National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 61 Results for subject:"Thailand Krasuang Mahatthai -- Officials and employees -- Biography."
Sort by:
 
 
Krung Thep : Chatchamnai doi Borisat Samakkhisan (Dokya), [1993]
 
 
by Chalo Wanaphuti, 1915-
[Bangkok] : Nitayasan Khlang Samong ; Krung Thep : Chatchamnai doi Borisat Midia Fokat, Fai Chatchamnai, 2535 [1992]
 
 
Palat khik...khik / Mānit Watthanasēn
ปลัดคิก...คิก / มานิต วัฒนเสน
by Mānit Watthanasēn
มานิต วัฒนเสน
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๒
 
 
by Thēp Sunthō̜nrasārathūn
Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2525 i.e. 1982]
 
 
Tamrā thamnāi fan / [Phra ʻAtthawasitsuthī (Chœ̄i ʻItsaraphakdī)]
ตำราทำนายฝัน / [พระอรรถวสิษฐสุธี (เชย อิศรภักดี)]
by ʻAtthawisitsuthī (Chœ̄i), Phra
อรรถวสิษฐสุธี (เชย), พระ
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Phra ʻAtthawasitsuthī], 2519 [1976]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พระอรรถวสิษฐสุธี], ๒๕๑๙
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng Nāi Bunchūai Sīsārakhām na mēn Wat Phrasīmahāthāt, Wansao thī 4 Kanyāyon Phutthasakkarāt 2553
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง นายบุญช่วย ศรีสารคาม ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Bunchūai Sīsārakhām], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายบุญช่วย ศรีสารคาม], ๒๕๕๓
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng ʻAmmāt ʻĒk Lūang Sitthiprasāt (Sit Sitthiprasāt) Čhō̜.Chō̜., Čhō̜.Mō̜ na Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก หลวงสิทธิ์ประศาสน์ (สิทธิ์ สิทธิประศาสน์) จ.ช., จ.ม. ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Sitthiprasāt, 2528 [1985]
กรุงเทพมหานคร : Khrō̜pkhrūa Sitthiprasāt, ๒๕๒๘ , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๒๘
 
 
Nāi Thō̜ng mahātlek / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
นายทองมหาดเล็ก / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๘
BookBook [text, volume]
 
 
Chaiwat Hutačharœ̄n
ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ, ๒๕๕๑]
 
 
Hūaʻok Palat Krasūang / Winyū ʻAngkhanārak
หัวอกปลัดกระทรวง / วิญญู อังคณารักษ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Matichon, 2544 [2001]
กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๔
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻUthaiphan Sangūansœ̄msī Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na mēn Wat...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi ʻUthaiphan Sangūansœ̄msī], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี], ๒๕๕๔
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalō̧ Wanaphūtī Mō̧.Pō̧.Chō̧., Mō̧.Wō̧.Mō̧., Thō̧.Čhō̧.Wō̧. na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชลอ วนะภูติ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร, วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น
[Krung Thēp : Khrō̧pkhrūa Nāi Chalō̧ Wanaphūtī, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชลอ วนะภูติ, ๒๕๕๑]
 
 
ʻAnuthin phāp chīwit Dō̜Rō̜. Chūwong Chāyabut, 25 Karakadākhom 2479 - 6 Mithunāyon 2549
อนุทินภาพชีวิต ดร. ชูวงศ์ ฉายะบุตร ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๗๙ - ๖ มิถุนาบน ๒๕๔๙
[ Bangkok : Khrō̜pkhrūa Chāyabut, 2549 i.e. 2006]
[ กรุงเทพฯ : ครอบครัวฉายะบุตร. 2549]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhamrūn Piyamputra Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜. 3 na mēn Wat...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Piyamputra, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวปิยัมปุตระ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kānsưksā chapho̜ karanī / Čhin Rakkāndī
การศึกษาเฉพาะกรณี / จินต์ รักการดี
by Čhin Rakkāndī
จินต์ รักการดี ประสงค์สุขการี (สมบุญ), ขุน, 1901-1953
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khun Prasongsukkārī, 2511 [1968] , Krung Thēp : Thai Phim-Rōngphim ʻAksō̜nsān Kānphim, 2511 [1968]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวขุนประสงค์สุขการี, ๒๕๑๑ , กรุงเทพฯ : ไทยพิมพ์-โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์, ๒๕๑๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusǭn nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chūan Phǭnphong, ʻadīt phūwārātchakān, Čhangwat Chumphǭn, 26 Karakadākhom 2552
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชวน พรพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrǭpkhrūa Nāi Chūan Phǭnphong, 2552 i.e. 2009
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chư̄n Maiyarat na men Wat Makutkasattriyārām, 13 Phrưtsaphākhom 1982
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชื่น ไมยรัตน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Chư̄n Maiyarat, 2525 i.e.1982]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชื่น ไมยรัตน์, 2525 i.e.1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.