamrungsuk
วิกฤตการเมืองไทย = Thai political crisis / สุรชาติ บำรุงสุข
by Surachāt Bamrungsuk
สุรชาติ บำรุงสุข
Krung thēp-- : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552
 
 
Čhō̜mkhon hǣng Sayām 9 ʻongkharak phithak phǣndin tān nirathōtsakam khon khāi chāt / Thǣnkhun Bunsathit
จอมคนแห่งสยาม 9 องครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน ต้านนิรโทษกรรมคนขายชาติ / แทนคุณ บุญสถิต
by Thǣnkhun Bunsathit
แทนคุณ บุญสถิต
Chon Burī Samnakphim Mini Power Politics, [2013]
ชลบุรี : สำนักพิมพ์ Mini Power Politics, [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kānmư̄ang Thai tai ʻāthit sō̜ng dūang / Dō̜rō̜. Wīraphong Rāmāngkūn
การเมืองไทยใต้อาทิตย์สองดวง / ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
by Wīraphong Rāmāngkūn
วีรพงษ์ รามางกูร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2557 [2014]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2557
BookBook [text, volume]
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai thưng patčhuban / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทยถึงปัจจุบัน / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Nonthaburī : Samnakphim Krīn Panyāyān, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, 2554
 
 
Pen prachārat / ʻAkkhanī Khakhanamphō̜n
เป็นประชารัฐ / อัคนี คคนัมพร
by ʻAkkhanī Khakhanamphō̜n
อัคนี คคนัมพร
Krung Thēp : Nāi Niran Kǣnyakūn, 2551-2558 [2008-2015]
กรุงเทพฯ : นายนิรันดร์ แก่นยะกูล, 2551-2558
BookBook [text, still image]
 
 
Prathēt Thai nai ʻungmư̄ ʻammāt / Pam Khonkhāo
ประเทศไทยในอุ้งมืออำมาตย์ / ปั๊มคนข่าว
by Pam Khonkhāo
ปั๊มคนข่าว
Krung Thēp : Panyāchon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
 
 
Prathēt tai rabō̜p Chinnawat / Surawit Wīrawan
ประเทศใต้ระบอบชินวัตร / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2555
 
 
Hūaʻok cham khō̜ng yư̄a phadetkān Khō̜. Mō̜. Chō̜. : phadetkān phan čhingčhō̜k (machiavellian) / Kuthēp Saikračhang
หัวอกช้ำของเหยื่อเผด็จการ คมช. : เผด็จการพันธุ์จิ้งจอก (machiavellian) / กุเทพ ใสกระจ่าง
by Kuthēp Saikračhāng
กุเทพ ใสกระจ่าง
Krung Thēp : Kuthēp Saikračhāng, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : กุเทพ ใสกระจ่าง, 2552
 
 
Ru than Surayut / Surawit Wīrawan
รู้ทันสุรยุทธ์ / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phra ʻAthit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2550
 
 
Wiwātha kūrū : sutyō̜t hǣng thotsawat / Thīradēt ʻĪamsamrān, Rām ʻIntharawičhit
วิวาทะกูรู : สุดยอดแห่งทศวรรษ / ธีรเดช เอี่ยมสำราญ, ราม อินทรวิจิตร
by Thīradēt ʻĪamsamrān
ธีรเดช เอี่ยมสำราญ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๑
 
 
Bantưk lư̄at 7 Tulā klāng sīang pư̄n læ kǣt namtā / Warit Limthō̜ngkun, Dūangphō̜n Wongchūkhrư̄a, bannāthikān khatsan
บันทึกเลือด 7 ตุลา กลางเสียงปืนและแก๊สนํ้าตา / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, ดวงพร วงศ์ชูเครือ, บรรณาธิการคัดสรร
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์, 2551
 
 
Bīa lai khun / Nithi ʻĪeosīwong
เบี้ยไล่ขุน / นิธิ เอียวศรีวงศ์
by Nithi ʻĪeosīwong
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2554 [2011]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน : จัดจำหน่ายโดย งานดี, ๒๕๕๔
 
 
Nǣorūam Red
แนวร่วม Red
[Krung Thēp : s.n], 2552 [2009]-
 
 
Coup d'État c̄hāk ratthaprahān Sayām sū ngān sinlapa Yurōp : Bangkok Documenta Magazine no. 1 : dūai khwāmrūammư̄ rawāng nithatsakān sinlapa...
Coup d'État จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป ด้วยความร่วมมือระหว่างนิทรรศการศิลปะ Documenta ประเทศเยอรมนีและสื่อมวลชนไทย
[Bangkok] : openbooks, [2007?]
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai, Phǭ.Sǭ. 2553 / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่อากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทย พ.ศ. 2553 / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Krung Thēp : Samnakphim Phūmithǭng, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิทอง, 2553
 
 
Sū songkhrām kō̜ng čhōn lom rat! lom pư̄n! lom čhao : chabap sombūn / Kō̜ng Bannāthikān Thī-Niu
สู่สงครามกองโจร ล้มรัฐ! ล้มปืน! ล้มเจ้า : ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ ที-นิวส์
Nonthaburī : Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ, ๒๕๕๔
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.