National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"Thailand -- Lamphun (Province)"
Sort by:
 
 
Čhotmāihēt Phrabāt Somdet-- Phra Pokklāo Čhaoyūhūa læ Somdet Phranāng Čhao Ramphaiphannī Phrabō̜rommarāchinī sadet phrarātchadamnœ̄n...
จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จ-- พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประพาสจังหวัดลำพูน, พุทธศักราช ๒๔๖๙
[Bangkok : Mō̜m Rātchawong Ying Phānīphičhit Chunhamān], 2507 [1964]
[กรุงเทพฯ : หม่อมราชวงศ์หญิง ภาณีพิจิตร ชุณหะมาน], ๒๕๐๗
 
 
Nam thīeo Lamphūn
นำเที่ยวลำพูน
[Lamphun] : Wārasān Lamphūn, 2513 [1970]
[Lamphun] : วารสารลำพูน, ๒๕๑๓
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchachīwaprawat Phramǣčhao Čhāmmathēwī Bo̜romrātchanārīsīsuriyawong ʻOngbō̜din Pinthānī Hariphūnchai / plǣ lae...
พระราชชีวะประวัติพระแม่เจ้าจามะเทวีบรมราชนารีศรีสุริยะวงษ์องค์บดินทร์ปิ่นธานีหริภุญชัย / แปลและเรียบเรียงโดย ส. สุวรรณภาชน์, ตรวจแก้ไขโดย ชุ่ม ณ บางช้าง
by Sō̜. Suwannaphāt
ส. สุวรรณภาชน์
Chīang Mai [Thailand] : Sinʻaksō̜n Kānphim, 2521 [1978]
เชียงใหม่ [Thailand] : สินอักษรการพิมพ์, 2521 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Lao rư̄ang phrakhrư̄ang mư̄ang Lamphūn / Nāi Phǣt Watchara Sonthichai
เล่าเรื่องพระเครื่องเมืองลำพูน / นายแพทย์วัชระ สนธิชัย
by Watchara Sonthichai
วัชระ สนธิชัย
Krung Thēp : Samnakphim Dūangkamon Phuplitching, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2557
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nư̄ang nai ngān chalœ̄m chalō̜ng wan khroprō̜p 50 pī khō̜ng khabūankān sahakō̜n hǣng Prathēt Thai Čhangwat Lamphūn, 26...
ที่ระลึกเนื่องในงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปี ของขบวนการสหกรณ์ แห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน, 26 กุมภาพันธ์ 2510
[Lamphun] : Thīthamkān Sahakō̜n Čhangwat Lamphūn, 2510 [1967]
[Lamphun] : ที่ทำการสหกรณ์จังหวัดลำพูน, 2510
BookBook [text, volume]
 
 
Sakkayaphāp khō̜ng kitčhakam kāndūlǣ raksā sukhaphāp phư̄nbān Lānna phư̄a kānphatthanā pai sū wisāhakit khanāt klāng læ khanāt...
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดลำพูน / โดย จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
by Čhīraphō̜n Sīwatthanānukūnkit
จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ
Chīang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahawitthayālai Chīang Mai, 2551 [2008]
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
 
 
by `Anan Senakhan, 1935-1991
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Chatchamnai doi Borisat Khlet Thai, [1990]
 
 
ʻŪ kham mư̄ang læ nam thīeo Chīang Mai - Lamphūn / rūaprūam læ rīaprīang dōi Sangūan Chōtsukrat
อู้คำเมือง และ นำเที่ยวเชียงใหม่-ลำพูน / รวบรวมและเรียบเรียง โดย สงวน โชติสุขรัตน์
by Sangūan Chōtsukrat
สงวน โชติสุขรัตน์
Chīang Mai : Suriwong Buk Sentœ̄, 2516 [1973]
เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Kānbō̜rihān čhatkān chumchon rim nām : karanī sưksā chumchon rim Mǣnām Ping Tambon Bānrư̄an ʻAmphœ̄ Pāsāng Čhangwat Lamphūn :...
การบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์, ใบชา วงศ์ตุ้ย, ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร
by Surī Bunyānuphong
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
[Chiang Mai] : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, [2009]
[Chiang Mai] : สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2009]
 
 
by Sawaeng Malasaem
[Chiang Mai : Sawaeng Malasaem, 2544 i.e. 2001]
 
 
Yǭt kasattriyā Čhāmathēwī / Sīlānnā
ยอดกษัตริยาจามเทวี / ศรีลานนา
by Sīlānnā
ศรีลานนา
Krung Thēp : Thai Khwǭlitī Buk, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุคส์, 2552
 
 
Khwāmsamphan rawāng ʻunnahaphūm phiu phư̄n læ rūbbǣp kānchai thīdin čhāk khō̜mūn raya klai nai ʻǣng Chīang Mai-Lamphūn /...
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิว และรูปแบบการใช้ที่ดินจากข้อมูลยะระไกลในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน / ศุทธินี ดนตรี, ชาคริต โชติอมรศักดิ์
by Sutthinī Dontrī
ศุทธินี ดนตรี
Chīang Mai : Phāk Wichā Phūmisāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2552 [2009]
เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
 
 
by Vanpen Surarerks
[Chiang Mai, Thailand] : Dept. of Geography, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 1986
 
 
Surā phư̄nbān kap kānphatthanā sētthakit chumchon nai phư̄nthī Čhangwat Lampāng læ Lamphūn / Suphat Tōwičhakchaikun
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน / สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
by Suphat Tōwičhakchaikun
สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
[Chiang Mai] : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwittahayālai Chīang Mai, 2550 [2007]
[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
 
 
Pariwat phāsā : chư̄ bān nām mư̄ang sư̄p khon khwāmmāI thāithō̧t ʻakkhara kham wā “Hariphunchai” læ “Lamphūn” /...
ปริวรรตภาษา : ชื่อบ้านนามเมือง สืบค้นความหมาย ถ่ายทอดอักขระ คำว่า “หริภุญไชย” และ “ลำพูน” / ผู้เรียบเรียง, เพ็ญสุภา สุขคตะ ; บรรณาธิการ, ณัฏฐภัทร จันทวิช
by Phensuphā Sukkhata, 1964-
เพ็ญสุภา สุขคตะ, 1964-
Krung Thēp : Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt Hariphunchai, Samnak Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̧n, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย, สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, กรมศิลปากร 2548
 
 
Rāingān kānwičhai thāng sangkhommasāt rư̄ang panhā ʻutsāhakam khrūarư̄an nai bō̜riwēn čhangwat Chīang Mai læ čhangwat Lamphūn / khana...
รายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง ปัญหาอุตสาหกรรมครัวเรือนในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / คณะผู้วิจัย สุมนา คำทอง [and five others]
by Sumanā Khamthō̜ng
สุมนา คำทอง
Krung Thēp : Samnakphim, [2511 i.e. 1968]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [2511 i.e. 1968]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.