National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 603 Results for subject:"Theater -- China."
Sort by:
 
 
Chuan ju cong kan / Chuan ju cong kan bian ji wei yuan hui bian
川劇叢刊 / 川劇叢刊編輯委員會編
Chongqing : Chongqing ren min chu ban she, 1956
重慶 : 重慶人民出版社, 1956
 
 
Chuan ju cong kan / Chuan ju cong kan bian ji wei yuan hui bian
川劇叢刊 / 川劇叢刊編輯委員會編
Chongqing : Chongqing ren min chu ban she, 1956
重慶 : 重慶人民出版社, 1956
 
 
You lan ya yun lai chuan cheng : Kun ju chuan zi bei ping zhuan / Sang Yuxi zhu
幽蘭雅韻賴傳承 : 昆劇傳字輩評傳 / 桑毓喜著
by Sang, Yuxi
桑毓喜
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2010
上海 : 上海古籍出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Jing zhi yun : jing ju hua lian / Chang Lisheng zhu
净之韵 : 京剧花脸 / 常立胜著
by Chang, Lisheng
常立胜
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2007
北京市 : 学苑出版社, 2007
 
 
Zhongguo jing ju [electronic resource] / Xu Chengbei
中国京剧 [electronic resource] / 徐城北
by Xu, Chengbei, 1942-
徐城北, 1942-
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
北京 : 五洲传播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jing ju shu jian : zhi Liu Zengfu xin shi qi tong / Wang Ermin zhu
京剧书简 : 致刘曾复信十七通 / 王尔敏著
by Wang, Ermin
王尔敏
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2017
上海市 : 华东师范大学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Tianjin lao xi yuan / Tianjin Shi dang an guan zhu bian ; Zhou Licheng, Zhou Yanan bian zhu
天津老戏园 / 天津市档案馆主编 ; 周利成, 周雅男编著
by Zhou, Licheng
周利成
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2005
天津市 : 天津人民出版社, 2005
 
 
Qiong hua [Kun ju] / Zhou Jianbai bian
瓊花[昆劇] / 周兼白編
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1965
上海 : 上海文化出版社, 1965
 
 
Beijing de gu dian xi qu yu xi lou = Classical dramas and theaters in Beijing / Beijing Shi wen hua ju bian
北京的古典戏曲与戏楼 = Classical dramas and theaters in Beijing / 北京市文化局编
Beijing : Beijing chu ban she, 2006
北京 : 北京出版社, 2006
 
 
Chuan ju = Sichuan opera / Du Jianhua zhu
川剧 = Sichuan opera / 杜建华著
by Du, Jianhua
杜建华
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2007
成都 : 四川人民出版社, 2007
 
 
Qing dai Beijing xi qu yan chu yan jiu / Fan Limin zhu
清代北京戏曲演出研究 / 范丽敏著
by Fan, Limin
范丽敏
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2007
北京市 : 人民文学出版社, 2007
 
 
Xiao tan guo ju / Xiaodajie zhu
笑談國劇 / 小大姐著
by Xiaodajie
小大姐
Taibei : Min sheng bao she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 70 [1981]
台北 : 民生報社 : 總經銷聯經出版事業公司, 民國70 [1981]
 
 
"Hong bai xi shi" de wu tai yi shu / Guo Haiyun, Du Chengfu, Lin Zhaohua bian
《红白喜事》的舞台艺术 / 郭海云, 杜澄夫, 林兆华编
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国戲劇出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Xi qu cong hua / Huizhai zuo
戲曲叢話 / 惠齋作
by Huizhai, pseud
惠齋, pseud
Xianggang : Ji wen chu ban she, 1957
香港 : 集文出版社, 1957
 
 
Mei gan yu jiao liu / Fang Jie zhu
美感与交流 / 方杰著
by Fang, Jie
方杰
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo ju chang shi / Zhou Yibai zhu
中國劇塲史 / 周貽白著
by Zhou, Yibai
周貽白
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 29 [1940]
長沙 : 商務印書館, 民國29 [1940]
 
 
Kun ju guan mo yan chu ji nian wen ji / Zhongguo xi ju jia xie hui Shanghai fen hui bian
昆剧观摩演出紀念文集 / 中國戲剧家协会上海分会編
by Zhongguo xi ju jia xie hui. Shanghai fen hui
中國戲剧家协会. 上海分会
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1957
上海 : 上海文化出版社, 1957
 
 
Fen mo ji / Li Men
粉墨集 / 李门
by Li, Men
李门
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[广州]] : 广东人民出版社 : 广东省新華書店发行, 1981
 
 
Xi fang ren kan Zhongguo xi ju / Shi Shuqing zhu
西方人看中國戲劇 / 施叔青著
by Shi, Shuqing, 1945-
施叔青, 1945-
Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北 : 聯經出版事業公司 , 民國65 [1976]
 
 
Xun Huisheng de wu tai yi shu / Xun Huisheng
荀慧生的舞台艺朮 / 荀慧生
by Xun, Huisheng
荀慧生
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1960
北京 : 中国戏剧出版社, 1960
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.