National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 410 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Xizang shi di da gang / Hong Dichen bian zhu
西藏史地大綱 / 洪滌塵編著
by Hong, Dichen
洪滌塵
Nanjing : Zheng zhong shu ju fa xing, Minguo 25 [1936]
南京 : 正中書局發行, 民國25 [1936]
 
 
Xizang ji yao / Wu Zhongxin zhu
西藏紀要 / 吳忠信著
by Wu, Zhongxin, 1884-1959
吳忠信, 1884-1959
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 48 [1959]
台北 : 中央文物供應社, 民國48 [1959]
 
 
Xizang zong heng you / Hu Guoxiong ... [et al.]
西藏縱横遊 / 胡國雄 ... [et al.]
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1986
香港 : 三聯書店香港分店, 1986
 
 
by Tada, Tokan, 1890-1967
Tokyo, Iwanami Shoten, Showa 26 [1951]
 
 
Xizang jian wen shi lu = Xizangjianwenshlu / Yin Naide
西藏见闻实录= Xizangjianwenshlu / 殷乃德
by Yin, Naide
殷乃德
Zhangchun shi : Dongbei shi fang da xue chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
長春市: 东北师范大学出版社 : 吉林省新华书店发行, 1986
 
 
Lasa, xing xing, hua duo / Han Suyin zhu ; Chang Ying yi
拉薩・星星・花朶 / 韓素音著 ; 長纓譯
Uniform title: Lhassa, étoile-fleur. Chinese
by Han, Suyin, pseud
Xianggang : Nan yue chu ban she, 1978
香港 : 南粤出版社, 1978
 
 
Kao cha zai Xizang gao yuan shang / "Di li zhi shi" bian ji bu
考察在西藏高原上 / "地理知识"编辑部
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海敎育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Wei Zang dao chang sheng ji zhi / Qinzewangbu zhu ; Liu Liqian yi zhu
卫藏道场胜迹志/ 钦则旺布著;刘立千译注
by Qinzewangbu
钦则旺布
[Hong kong? : s.n., between 1987 and 1989]
 
 
Zang di gu lü = Tibet alone / Lu Jun zhu
藏地孤旅 = Tibet alone / 卢军著
by Lu, Jun
卢军
Beijing Shi : Xin xing chu ban she, 2007
北京市 : 新星出版社, 2007
 
 
Xue yu ran qing : jie kai Xizang de shen mi mian sha / Li Songchen zhu
雪域燃情 : 揭开西藏的神秘面纱 / 李松晨著
by Li, Songchen
李松晨
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1999
北京 : 中国社会出版社, 1999
 
 
Xue yu gao yuan ge sang hua / Zhao Tieqi, Du Sikun zhu bian
雪域高原格桑花 / 赵铁骑, 杜嗣琨主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2010
北京 : 人民出版社, 2010
 
 
Kang you ji xing / Yao Ying zhuan
康輶紀行 / 姚瑩撰
by Yao, Ying, 1785-1853
姚瑩, 1785-1853
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 廣文書局, 民國 58 [1969]
 
 
Leng Xizang, re Xizang / Feng Weixian zhu ; Wu Shixiong she ying
冷西藏·热西藏 / 冯伟贤著 ; 邬世雄摄影
by Feng, Weixian
冯伟贤
Taibei : Shang zhou chu ban, 2012
台北 : 商周出版, 2012
 
 
Jin Zang ji cheng / Wang Shirui zhu. Zang xing ji cheng / Du Changding zhu. Weixi jian wen ji / Yu Qingyuan zhu
進藏紀程 / 王世睿著. 藏行紀程 / 杜昌丁著. 維西見聞紀 / 余慶遠著
by Wang, Shirui
王世睿
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Xue yu shen ling : zou jin Xizang / Xiong Yuqun zhu
雪域神灵 : 走进西藏 / 熊育群著
by Xiong, Yuqun, 1962-
熊育群, 1962-
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 2007
广州 : 花城出版社, 2007
 
 
Xizang shu : shi nian Zang xing bi ji = Xizangshu : shinian zangxing biji / Zhu Yong zhu
西藏书 : 十年藏行笔记 = Xizangshu : shinian zangxing biji / 祝勇著
by Zhu, Yong, 1968-
祝勇, 1968-
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2015
北京市 : 東方出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wei Zang tu zhi : [shang xia juan] / Ma Shaoyun, Sheng Meixi zuan
衛藏圖識 : [上下卷] / 馬少雲, 盛梅溪纂
by Ma, Shaoyun
馬少雲
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, Minguo 59 [1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國59 [1970]
 
 
Zang yu / [zhu zhe He Zaoxiang]
藏語 / [著者何藻翔]
by He, Zaoxiang, active 1929
何藻翔, active 1929
[Shanghai] : Shanghai Guang zhi shu ju, Xuan tong 2 nian [1910]
[上海] : 上海廣智書局, 宣統2年 [1910]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.