National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 121 Results for subject:"Thailand, Northeastern -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
Čhō̜k lō̜k čhǣk lǣk nai ʻĪsān / Wilaiwat Kritsanaphūti
จอกหลอก แจกแหลก ในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
by Wilaiwat Kritsanaphūti
วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
Krung Thēp Mahā Nakhōn : Samnakphim ʻŌdīan satō, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2529 [1986]
BookBook [volume]
 
 
by Pricha Phinthong
`Ubon Ratchathani : Rongphim Siritham `Opset, 2534 [1991]
 
 
Khwāmphūk khǣn : khamsō̜n pū yā tā yāi phai khœ̄i / Sawing Bunčhœ̄m
ความผูกแขน : คำสอนปู่ย่า ตายาย ใภ้เขย / สวิง บุญเจิม
by Sawing Bunčhœ̄m
สวิง บุญเจิม
ʻUbon Rātchathānī : Samnakphim Mō̜radok ʻĪsān, [200?]
อุบลราชธานี : สำนักพิมพ์ มรดกอีสาน, [200?]
 
 
ʻĪsān rūamsamai : kānwikhro̜ chonnabot nai tūabot læ bō̜ribot / Chānon Chaithō̜ngdī
อีสานร่วมสมัย : การวิเคราะห์ชนบทในตัวบทและบริบท / ชานนท์ ไชยทองดี
by Chānon Chaithō̜ngdī
ชานนท์ ไชยทองดี
Nonthaburī : Samnakphim Sīpanyā, 2558 [2015]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา, 2558 [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
Praphēnī phithī mongkhon Thai ʻIsān / rūaprūam dōi Čhō̜. Parīan
ประเพณีพิธีมงคลไทยอิสาน / รวบรวมโดย จ. เปรียญ
by Čhō̜. Parīan
จ. เปรียญ
Krung Thēp-- : Samnakphim ʻAmnūai Sān, [200-?]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อำนวยสาส์น, [200-]
 
 
by Benchamat Ketkaeo
[Bangkok] : Kong Wannakhadi lae Prawattisat, Krom Sinlapakon, 2521 [1978]
 
 
Watthanatham kap kānphatthanā : thāng lư̄ak khǭng sangkhom Thai
วัฒธรรมกับการพัฒนา : ทางเลือกของสังคมไทย
[Krung Thep] : Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt, Krasūang Sưksāthikān, 2540- <2541> [1997-<1998 >]
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐-<๒๕๔๑>
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Khon Kaen] : Samnak Songsoem Sinlapawatthanatham, Mahawitthayalai Khon Kaen, 2540- [1997]-
 
 
Hīt 12 khlō̜ng 14 : praphēnī phūk sīeo / dōi Pramūan Phimsēn
ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ : ประเพณีผูกเสี่ยว / โดย ประมวล พิมพ์เสน
by Pramūan Phimsēn
ประมวล พิมพ์เสน
Khō̜n Kǣn : Sun Watthanatham Čhangwat Khō̜nkǣn, 2546 [2003]
ขอนแก่น : ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น, ๒๕๔๖
 
 
[Bangkok] : Samnakngan Khana Kammakan Watthanatham haeng Chat, 2540 [1997]
 
 
ʻĪsān parithat (ʻĪsānkhadī 2) / rūaprūam dōi Siriwat Khamwansā
อีสานปริทัศน์ (อีสานคดี ๒) / รวบรวมโดย สิริวัฒน์ คำวันสา
[Bangkok : Siriwat, 2523 i.e. 1980]
[Bangkok : สิริวัฒน์, 2523 i.e. 1980]
BookBook [text, volume]
 
 
 
Čhāk yāi ʻĪsān thưng lān farang / Siriwathū Wongsaphōt, khīan
จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง / สิริวธู วงศโภชย์, เขียน
by Siriwathū Wongsaphōt
สิริวธู วงศโภชย์
Krung Thēp : Nānmī Buk Phaplikhēchan, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๕ [2012]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Khamman Khonkhai
Kotho. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Prasoet Wathin phuchatchamnai, [2521 i.e. 1978]
 
 
Praphēnī ʻĪsān : lemdīeo čhop / rūaprūam tǣng dōi Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī
ประเพณี อีสาน : เล่มเดียวจบ / เรียบเรียงแต่ง โดย ส. ธรรมภักดี
by Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī (Bangkok, Thailand)
สำนักงาน ส. ธรรมภักดี (Bangkok, Thailand)
[ʻUbon Rātchathānī] : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, [200?]
[อุบลราชธานี] : สำนักงาน ส.ธรรมภักดี, [200?]
 
 
Laokhān tamnān ʻĪsān / dōi Wichīan Khamphon
เล่าขานตำนานอีสาน / โดย วิเชียร คำพล
by Wichīan Khamphon
วิเชียร คำพล
[Krung Thēp] : Samnakphim Dūangkǣo, 2546 [2003]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, ๒๕๔๖
 
 
Thamma sō̜isāikham : čhāk nangsư̄ phūk bailān ʻĪsān, krōngkān songsœ̄m watthanatham Thai tām nayōbāi khō̜ng ratthabān 2537-2540 /...
ธรรมสร้อยสายคำ : จากหนังสือผูกใบลานอีสาน, โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ๒๕๓๗-๒๕๔๐ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สวิง บุญเจิม
by Sawing Bunčhœ̄m
สวิง บุญเจิม
ʻUbon Rātchathānī : Samnakphim Mō̜radok ʻĪsān, [1997]
อุบลราชธานี : สำนักพิมพ์ มรดกอีสาน, [1997] , ว่าด้วยกำเนิดประเพณีต่างๆ
 
 
by Kō̧ Sawatphānit
Krung Thēp : Čhirarat Kānphim, 2546 [2003]
 
 
[Maha Sarakham] : Sathaban Ratchaphat Maha Sarakham, 2535 [1992]
 
 
Sinsai / pariwat dōi Pramūan Phimsēn
สินไซ / ปริวรรต โดย ประมวล พิมพ์เสน
by Pramūan Phimsēn
ประมวล พิมพ์เสน
Khō̜n Kǣn : Sūn Kānthāithō̜t Phūmpanyā Thai Čhangwat Khō̜n Kǣn, [2551 i.e. 2008]
ขอนแก่น : ศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย จังหวัดขอนแก่น, [2551]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.