National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 37 Results for subject:"Thailand. กระทรวงมหาดไทย -- Officials and employees -- Biography."
Sort by:
 
 
Kānsưksā chapho̜ karanī / Čhin Rakkāndī
การศึกษาเฉพาะกรณี / จินต์ รักการดี
by Čhin Rakkāndī
จินต์ รักการดี ประสงค์สุขการี (สมบุญ), ขุน, 1901-1953
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khun Prasongsukkārī, 2511 [1968] , Krung Thēp : Thai Phim-Rōngphim ʻAksō̜nsān Kānphim, 2511 [1968]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวขุนประสงค์สุขการี, ๒๕๑๑ , กรุงเทพฯ : ไทยพิมพ์-โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์, ๒๕๑๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Palat khik...khik / Mānit Watthanasēn
ปลัดคิก...คิก / มานิต วัฒนเสน
by Mānit Watthanasēn
มานิต วัฒนเสน
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๒
 
 
Tamrā thamnāi fan / [Phra ʻAtthawasitsuthī (Chœ̄i ʻItsaraphakdī)]
ตำราทำนายฝัน / [พระอรรถวสิษฐสุธี (เชย อิศรภักดี)]
by ʻAtthawisitsuthī (Chœ̄i), Phra
อรรถวสิษฐสุธี (เชย), พระ
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Phra ʻAtthawasitsuthī], 2519 [1976]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พระอรรถวสิษฐสุธี], ๒๕๑๙
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng Nāi Bunchūai Sīsārakhām na mēn Wat Phrasīmahāthāt, Wansao thī 4 Kanyāyon Phutthasakkarāt 2553
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง นายบุญช่วย ศรีสารคาม ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Bunchūai Sīsārakhām], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายบุญช่วย ศรีสารคาม], ๒๕๕๓
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Khēt Sīyāphai Thō̜.Mō̜. na mēn Wat Thā̜tthō̜ng, 19 Kumphāphan 2522
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเขตร ศรียาภัย ท.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Khēt Sīyāphai, 2522 i.e. 1979]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายเขตร ศรียาภัย, ๒๕๒๒]
 
 
Nāt Montasēwī
นาถ มนตเสวี
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Nāt Montasēwī, 2518 i.e. 1975]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายนาถ มนตเสวี, 2518]
 
 
Nāi Thō̜ng mahātlek / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
นายทองมหาดเล็ก / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๘
BookBook [text, volume]
 
 
Chaiwat Hutačharœ̄n
ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ, ๒๕๕๑]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phāt Sīwanit Thō̜.Mō̜., Tō̜.Chō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜.3, 31 Singhākhom 2557
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายผาด ศรีวณิช ท.ม., ต.ช., ภ.ป.ร.๓ม ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sīwanit, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศรีวณิช, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻUthaiphan Sangūansœ̄msī Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na mēn Wat...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi ʻUthaiphan Sangūansœ̄msī], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี], ๒๕๕๔
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhamrūn Piyamputra Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜. 3 na mēn Wat...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Piyamputra, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวปิยัมปุตระ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusǭn nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chūan Phǭnphong, ʻadīt phūwārātchakān, Čhangwat Chumphǭn, 26 Karakadākhom 2552
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชวน พรพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrǭpkhrūa Nāi Chūan Phǭnphong, 2552 i.e. 2009
 
 
Lūang Burētbamrungkān sanōē mai dōk mai pradap mai phon Thai læ thēt
หลวงบุเรศบำรุงการเสนอ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไทยและเทศ
by Burētbamrungkān (Čharœ̄n), Lūang
บุเรศบำรุงการ (เ จริญ), หลวง
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Manō Burētbamrungkān], 2512 [1969]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายมโน บุเรศรบำรุงการ], ๒๕๑๒
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chư̄n Maiyarat na men Wat Makutkasattriyārām, 13 Phrưtsaphākhom 1982
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชื่น ไมยรัตน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Chư̄n Maiyarat, 2525 i.e.1982]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชื่น ไมยรัตน์, 2525 i.e.1982]
 
 
Thīralưk Phūang Suwannarat / [Phiyadā Suwannarat, bannāthikān]
ที่ระลึก พ่วง สุวรรณรัฐ / [พิยะดา สุวรรณรัฐ, บรรณาธืการ]
Chīang Mai : Silkworm Books, 2545 [2002]
เชียงใหม่ : Silkworm Books, 2545
 
 
[ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n]
[อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ]
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n], 2551 [2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ], ๒๕๕๑
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Damrong Sunthō̜nsārathūn Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Thō̜.Chō̜., wanthī 8...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายดำรง สุนทรศารทูล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.ช. วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๙
[Bangkok : Khropkhrua Nāi Damrong Sunthō̜nsārathūn, 2529 i.e. 1986]
[Bangkok : ครอบครัว นาย ดำรง สุนทรศารทูล, 2529 i.e. 1986]
 
 
Botkhwām bāng rư̄ang læ photčhanānukrom chabap phœ̄mtœ̄m / dōi Phrayā Rātchasēnā (Siri Thēhatsadin na ʻAyutthayā)
บทความบางเรื่อง และพจนานุกรมฉบับเพิ่มเติม / โดย พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
by Rātchasēnā (Siri), Phrayā, 1881-1974
ราชเสนา (ศิริ), พระยา, 1881-1974
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phrayā Rātchasēnā, 2517 [1974]
กรุงเทพมหานคร : ครอบครัวพระยาราชเสนา, ๒๕๑๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prāwin Rīansuwong Tō̜. Sō̜., Thō̜. Mō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wan ʻangkhān...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประวิณ เหรียญสุวงษ์ ต.ซ, ท.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Rīansuwong, Tulākhom 2522 [October 1979]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเหรียญสุวงษ์, ตุลาคม ๒๕๒๒ , กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์ , ตุลาคม ๒๕๒๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusǫn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Yanyong Sunālai Pǭ.Mǭ., Thǭ.Chǭ., Wansao thī 6 Mīnākhom Phǭ.Sǭ. 2553
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายยรรยง ศุนาลัย ป.ม.,ท.ช. วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
[Bangkok : Khrǭpkhrūa Nāi Yanyong Sunālai], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายยรรยง ศุนาลัย], ๒๕๕๓
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.