National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Thailand -- Lampang."
Sort by:
 
 
Phīthī pœ̄t Samnakngān Thanākhān hǣng Prathēt Thai Sākhā Lampang Čhangwat Lampāng dōi Mō̜. Lō̜. Dēt Sanitwong ʻadit prathān...
พิธีเปิดสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง จังหวัดลำปาง โดย ม.ล. เดช สนิทวงศ์ อดีตประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2512
BookBook [text, volume]
 
 
Phinit tamnān Lampāng / Saratsawadī ʻŌ̜ngsakun
พินิจตำนานลำปาง / สรัสวดี อ๋องสกุล
by Saratsawadī ʻŌ̜ngsakun
สรัสวดี อ๋องสกุล
Chīang Mai : Sūn Lānnāsưksā, Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] , ©2015
เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄phim kap kānphatthanā rabō̜p prachāthipatai
หนังสือพิมพ์กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khō̜ng dī Nakhō̜n Lampāng
ของดีนครลำปาง
Lampāng : [Khana Kammakān Mūnnithi Chūai Nakrīan Khātkhlǣn Čhangwat Lampāng], [2513 i.e. 1970]
ลำปาง : [คณะกรรมการมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน จังหวัดลำปาง], ๒๕๑๓
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat ʻAmphœ̄ Ngāo ; chīwaprawat Čhaophō̜pratūphā (Phrayā Mư̄lek) ; tamnān mư̄ang Nakhō̜n Lampāng ; chīwaprawat Čhaophrayā...
ประวัติอำเภองาว : ชีวประวัติเจ้าพ่อประตูผา (พระยามือเหล็ก) ; ตำนานเมืองนครลำปาง ; ชีวประวัติเจ้าพระยาสุลวะฦาไชยสงคราม (หนานทิพย์ช้าง) / โดย โพธิ์ แซมลำเจียก
by Phō Sǣmlamčhīak
โพธิ์ แซมลำเจียก
Lampāng : Khana Chāo ʻAmphœ̄ Ngāo, 2513 [1970]
ลำปาง : คณะชาวอำเภองาว, ๒๕๑๓ [1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Kāt Kǭngtā : yān kao lao rư̄ang mư̄ang Lampāng / Kittisāk Hēngsadīkun
กาดกองต้า : ย่านเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง / กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
by Kittisak Hēngsadīkun
กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
Nonthaburī : Rōngphim Matichon, 2552 [2009]
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๕๒
 
 
ʻUtsāhakam pō̜ læ phalittaphan pō̜ nai Prathēt Thai / Samākhom ʻUtsāhakam Thō̜ Krasō̜p Thai
อุตสาหกรรมปอและผลิตภัณฑ์ปอในประเทศไทย / สมาคมอุตสาหกรรมทอกระสอบไทย
 
 
Khrōngkān wičhai čhittakam bon phư̄nphā sinlapa Phamā Wat Mō̜n Pūyak Mư̄ang Lampāng = Myanmar cloth paintings at wat Monpooyak Lampang province /...
โครงการวิจัย จิตรกรรมบนผืนผ้าศิลปะพม่า วัดม่อนปู่ยักษ์ เมืองลำปาง = Myanmar cloth paintings at wat Monpooyak Lampang province / ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
by Thipphawan Thangmangmī
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
Chīang Mai : Khana Wičhitsin, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2548 [2005]
เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘
 
 
Banchī rāichư̄ khamphī Bailān čhangwat Lampāng : (ngān samrūat pī 2523-2524)
บัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลานจังหวัดลำปาง : (งานสำรวจปี 2523-2524)
Chīang Mai : Ngān Wičhai Lānnā Sư̄ksā, Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2524 [1981]
เชียงใหม่ : งานวิจัยลานนาศึกษา, สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
 
 
Thīralưk phithī pœ̄t ʻākhān thī thamkān Sān Čhangwat læ Sān khw̄aeng Lamgpāng 21 Kumphāphan 2510
ที่ระลึก ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงลำปาง 21 กุมภาพันธ์ 2510
[Lampāng : Phū phim phū khōsanā Nāi Wirat Suwannabāt, 2510 i.e 1967]
ลำปาง : ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายวิรัช สุวรรณบาตร, ๒๕๑๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ thīralưk phithī thawāi phā phrakathin phrarātchathān Mahawitthayalai Sinlapakon na Phraʻārām Lūang Wat Phrakǣo Dō̜n Tao...
หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
by Kawit Tangčharatwong
กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์
[Bangkok] : Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2558 [2015]
[Bangkok] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
BookBook [text, volume]
 
 
Rō̜i rư̄ang Mưang Lampāng : rūam botkhwām phāp lāisen sīnam / Thīrasak Wongkhamnǣn
ร้อยเรื่องเมืองลำปาง : รวมบทความภาพลายเส้น สีน้ำ / ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
by Thīrasak Wongkhamnǣn
ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
Krung Thēp : Mūnnithi Niyom Patthamasēwī, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี, 2558
BookBook [text, volume]
 
 
Čhārưk nai Čhangwat Lampāng / Phanphen Khrư̄athai, Chappana Pinngœ̄n, Sarāwut Sīthā = Inscriptions in the Lampāng Province / Phanphen Khruathai,...
จารึกในจังหวัดลำปาง / พรรณเพ็ญ เครือไทย, ชัปนะ ปิ่นเงิน, ศราวุธ ศรีทา = Inscriptions in the Lampāng Province / Phanphen Khruathai, Chapana Pin'ngoen, Sarawut Sitha
by Phanphen Khrư̄athai
พรรณเพ็ญ เครือไทย
Chīang Mai : Khlang Khō̜mūn Čhārưk Lānnā, Sathāban Wǐčhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2547 [2004]
เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา, สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
 
 
Chinakālamālīpakō̜n / Sāttrāčhān Rō̜.Tō̜.Thō̜. Sǣng Monwithūn plǣ
ชินกาลมาลีปกรณ์ / ศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร แปล
Uniform title: Jinakālamālīpakaraṇa. Thai
by Rattanapaññā, Thēra
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Nāi Phongsawat Suriyōthai], 2518 [1975]
[กรุงเทพมหานคร : ครอบครัวนายพงษ์สวัสดิ์ สุริโยทัย], ๒๕๑๘
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.