National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 298 Results for subject:"Thailand -- Politics and government -- 1988-"
Sort by:
 
 
Chaing Mai, Thailand : Silkworm Books, 2010
 
 
Līam Thaksin / Surawit Wīrawan
เหลี่ยมทักษิณ / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Bān Phraʻāthit, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549
 
 
10 wikrit chāt '50 / Kōng bannāthikān Phūčhatkān rīaprīang
10 วิกฤต ชาติ'50 / กองบรรณาธิการผู้จัดการ เรียบเรียง
Krung Thēp: Samnakphim Bān Phra ʻAthit, 2550 [2007]
 
 
Ngiu lư̄ak kop / Wanwilai Rœ̄kʻattakān
งิ้วเลือกกบ / วรรณวิไล ฤกษ์อัตการ
by Wanwilai Rœ̄kʻattakān
Krung Thēp : S P N Phrinting , 2548 [2005]
 
 
1 pi ratthaban Thaksin khit mai tham mai : khammansanya 15 prakan kap prachachon tham dai ching ru? ru khae khotsana / Triphon Chochit
1 ปี รัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ ทำใหม่ : คำมั่นสัญญา 15 ประการกับประชาชน ทำได้จริงหรือ? หรือแค่โฆษณา / ตรีพล เจาะจิตต์
by Triphon Chochit
[Bangkok : Triphon Chochit, 2545 i.e. 2002]
 
 
 
Prawat yō̜ kānmư̄ang Thai nai rō̜p thotsawat / Rœ̄k Supphasiri khīan
ประวัติย่อการเมืองไทยในรอบทศวรรษ / ฤกษ์ ศุภศิริ เขียน
by Rœ̄k Supphasiri
ฤกษ์ ศุภศิริ
Krung Thēp : Phōt Buk, 2553 [2010]
กรุงเทพ : โพสต์บุ๊กส์, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Songkhrām prachāchon = People militia / Bunthan Dō̧kthaisong
สงครามประชาชน / บุญทัน ดอกไธสง
by Bunthan Dō̧kthaisong
บุญทัน ดอกไธสง
Krung Thēp : Samnakphim Panyāchon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2552
 
 
Kānmư̄ang Thai wai hō̜mōn / Dō̜rō̜. Wīraphong Rāmāngkūn
การเมืองไทยวัยฮอร์โมน / ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
by Wīraphong Rāmāngkūn
วีรพงษ์ รามางกูร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Samnakphim Matichon, 2557 [2014]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2557
BookBook [text, volume]
 
 
by Michai Ruchuphan
Krung Thep : Munlanithi Sangsoem Thai, 2544 [2001]
 
 
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng Thai : lāi miti / Kōwit Wongsurawat
การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
by Kōwit Wongsurawat
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
Krung Thep Maha Nakhon : Khrōngkān Ratthasāt Sưksā, Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2553 [2012]
กรุงเทพมหานคร : โครงการรัฐศาสตร์ศึกษา, ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓
BookBook [text, volume]
 
 
Lak khit læ botrīan yutthasāt prachachon / Phitthayā Wō̜ngkun
หลักคิดและบทเรียนยุทธศาสตร์ประชาชน / พิทยา ว่องกุล
by Phitthayā Wō̜ngkun
พิทยา ว่องกุล
Krung Thēp : Samnakphim Chumsin Thammadā, 2551 [2008]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ชุมศิลป์ธรรมดา, 2008
 
 
Kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp nai thāng ratthasāt læ ratthaprasātsanasāt = Qualitative research in political science & public administration /...
การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Qualitative research in political science & public administration / จุมพล หนิมพานิช
by Čhumphon Nimphānit
จุมพล หนิมพานิช
[Bangkok] : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2550 [2007]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
 
 
Khabūankān lom čhao / Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān
ขบวนการล้มเจ้า / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ
 
 
Thāng phrǣng læ phongnām : thāng phān sū prachathipataī Thai / Kasīan Tēchaphīra
ทางแพร่งและพงหนาม : ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / เกษียร เตชะพีระ
by Kasīan Tēchaphīra
เกษียร เตชะพีระ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2551
 
 
ʻAphiprai nǭk saphā / Phichēt Phanwichātkun
อภิปรายนอกสภา / พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล
by Phichēt Phanwichātkun
พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล
Krung Thēp : Pākā Prōmōchan, 2552
กรุงเทพฯ : ปากา โปรโมชั่น, ๒๕๕๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.