National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2608 Results for subject:"Thailand -- Politics and government."
Sort by:
 
 
Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ป,ภ., ท.จ. อดีตนายกรัฐมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sinlapaʻāchā, 2559 [2016] , Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิลปอาชา, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลดา, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ thīralưk Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n pai nai kānphrarātchathān...
หนังสือที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Prasœ̄tsuwan, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวประเสริฐสุวรรณ, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chaing Mai, Thailand : Silkworm Books, 2010
 
 
Yut rabō̧b Thaksin ; chūaikan kū chāt kū prachāthipatai khō̧ng rao khư̄nmā / [Kǣosan ʻAtiphō ... [et. al.]]
หยุดระบอบทักษิณ : ช่วยกันกู้ชาติกู้ประชาธิปไตยของเราคืนมา [แก้วสรร อติโพธิ ... [et. al.]]
[Krung Thēp : Kǣosan ʻAtiphō, 2005]
 
 
Līam Thaksin / Surawit Wīrawan
เหลี่ยมทักษิณ / สุรวิชช์ วีรวรรณ
by Surawit Wīrawan
สุรวิชช์ วีรวรรณ
Krung Thēp : Bān Phraʻāthit, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549
 
 
[Bangkok : Samnak Hosamut, Mahawitthayalai Thammasat, 2533 i.e. 1990]
 
 
by Dui Na Bangnoi
Krung Thep : Muk Chin, 2537 [1994]
 
 
by Khian Thirawit
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Matichon : Borisat Ngan Di chatchamnai, 2536 [1993]
 
 
by Praphanphong Wētchāchīwa
Krung Thēp Mahā Nakhō̧n : Phanǣk Wichā Kānpokkhrō̧ng, Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̧nmahāwitthayālai, [2516 i.e. 1973]
 
 
Kāo khām kapdak Hamilton Paradox : sū čhangwat čhatkān tonʻēng / Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čharat Suwannamālā, Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt,...
ก้าวข้ามกับดัก Hamilton Paradox : สู่จังหวัดจัดการตนเอง / ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา, ภาควิชารัฐประสาสนศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by Čharat Suwannamālā
จรัส สุวรรณมาลา
Krung Thēp : Sūn Tittām Prachātipatai Thai, Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
BookBook [text, volume]
 
 
by Likhit Dhiravegin, 1941-
Krung Thep Maha Nakhon : Khana Ratthasat, Mahawitthayalai Thammasat, 2527 [1984]
 
 
Čhaturat
จตุรัส
[Bangkok] : Phansak Winyarat, 2518-2519 [1975-1976]
 
 
[Bangkok] : Samnak Lekhathikan Nayok Ratthamontri
 
 
by Pluang Wannasi
Krung Thep : Samnakphim Phak Satchattham, Mahawitthayalai Ramkhamhaeng, 2539 [1996]
 
 
Krung Thep... : Samnakngan Khana Kammakan Pongkan lae Prappram Kanthucharit lae Praphrut Michop nai Wongratchakan
 
 
10 wikrit chāt '50 / Kōng bannāthikān Phūčhatkān rīaprīang
10 วิกฤต ชาติ'50 / กองบรรณาธิการผู้จัดการ เรียบเรียง
Krung Thēp: Samnakphim Bān Phra ʻAthit, 2550 [2007]
 
 
by Khattiya Sawatdiphon
Krung Thēp : Ya Yī ʻēng , 2547- [2004-]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.