National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 301 Results for subject:"Thailand -- Politics and government -- 21st century."
Sort by:
 
 
ʻAmnāt mai, ʻammāt mai, ʻammahit / [Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān]
อำนาจใหม่, อำมาตย์ใหม่, อำมหิต / [กองบรรณาธิการ ASTV ผู้จัดการ]
Krung Thēp : ASTV Phūčhatkān, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ASTV ผู้จัดการ, 2553
 
 
Kānmư̄ang Thai tai ʻāthit sō̜ng dūang / Dō̜rō̜. Wīraphong Rāmāngkūn
การเมืองไทยใต้อาทิตย์สองดวง / ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
by Wīraphong Rāmāngkūn
วีรพงษ์ รามางกูร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2557 [2014]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2557
BookBook [text, volume]
 
 
Prathēt Thai nai ʻungmư̄ ʻammāt / Pam Khonkhāo
ประเทศไทยในอุ้งมืออำมาตย์ / ปั๊มคนข่าว
by Pam Khonkhāo
ปั๊มคนข่าว
Krung Thēp : Panyāchon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
 
 
October patiwat 2549 / bannathikān, Phinyō Traisuriyathanmā
October ปฏิวัติ 2549 / บรรณาธิการ, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Krung Thēp : Openbooks, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550
 
 
Thāngʻō̜k Prathēt Thai tō̜ng patiwat prachāthippatai / Wibūn Chǣmchư̄n
ทางออกประเทศไทย ต้องปฏิวัติประชาธิปไตย / วิบูลย์ แช่มชื่น
by Wibūn Chǣmchư̄n
วิบูลย์ แช่มชื่น
Krung Thēp : Wibūn Chǣmchư̄n, 2554 [2011]
กรุงเทพ : วิบูลย์ แช่มชื่น, 2554
 
 
Čhō̜mkhon hǣng Sayām 9 ʻongkharak phithak phǣndin tān nirathōtsakam khon khāi chāt / Thǣnkhun Bunsathit
จอมคนแห่งสยาม 9 องครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน ต้านนิรโทษกรรมคนขายชาติ / แทนคุณ บุญสถิต
by Thǣnkhun Bunsathit
แทนคุณ บุญสถิต
Chon Burī Samnakphim Mini Power Politics, [2013]
ชลบุรี : สำนักพิมพ์ Mini Power Politics, [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
DemoCrazy : patiwat khw̄amkhit tit ʻāwut panyā
DemoCrazy : ปฏิวัติความคิด ติดอาวุธปัญญา
Krung Thēp : Khrōngkān Nangsư̄phim DemoCrazy, 2551- [2008-]
กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือพิมพ์ DemoCrazy, 2551-
 
 
Thahān kap kānmư̄ang Thai lang 9/19 (wāra khrop rō̜p nư̄ng pī ratthaprahān) = The military and Thai politics in the post 9/19 (the first anniversary of the...
ทหารกับการเมืองไทยหลัง 9/19 (วาระครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร) = The military and Thai politics in the post 9/19 (the first anniversary of the Coup) / สุรชาติ บำรุงสุข
by Surachāt Bamrungsuk
สุรชาติ บำรุงสุข
Krung thēp-- : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2550
 
 
Hēn thūangok pen Dō̜kbūa / Phit Phongsawat
เห็นถั่วงอกเป็นดอกบัว / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp : Samnakphim openbooks, 2548 [2005]
 
 
Coup d'État c̄hāk ratthaprahān Sayām sū ngān sinlapa Yurōp : Bangkok Documenta Magazine no. 1 : dūai khwāmrūammư̄ rawāng nithatsakān sinlapa...
Coup d'État จากรัฐประหารสยามสู่งานศิลปะยุโรป ด้วยความร่วมมือระหว่างนิทรรศการศิลปะ Documenta ประเทศเยอรมนีและสื่อมวลชนไทย
[Bangkok] : openbooks, [2007?]
 
 
Keng mā čhāk nai čhưng mai ʻao kasat : parithat kānmư̄ang Thai thưng patčhuban / Prāmōt Nakhǭnthap
เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทยถึงปัจจุบัน / ปราโมทย์ นาครทรรพ
by Prāmōt Nākhō̜nthap
ปราโมทย์ นาครทรรพ
Nonthaburī : Samnakphim Krīn Panyāyān, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, 2554
 
 
Ru than Surayut / Surawit Wīrawan
รู้ทันสุรยุทธ์ / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phra ʻAthit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2550
 
 
Sayām parithat = Siam alternatives
สยามปริทัศน์ = Siam alternatives
Krung Thēp : Samnakphim Sayām Parithat
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์
 
 
Prathēt tai rabō̜p Chinnawat / Surawit Wīrawan
ประเทศใต้ระบอบชินวัตร / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2555
 
 
Rāingān kānsưksā rư̄ang khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜....
รายงานการศึกษาเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย ปัทมา สูบกำปัง
by Patthamā Sūpkampang
ปัทมา สูบกำปัง
[Nonthaburī] : Samnak Wičhai læ Phatthanā, Sathāban Phra Pokklao, [2007?]
[นนทบุรี] : สำนักวิจัยและพัฒนา, สถาบันพระปกเกล้า, [2007?]
 
 
Prachāthippatai thī plāi ʻumōng / dōi Khanin Bunyasuwan
ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ / โดย คณิน บุญสุวรรณ
by Khanin Bunyasuwan, 1946-
คณิน บุญสุวรรณ, 1946-
Krung Thēp : ʻĒmī ʻEntœ̄phrai, 2554-2555 [2011-2012]
กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, ๒๕๕๔-๒๕๕๕
 
 
Pen prachārat / ʻAkkhanī Khakhanamphō̜n
เป็นประชารัฐ / อัคนี คคนัมพร
by ʻAkkhanī Khakhanamphō̜n
อัคนี คคนัมพร
Krung Thēp : Nāi Niran Kǣnyakūn, 2551-2558 [2008-2015]
กรุงเทพฯ : นายนิรันดร์ แก่นยะกูล, 2551-2558
BookBook [text, still image]
 
 
Bīa lai khun / Nithi ʻĪeosīwong
เบี้ยไล่ขุน / นิธิ เอียวศรีวงศ์
by Nithi ʻĪeosīwong
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2554 [2011]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน : จัดจำหน่ายโดย งานดี, ๒๕๕๔
 
 
Nǣorūam Red
แนวร่วม Red
[Krung Thēp : s.n], 2552 [2009]-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.