National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1065 Results for subject:"Thailand -- Kings and rulers."
Sort by:
 
 
Rư̄ang Phrabāt Somdet Phra Čhaoyūhūa Phumiphonʻadunyadēt nai thāna song pen phutthamāmaka læ song penʻakkharasāsanūpathamphok / Khana phūwichai,...
เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก / คณะผู้วิจัย, อาบ นคะจัด [and seven others]
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sōphot, 2541 [1998] , Krung Thēp : Mahāwitthayalai Krœ̄k, 2541 [1998]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวโสพจน์, 2541
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phramahākasat nakpokkhrō̧ng nakkotmāi / rūaprūam dōi Thanachai Phadungthiti
พระมหากษัตริย์ นักปรกครอง นักกฎหมาย / รวบรวม โดย ธนะชัย ผดุงธิติ
by Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2016
Krung Thēp : Nitirat, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549
 
 
by Prayut Sitthiphan
Kotho. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Parithatsat, 2519 [1976]
 
 
by Phairot Yumonthian
Krung Thep : Samnakphim Than Bua Kaeo, 2543 [2000]
 
 
 
 
 
by Siriwan Khumhō
Krung Thēp : Samnakphim Dœ̄ Buk , 2547 [2004]
 
 
Khattiya praphēnī / Sō̜. Phlāinō̜i
ขัตติยะประเพณี / พลายน้อย
by Sombat Phlāinō̜i, 1929-
สมบัติ พลายน้อย, 1929-
Krung Thēp : Sathāphō̜n Buk, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562 [2019]
BookBook [text, volume]
 
 
Phramahākasat kap ratthathammanūn : phư̄a khwāmkhaočhai læ sāpsư̄ng nai phrarātchaʻamnāt læ phrarātchaphāra ʻan saksit / Khanin Bunyasuwan
พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ : เพื่อความเข้าใจและซาบซึ้งในพระราชอำนาจและพระราชภาระอันศักดิ์สิทธิ์ / คณิน บุญสุวรรณ
by Khanin Bunyasuwan, 1946-
คณิน บุญสุวรรณ, 1946-
Krung Thēp : Sukhaphāp Čhai, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗
 
 
[Bangkok] : Samnak Phraratchawang, 2533 [1990]
 
 
 
 
 
 
[Bangkok : National Identity Board, Office of the Prime Minister, 1984]
 
 
by Wenisa Seniwong
Krung Thep : Bangkok Buk, 2541 [1998]
 
 
Phrarātchaʻamnāt nai kānphrarātchathān ʻaphaithōt khō̜ng phramahākasat Thai / Phēnčhan Chōtibān
พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ไทย / เพ็ญจันทร์ โชติบาล
by Phēnčhan Chōtibān
เพ็ญจันทร์ โชติบาล
Krung Thēp : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 
 
7 būraphākasat rātchaphak / Fāi Wichākān Sathāphō̜n Buk
๗ บูรพกษัตริย์ ราชภักดิ์ / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊ค
Krung Thēp : Samnakphim Sathāphō̜n Buk, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.