National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 4591 Results for subject:"Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Thīralưk phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Rātchabandit Čhunlathat Phayākharānon Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanʻāthit thī 5 Phrưtsačhikāyon...
ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพราชบัณฑิตจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phayākharānon, 2560 [2017] , Krung Thēp : Witthayālai Pho̜ Chāng, Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhon Rattanakōsin, 2558-2559 [2015-2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพยาฆรานนท์, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bǣprīan sangkhommasưksā. Tō̜n thī 1, Bukkhon samkhan khō̜ng chāt Thai / Mom Čhāo Ying Phūnphitsamai Ditsakun, song rīaprīang
แบบเรียนสังคมศึกษา. ตอนที่ ๑, บุคคลสำคัญของชาติไทย / หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง
by Phūnphitsamai Ditsakun, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, 1896-1990
พูนพิศมัย ดิศกุล, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, 1896-1990
[Bangkok] : Krasūang Sưksāthikān, 2505 [1962]
[Bangkok] : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๕
BookBook [text, volume]
 
 
Sēnthāng sāi kīattiyot / dōi Bēnčhawan Manatphaibūn
เส้นทางสายเกียรติยศ / โดย เบญจวรรณ มนัสไพบูลย์
by Bēnčhawan Manatphaibūn
เบญจวรรณ มนัสไพบูลย์
Krung Thēp : Samnakphim ʻAnimēt Krup, 2551 [2008]-2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป, 2551-2554
BookBook [text, volume]
 
 
Lao rư̄ang khō̜ng Thai / Lāwan Chōtāmara
เล่าเรื่องของไทย / ลาวัณย์ โชตามระ
by Lāwan Chōtāmara
ลาวัณย์ โชตามระ
Phra Nakhō̜n : Khlang Witthayā, 2509 [1966]
พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๙
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat bukkhon / khō̜ng Phrayā ʻAnumān Rātchathon ; [phūrūaprūam Sulak Siwarak, Suphāphan Sunthō̜nmanī, Songwit Kǣosī]
ประวัติ บุคคล / ของ พระยา อนุมานราชธน ; [ผู้รวบรวม สุลักษณ์ ศิวรักษ์, สุภาพันธ์ สุนธรมณี, ทรงวิทย์ แก้วศรี]
by Anuman Rajadhon, Phrayā, 1888-1969
[Bangkok] : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, [2521 i.e. 1978]
 
 
 
Khon fu'n duang
คนฝืนดวง
Krung Thēp : Khurusaphā : Samnakngān Lēkhāthikān Khurusaphā, 2527 [1985]
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๒๗ [1985]
 
 
Khondī khondēn / dōi Nūančhan Rattanākō̜n
คนดี คนเด่น / โดย นวลจันทร์ รัตนากร
by Nūančhan Rattanākō̜n
นวลจันทร์ รัตนากร
[Bangkok : s.n., 2528 i.e. 1985]
[Bangkok : s.n., 2528 i.e. 1985]
 
 
Sattrī samkhan nai prawattisāt Thai / Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt čhatphim nư̄angnai ʻōkāt phrarātchaphithī...
สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
[Bangkok] : Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt, 2547 [2004]
[Bangkok] : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2547
 
 
Banthưk ʻadīt nakkānmư̄ang / rūaprūam khrang thī 1 [dōi Mǣn Monmēt]
บันทึกอดีตนักการเมือง / รวบรวมครั้งที่ 1 [โดย แมน มนต์เมศร์]
by Mǣn Monmēt
แมน มนต์เมศร์
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhindā Sān, 2524 [1981]
 
 
Ngān prakāt kīattikhun bukkhon dīdēn khō̜ng chāt khrang thī 1 pračham pī 2528
งานประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๒๘
[Bangkok] : Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, Samnak Lēkhāthikān Nāyokratthamontrī, 2529 [1986]
[Bangkok] : สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๙ [1986]
 
 
Botkhwām-sārakhadī khō̜ng Khana ʻAnukammakān Čhattham ʻĒkkasān læ Botkhwām Sadudī Bukkhon Samkhan
บทความ-สารคดี ของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ
[Bangkok] : Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, Samnak Lēkhāthikān Nāyok Ratthamontrī, 2537-<2539> [1994-1996]
[Bangkok] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2537-<2539> [1994-1996]
BookBook [text, volume]
 
 
by Thanawat Sapphaibun
Krung Thep : Si `Et Yukhechan, 2543- [2000]-
 
 
by `Anek Nawikkamun, 1953-
Krung Thep : Samnakphim Saengdao, 2542 [1999]
 
 
7 mangkō̧n 20 thayāt phū kum Prathēt Thai / Thanyāwat Chaitrakūnchai, ʻĀthit Kowitwarāngkūn, phūrīaprīang
7 มังกร 20 ทายาทผู้กุมประเทศไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร
Krung Thēp : Samnakphim Thaicoon Book, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Thaicoon Book, 2548
 
 
by Sulak Sivaraksa
Krung Thep : Samnakphim Sayam : chatchamnai doi Saisong Suksit Sayam, Borisat Khlet Thai, 2546 [2003]
 
 
Khon samkhan nai rātchasamnak : čhāk ʻAyutthayā thưng Rattanakōsin / Phinit Hutačhindā
คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ / พินิจ หุตะจินดา
by Phinit Hutačhindā
พินิจ หุตะจินดา
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แสงดาว, ๒๕๖๑ [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
45 chīwit / dōi Pō̜. Watcharāphō̜n
๔๕ ชีวิต / ป. วัชรภรณ์
by Prakāt Watcharāphō̜n
ประกาศ วัชรภรณ์
Phra Nakhō̜n : Phrǣ Phitthayā, 2505 [1962]
พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๐๕
BookBook [text, volume]
 
 
by Khurusapha (Thailand)
Bangkok? : Khurusapha
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.