National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 31008 Results for subject:Thailand.
Sort by:
 
 
Thīralưk nai kānsadet phrarātchadamnœ̄n songprakō̜p phithī wāng silārœ̄k Khư̄an Sirikit 27 Kumphāphan 2514
ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เขื่อนสิริกิติ์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔
by Thailand. Krom Chonlaprathān
Thailand. กรมชลประทาน
[Phranakhō̜n] : [Krom Chonlaprathān], [2514 i.e. 1971]
[พระนคร] : [กรมชลประทาน], [2514 i.e. 1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat Krasūang Phānit
ประวัติกระทรวงพานิชย์
by Thailand. Krasūang Phānit
Thailand. กระทรวงพานิชย์
[Bangkok] : Krasūang Phānit, 2525 [1982]
[Bangkok] : กระทรวงพานิชย์, 2525 [1982]
 
 
43 pī Krom Prachāsongkhro̜
๔๓ ปี กรมประชาสงเคราะห์
by Thailand. Krom Prachāsongkhro̜
Thailand. กรมประชาสงเคราะห์
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Krom Prachāsongkhro̜, 2526 [1983]
[กรุงเทพมหานคร?] : กรมประชาสงเคราะห์, ๒๕๒๖ [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Rư̄ang watthanatham Thai rākhā phǣng / Thanit Yūphō rūaprūam
เรื่องวัฒนธรรมไทยที่ราคาแพง / Tธนิต อยู่โพธิ์ รวบรวม
BookBook [text, volume]
 
 
Thān rabop khit kāntang Krasūang Watthanatham læ kāndamnœ̄nngān watthanatham yuk patirūp rabop ratchakan-- / [Somphot Čhanthīang, Laksanā...
ฐานระบบคิดการตั้งกระทรวงวัฒนธรรม และ การดำเนินงานวัฒนธรรมยุคปฏิรูประบบราชการ-- / [สมพจน์ จันทร์เที่ยง, ลักษณา โล่ห์พิทักษ์สันติ]
by Somphot Čhanthīang
สมพจน์ จันทร์เที่ยง
Krung Thēp Mahā Nakhō̧n : Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt, 2546 [2003]
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2546
 
 
Re-branding Phak Prachāthipat : kānsāng brǣn thāng kānmư̄ang dūai konlayut thāng kāntalāt / Kālan Wō̜raphitthayut, rīaprīang
Re-branding พรรคประชาธิปัตย์ : การสร้างแบรนด์ทางการเมือง ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด / กาลัญ วรพิทยุต, เรียบเรียง
by Kālan Wō̜raphitthayut
กาลัญ วรพิทยุต
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2548 [2005]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๔๘
BookBook [text, volume]
 
 
30 pī khō̜ng Khurusaphā
๓๐ ปี ของคุรุสภา
by Khurusaphā (Thailand)
คุรุสภา (Thailand)
[Bangkok] : Khurusaphā, [1975?]
[Bangkok] : คุรุสภา, [1975?]
BookBook [text, volume]
 
 
Kānʻoprom wichā phatthanā kānsētthakit : run thī 12 / sārānīyakō̜n, Yučhirā Thō̜ngwēt ยุจิรา ทองเวส [and three others]
การอบรมวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ : รุ่นที่ 12 / สาราณียกร, ยุจิรา ทองเวส [and three others]
by Yučhirā Thō̜ngwēt
ยุจิรา ทองเวส
Krung Thēp : Khana Naksưksā læ Phūčhattham, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2514 [1971]
กรุงเทพฯ : คณะนักศึกษาและผู้จัดทำ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๑๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kamnœ̄t khō̜ng Krasūang Phatthanākān hæng Chāt / Krom Withētsahakān, Krasūang Phatthanākān hæng Chāt
กำเนิดของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ / กรมกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
Phra Nakhō̜n : Krom Withētsahakān, Krasūang Phatthanākān hæng Chāt, 2506 [1963]
พระนคร : กรมวิเทศสหการ, กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Phonngān dān kāntāngprathēt khō̧ng ratthabān Phon ʻĒk Surayut Čhulānon, Tulākhom 2549 - Makarākhom 2551
ผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม ๒๕๔๙ - มกราคม ๒๕๕๑
[Bangkok : Krasūang Kāntāngprathēt, 2551? i.e. 2008?]
[กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551?]
 
 
Krom Banchī Klāng chalō̜ng khrop 60 pī
กรมบัญชีกลางฉลองครบ ๖๐ ปี
by Thailand. Krom Banchī Klāng
Thailand. กรมบัญชีกลาง
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Krom Banchī Klāng, 2518 [1975]
[กรุงเทพมหานคร?] : กรมบัญชีกลาง, 2518 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Krom Kānbin Phānit 20 pī : 27 Phrưtsačhikāyon 2526
กรมการบินพาณิชย์ 20 ปี : 27 พฤศจิกายน 2526
Krung Thēp : Krom Kānbin Phānit, 2526 [1983]
กรุงเทพฯ : กรมการบินพาณิชย์, 2526 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ prachāchon rư̄ang kāntittō̜ Krom Bangkhap Khadī kīeokap kānbangkhap khadī phǣng kānbangkhap khadī lomlalī, kānwāng sap kāntang...
คู่มือประชาชนเรื่องการติดต่อกรมบังคับคดีเกี่ยวกับ การบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การวางทรัพย์ การตั้งอนุญาโตตุลาการ การประเมินราคาทรัพย์
by Thailand. Krom Bangkhap Khadī
Thailand. กรมบังคับคดี
Kōthō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Sīsombat Kānphim, 2527 [1984]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : ศรีสมบัติการพิมพ์, ๒๕๒๗ [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Panhā thāng kotmāi lae kānbō̜rihān kīeokap thī rātchaphatsadu / Somsak Khwankǣo
ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ / สมศักดิ์ ขวัญแก้ว
by Somsak Khwankǣo
สมศักดิ์ ขวัญแก้ว
[Krung Thēp ... ] : Rōngphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai,, 2527 [1984]
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗ [1984]
 
 
98 pī Krom Pāmāi : 18 Kanyāyon 2537
98 ปีกรมป่าไม้ : 18 กันยายน 2537
by Thailand. Krom Pāmai
Thailand. กรมป่าไม้
[Krung Thēp] : Krom Pāmai, 2537 [1994]
[กรุงเทพฯ] : กรมป่าไม้, 2537 [1994]
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat læ phonngān khō̜ng Krom Pāmāi Phō̜. Sō̜. 2439-Phō̜. Sō̜. 2523 : 18 Kanyāyon 2523
ประวัติและผลงานของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2439-พ.ศ. 2523 : 18 กันยายน 2523
by Thailand. Krom Pāmai
Thailand. กรมป่าไม้
[Krung Thēp?] : [Krom Pāmai?], 2523 [1980]
[กรุงเทพฯ?] : [กรมป่าไม้?], 2523 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusān Krom Rǣngngān : somphōt Krung Rattanakōsin 200 pī
อนุสารกรมแรงงาน : สมโภชกรุงรัตนโกสินทต์ ๒๐๐ ปี
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Krom Rǣngngān, Kō̜ng Wichākān læ Wāng Phǣn, 2525 [1982]
[กรุงเทพมหานคร?] : กรมแรงงาน, กองวิชาการและวางแผน, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Kānčhatkān kō̜ngthun chumchon nai chonnabot : kō̜ranī sưuksā chumchon phư̄nrāp / Wichuladā Mātanbun
การจัดการกองทุนชุมชนในชนบท : กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ / วิชุลดา มาตันบุญ
by Wichuladā Mātanbun
วิชุลดา มาตันบุญ
Chīang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2550 [2007]
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
 
 
Ko̧ banlāng tulākān kō̧n thup Thō̧Rō̧Thō̧.- Pō̧Chō̧Pō̧. : tō̧n yup Thō̧Rō̧Thō̧. khon nō̧k tangčhai rư̄ khon nai phitphlāt :...
เกาะบัลลังก์ตุลาการ ก่อนทุบทรท.- ปชป. : ตอน ยุบ ทรท. คนนอกตั้งใจหรือคนในผิดพลาด : เจาะลึกคำต่อคำ / [เซกิ]
Nonthaburī : Rēdiʻō Saksēt, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : เรดิโอซัคเซสจำกัด, 2550
 
 
Pramūan chư̄ laksūt læ parinyā / Sathāban ʻUdomsưksā nai Sangkat Thabūang Mahāwitthayālai = Summary of programs and degrees awarded / Institutions of...
ประมวลชื่อหลักสูตรและปริญญา / สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย = Summary of programs and degrees awarded / Institutions of Higher Education Office of University Affairs
by Thailand. Thabūang Mahāwitthayālai
Thailand. ทบวงมหาวิทยาลัย
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Kō̜ng Wichākān, Samnakngān Palat Thabūang Mahāwitthayālai, 2525 [1982]
[กรุงเทพมหานคร] : กองวิชาการ, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2525 [1982]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.