National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"Thailand, Northeastern -- Economic conditions."
Sort by:
 
 
Phatthanākān khō̜ng klum thun Čhīn nai Phāk ʻĪsān tō̜n bon khō̜ng Prathēt Thai Khō̜.Sō̜. 1931-2016 (Phō̜.Sō̜. 2474-2559) / Phiphū Butsabok
พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ค.ศ. 1931-2016 (พ.ศ. 2474-2559) / พิภู บุษบก
by Phiphū Butsabok
พิภู บุษบก
[Bangkok, Thailand] : Khrōngkan wičhai "khwāmplīanplǣng thāng sētthakit læ sangkhom khō̜ng Thai nai parithat prawattisāt", 2560 [2017]
[Bangkok, Thailand] : โครงการวิจัยชุด "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์", 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Voices from the Esan. Thai
by Sanitsuda `Ekkachai
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Ngan Khomun lae Phoeiphrae, Munnithi `Asasamak phua Sangkhom ruam kap Khana Kammakan Phoeiphrae lae Songsaem Ngan Phatthana, 2530 [i.e 2531 i.e. 1988]
 
 
Watthanatham læ sētthakit chumchon ʻĪsān / ʻAtcharā Phānurat, Suriya Chanachai, Yuphā Prayongsap, bannāthikān
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสาน / อัจฉรา ภาณุรัตน์, สุริยะ ชนะชัย, ยุภา ประยงค์ทรัพย์, บรรณาธิการ
by Kānsammanā thāng Wichākān nư̄angnai Wāra Khroprō̜p 70 Pī Sātsatrāčhān Kittikhun Dō̜rō̜. Chatthip Nātsuphā (2011 : Surin, Thailand)
[Bangkok, Thailand] : Samnakphim Sāngsan, 2555 [2012] , Krung Thēp : Čhat Čhamnāi Khlet Tha, 2555 [2012]
[Bangkok, Thailand] : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2555 [2012] , กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายเคล็ดไทย, 2555 [2012]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Withī khon bon pā Tawanʻō̜k phư̄n sutthāi : prawattisāt thō̜ngthin / [Wibūn Khemchalœ̄m ... et al.]
วิถีคนบนป่าตะวันออกผืนสุดท้าย : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / [ วิบูลย์ เข็มเฉลิม ...et al.]
[Bangkok] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2548 [2005]
[Bangkok] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
 
 
Prawattisāt ʻĪsān, 2322-2488 / Sāttrāčhān Suwit Thīrasāsawat
ประวัติศาสตร์อีสาน 2322-2488 / ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต
by Suwit Thīrasāsawat
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
Khō̜n Kǣn : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2557 [2014]
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๗
BookBook [text, cartography image, volume]
 
 
Rāsī salai : phūmpanyā sitthi læ withī hǣng pā Thām Mǣnam Mūn ngān wičhai thaibān / bannāthikan, Čhanthrā Čhaikhammī
ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่นํ้ามูน งานวิจัยไทบ้าน / จันทรา ใจคำมี, บรรณาธิการ
Chīang Mai: Khrư̄akhāi Mǣnam ʻĒchīa Tawanʻō̧k chīang Tai (Southeast Asia Rivers Network), [2549] [2006]
เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่นํ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549
 
 
Sū withī ʻĪsān mai = Isan becoming agrarian change and the sense of mobile community in Northeastern Thailand / Phatthanā Kitiʻāsā, Phāk Wichā ʻĒchīa...
สู่วิถีอีสานใหม่ = Isan becoming agrarian change and the sense of mobile community in Northeastern Thailand / พัฒนา กิติอาษา, ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
by Phatthanā Kitiʻāsā
พัฒนา กิติอาษา
Krung Thēp : Samnakphim Wi Phāsā, Singhākhom 2557 [August 2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิภาษา, สิงหาคม 2557
BookBook [text, volume]
 
 
Sān Mǣ Mūn : sư̄ sāra phantha hǣng khon lum nām ʻĪsān
สารแม่มูล สื่อสาระพันธะแห่งคนลุ่มนํ้าอีสาน
ʻUbon Rātchathānī : Khrư̄akhāi ʻOngkō̧n Chumchon lum Nām Mūn
 
 
Raingan sammano kaset 2521, Phak tawan`ok chiang nua = 1978 Agricultural census report Northeastern Region
รายงานสํามะโนการเกษตร 2521, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1978 Agricultural census report Northeastern Region
[Bangkok] : Samnakngān Sathiti hæng Chāt, Samnak Nayok Ratthamontrī, [1980]
 
 
Thō̜t rư̄ phromdǣn khwāmrū : khwāmthāthāi khō̜ng sahawitthayākān nai kānphatthanā thō̜ngthin Khōng Chī Mūn / bannāthikān...
ถอดรื้อพรหมแดนความรู้ : ความท้าทายขอสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล / บรรณาธิการ, สราวดี ณ หนองคาย
by Kānprachum Wichākān Radap Chāt Phư̄nthin Khōng Chī Mūn (3rd : 2018 : Udon Thani, Thailand)
การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่น โขง ชี มูล (3rd : 2018 : Udon Thani, Thailand)
[Udon Thani, Thailand] : Sūn Kānrīanrū Phutthasin Thin ʻĪsān, Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUdō̜n Thānī, 2561 [2018]
[Udon Thani, Thailand] : ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Māihēt čhāk Phōn Mūang / dōi Sētthasayām
หมายเหตุจาก โพนม่วง / โดย เศรษฐสยาม
by Sētthasayām
เศรษฐสยาม
Krung Thēp : Samnakphim Samāphan, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์, 2529 [1986]
BookBook [text, volume]
 
 
Bān, lōng, læ mư̄ang : khēt khwāmsamphan bon thān sētthakit læ watthanatham chumchon nai ʻǣng Chīang Mai-Lamphūn tō̜n bon / Rangsan...
บ้าน, โหล่ง, และเมือง : เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนตอนบน / รังสรรค์ จันต๊ะ
by Rangsan Čhanta
รังสรรค์ จันต๊ะ
Krung Thēp : Khrōngkān Wičhai Khēt Sētthakit Watthanatham Phāk Nư̄a Tō̜n Bon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน, 2552
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.