National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 75 Results for subject:"Thailand -- Officials and employees -- Biography."
Sort by:
 
 
ʻAnusō̜n nai kānphrarātchanthān phlœ̄ng sop Nāi Sawāng Sǣnsawāng Pō̜.Mō̜. na mēn Wat Suwannārām Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao...
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายสว่าง แสนสว่าง ป.ม. ณ เมรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒
Krung Thēp Mahā Nakhon : Khrō̜pkhrūa Sǣnsawāng, 2532 [1989]
กรุงเทพมหานคร : ครอบครัวแสนสว่าง, ๒๕๓๒
BookBook [text, volume]
 
 
Botlakhō̜n rư̄ang ʻUnnarut / phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthayō̜tfāč̃hulālōk
บทละครเรื่องอุณรุท / พระราชนิพนธ์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
by Phutthayō̜tfā Čhulālōk, King of Siam, 1737-1809
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, King of Siam, 1737-1809
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Wichaidit, 2514 [1971] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2514 [1971]
พระนคร : ครอบครัววิชัยดิษฐ์ , ๒๕๑๔ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๔
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sātsatrāčhān (phisēt) Dō̧Rō̧. Kamthō̧n Sathirakun Pō̧.Mō̧., Thō̧.Chō̧. na mēn lūang...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กำธร สถิรกุล ป.ม., ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Sātsatrāčhān (phisēt) Dō̧Rǒ̄. Kamthō̧n Sathirakun, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กำธร สถิรกุล, ๒๕๕๑]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhư̄a Čhaksurak Tō̜.Chō̜. Chō̜.Cho̜. Chō̜.Mō̜. Rō̜.Rō̜.Sō̜. (7) na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเจือ จักษุรักษ์ ต.จ. จ.ช. จ.ม. ร.ร.ศ. (7) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 29 พฤศจิกายน 2525
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Čhư̄a Čhaksurak], 2525 [1982]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายเจือ จักษุรักษ์], 2525
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Wimon - Čhongčhit Yimlamai na Wat Makutkasattriyārāmrātchawō̜rawihān, Khwǣng Bāng Khun Phrom,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ วิมล - จงจิตร ยิ้มละมัย ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Yimlamai, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวยิ้มละมัย, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunphō̜ Prīchā Wichaikhatkha (pen karanī phisēt) na Wat Makutkasattrīyārām, Khēt Phra Nakhō̜n,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อปรีชา วิชัยขัทคะ (เป็นกรณีพิเศษ) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Wichaikhatkha, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววิชัยขัทคะ, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Bangkok] : Khana Kammakan Chat Ngan Wan Kharatchakan Phonlaruan ruam kap Samnakngan Soemsang `Ekkalak khong Chat, Samnak Lekhathikan Nayok Ratthamontri, [2527 i.e. 1984]
 
 
by Sulak Sivaraksa
Krung Thep : Munnithi Komon Khimthong : tuathaenchamnai, Suksit Sayam, 2523 [1980]
 
 
[Bangkok] : Krom Kanpokkhrong, 2534 [1991]
 
 
by Monthon Chatsuwan, 1954-
Krung Thep : Samnakphim Samaphan : Chatchamnai, Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai, 2538 [1995]
 
 
[Bangkok : Krom Kanpokkhrong, 2516 i.e. 1973]
 
 
Mahātlek rāingān : sēnthāng chiwit Lūang Sunthǭnnulak (Kračhāng Wannakōwit) / Lūang Sunthǭnnulak
มหาดเล็กรายงาน : เส้นทางชีวิตหลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท) / หลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท)
by Sunthō̜nnurak, Lūang, 1890-1961
สุนทรนุรักษ์, หลวง, 1890-1961
Krung Thēp : Samnakphim Ton Chabap, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ๒๕๕๓
 
 
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Kētthat , 2548 i.e. 2005]
 
 
Phai nō̜k kō̜ : chīwit læ ngān khō̜ng Mīchai Wīrawaithaya / Mīchai Wīrawaithaya...lao, Sonthi Tēchānan...khīan
ไผ่นอกกอ : ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ / มีชัย วีระไวทยะ...เล่า, สนธิ เตชานันท์...เขียน
by Mechai Viravaidya
Krung Thēp : Samnakphim Sīʻetyukhēchan, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๖๑ [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Klai kœ̄n fan : Palat Kai / [Wannakit Tantichanthawong, phūkhīan]
ไกลเกินฝัน : ปลัดไก่ / [วรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์, ผู้เขียน]
by Wannakit Tantichanthawong
วรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์
Krung Thēp : Samnưk Dī, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนึกดี, 2551
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.