National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 4465 Results for subject:"Thailand -- History."
Sort by:
 
 
ʻUrangkhanithān : tamnān Phrathātphanom (phitsadān) / Phra Thammarāchānuwat (Kǣo ʻUthummālă Pō̜.Thō̜. 6) rūaprūam læ rīaprīang ;...
อุรังคนิทาน : ตำนานพระธาตุพนม (พิศดาร) / พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว อุทุมมาลา ป.ธ.๖) รวบรวมและเรียบเรียง ; ธรรมชีวะ ... บันทึกต่อท้ายเล่ม
by Phra Thammarāchānuwat (Kǣo), -1989
พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว), -1989
[Nakhō̜n Phanom : Thammachīwa], 2551 [2008]
[นครพนม : ธรรมชีวะ], ๒๕๕๑
 
 
Prawat Wat Rātchabō̜phitsathitmahāsīmārām / Krom Sinlapākō̜n
ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรมศิลปากร
Krung Thēp ... : Khana Kammakān Damnoenngān Chalōng Phrachonnamāyu 90 Phansā Somdet Phra `Ariyawongsākhatayān Somdet Phra Sangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงาน ฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, 2531 [1988]
 
 
Rātsadō̜nthippatai : kānmưang ʻamnāt læ songčham khō̜ng (khana) rātsadō̜n / Saranyū Thēpsongkhro̜
ราษฎรธิปไตย : การเมือง อำนาจ และทรงจำของ(คณะ)ราษฎร / ศรัญญู เทพสงเคราะห์
BookBook [text, volume]
 
 
100 pī phāpthāi fīphrahat Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa nai ngān wai Phraphutthachinnarāt pračham pī Wat...
100 ปี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานไหว้พระพุทธชินราชประจำปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, รัตนโกสินทรศก 123 / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
by Kittiphong Wirōtthammākūn
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
Krung Thēp : Damrongwitthayā, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, 2548
 
 
100 pī kānlūksư̄a Thai / [bannāthikān, Phanō̜m Kǣokamnœ̄t, ʻAmō̜n Chumsī and Phūwanāt Kangsadānmanīchai]
๑๐๐ ปีการลูกเสือไทย / [บรรณาธิการ, พะนอม แก้วกำเนิด, อมร ชุมศรี, ภูวนารถ กังสดาลมณีชัย]
Krung Thēp : Samnakngān Lūksư̄a hǣng Chāt, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume, computer disc]
 
 
Mō̜ng Santi ʻAsōk / Winai Witthayālai
มองสันติอโศก / วินัย วิทยาลัย
by Winai Witthayālai
วินัย วิทยาลัย
Krung Thēp : Khlet Thai, 2531 [1988]
กรุงเทพ : เคล็ดไทย, 2531 [1988]
 
 
Yō̜nrō̜i sēnthāng dœ̄nthap Dān Čhēdī Sām ʻOng
ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพด่านเจดีย์สามองค์
Krung Thēp : Klum Sư̄p Thai, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ : กลุ่มสืบไทย, 2531 [1988]
BookBook [text, volume]
 
 
101 pī lakhō̜n Wang Sūan Kulāp / [bannāthikān, Pramēt Bunyachai]
๑๐๑ ปีละครวังสวนกุหลาบ / [บรรณาธิการ, ประเมษฐ์ บุณยะชัย]
Krung Thēp : Thanākhān Krung Thēp, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sư̄psān phrarātchapanithān phān bot dontrī ramlưk phrabāramī pokklao-- chao Thai : 120 pī Rōngrīan Phǣt Sirirāt / [ʻAnuphan Tantiwong... [et al.]]
สืบสานพระราชปณิธานผ่านบทดนตรี รำลึกพระบารมี ปกเกล้า ฯ ชาวไทย : ๑๒๐ ปี โรงเรียนแพทย์ศิริราช / [อนุพันธ์ ตันติวงศ์... [et al.]]
[Krung Thēp : Khana Phǣtsāt Sirirāt Phayābān, Mahāwitthayālai Mahidon, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑]
 
 
Prawat Wat Khēmāphiratārām Čhangwat Nonthaburī / khō̜ng Phontrī Lūang Wičhitwathakān
ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี / ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok] : Phra Rātchasānsuthī, 2514 [1971]
[Bangkok] : พระราชสารสุธี, ๒๕๑๔ [1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān sop Nāng Suthin Bunpān 7 Mīnākhom Phō̧.Sō̧. 2552
ที่ระลึกในงานศพ นางสุทิน บุนปาน วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāng Suthin Bunpān, 2552 i.e. 2009]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางสุทิน บุนปาน, ๒๕๕๒]
 
 
Somphōt 600 pī Phrathāt Čhēdī Lūang
สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีหลวง
[Chiang Mai] : Prachāsamphan Čhangwat Chīang Mai, 2538 [1995]
[Chiang Mai] : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, 2538 [1995]
 
 
Tamnān Thātīan : yak Wat Phō, Yak Wat Čhǣng / Narin Sīeophibūnkit, rư̄ang læ phāp
ตำนานท่าเตียน : ยักษ์วัดโพธิ์, ยักษ์วัดแจ้ง / นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ, เรื่องและภาพ
by Narin Sīeophibūnkit
นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim, 2561 [2018] , ©2018
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ เก้าแต้ม, 2561 [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kamnœ̄t Phak Prachāthipat, 6 Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2489 : 61 pī prachāthipatai yang yū yangyư̄nyong / Čharī Prēmsīrat, rūaprūam
กำเนิดพรรคประชาธิปัตย์, ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ : ๖๑ ปี ประชาธิปัตย์ยังอยู่ยั้งยืนยง / จรี เปรมศรีรัตน์, รวบรวม
by Čharī Prēmsīrat
จรี เปรมศรีรัตน์
Nonthaburī : Samnakphim Čhaikāi, 2550 [2007]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ ใจกาย, ๒๕๕๐
 
 
Patiwat 2475 læ ratthathammanūn / Thamrongsak Phētlœ̄tʻanan
ปฏิวัติ 2475 และรัฐธรรมนูญ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
by Thamrongsak Petchlertanan
Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555
 
 
Namchom Phiphitthaphanthasathan haeng Chat Ban Chiang / [riapriang, Subongkot `Angpraphaphonchai, Somchai Na Nakhon Phanom]
นำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง / [เรียบเรียง, สุบงกช อังประภาพรชัย, สมชาย ณ นครพนม]
[Bangkok] : Krom Sinlapakon, 2527 [1984]
[Bangkok] : กรมศิลปากร, 2527 [1984]
 
 
Thō̜t rahat Phraborommathāt Čhēdī Nakhō̜n Sī Thammarāt / bannāthikān, Phūchūai Sāttrāčhān Kānčhanī Laʻō̜ngsī
ถอดรหัสพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช / บรรณาธิการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mūnnithi Phiriya Krairœ̄̄̄k, 2560 [2017]
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, ๒๕๖๐
BookBook [text, volume]
 
 
Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī nai ʻōkāt sadet-- song pen prathān nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงสลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
Nonthaburī : Wat Chonlaprathānrangsarit Phraʻarām Lūang, 2560 [2017] , Pathum Thanī: Wat Panyānanthārām, 2560 [2017]
นนทบุรี : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง, ๒๕๖๐ , ปทุมธานี : วัดปัญญานันทาราม, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sing Pakō̜nnam tamnān bīa rǣk khō̜ng Thai = the Singha story / bannāthikān bō̜rihān, Sō̜rawit Phiromphakdī
สิงห์ปกรณัม ตำนานเบียร์แรกของไทย = the Singha story / บรรณาธิการบริหาร, สรวิช ภิรมย์ภักดี
Uniform title: The Signha story. Thai
Krung Thēp : Samnakphim Phiphitthaphan Sing, 2560 [2017] , ©2017
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พิพิธภัณฑ์สิงห์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
50 pī thō̜ng Bunrō̜t Briuwœrī 2476-2526
50 ปีทอง บุญรอดบริวเวอรี่ 2476-2526
[Krung Thēp] : [Bō̜risat Bunrō̜t Briuwœrī], [1983]
[กรุงเทพฯ] : [บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่], [1983]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.