National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 89 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- History -- 1951-"
Sort by:
 
 
He ping jie fang Xizang / Xizang zizhiqu dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui, Xizang jun qu dang shi zi liao zheng ji ling dao xiao zu bian
和平解放西藏 / 西藏自治区党史资料征集委员会, 西藏军区党史资料征集领导小组编
[Lhasa?] : Xizang ren min chu ban she, 1995
[Lhasa?] : 西藏人民出版社, 1995
 
 
Jin jun Xizang
進軍西藏
[Beijing] Ren min chu ban she [1951]
[北京] 人民出版社 [1951]
 
 
He ping jie fang Xizang wu shi zhou nian ji nian wen ji / Zhongguo Zang xue yan jiu zhong xin bian ; Zhang Yuxin zhu bian
和平解放西藏五十周年纪念文集 / 中国藏学硏究中心编 ; 张羽新主编
Beijing : Zhongguo zang xue chu ban she, 2001
北京 : 中国藏学出版社, 2001
 
 
Xizang xian shi / Liu Yiqing zhu
西藏現勢 / 劉挹靑著
by Liu, Yiqing
劉挹靑
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, 1954
台北 : 中央文物供應社, 1954
 
 
Xizang 50 nian. Li shi juan / Huang Hao, Liu Hongji zhu
西藏 50年. 历史卷 / 黃颢, 刘洪记著
by Huang, Hao
黃颢
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001
北京市 : 民族出版社, 2001
 
 
 
by Avedon, John F., 1952-
New York : Knopf : Distributed by Random House, 1984
 
 
by Neterowicz, Eva M
Washington, D.C. : Council for Social and Economic Studies, c1989
 
 
Jie fang Xizang shi / "Jie fang Xizang shi" bian wei hui zhu
解放西藏史 / 《解放西藏史》编委会著
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2008
北京市 : 中共党史出版社, 2008
 
 
Zhong yang zhu Zang dai biao Zhang Jingwu yu Xizang / Song Yuehong bian zhu
中央驻藏代表张经武与西藏 / 宋月红编著
by Song, Yuehong, 1965-
宋月红, 1965-
Beijing : Ren min chu ban she, 2007
北京 : 人民出版社, 2007
 
 
Lasa "3·14" shi jian zhen xiang / Wu zhou chuan bo chu ban she bian
拉萨"3·14"事件真相 / 五洲传播出版社编
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2008
北京 : 五洲传播出版社, 2008
 
 
Zai shou du long zhong qing zhu he ping jie fang Xizang xie yi qian ding san shi zhou nian da hui shang de jiang hua / Wulanfu, Li Weihan, Apei Awangjinmei,...
在首都隆重庆祝和平解放西藏协议签订三十周年大会上的讲话 / 乌兰夫, 李维汉, 阿沛・阿旺晋美, 班禅额尔德尼・却吉坚赞
by Ulanhu, 1906-1988
乌兰夫, 1906-1988
[Beijing] : Min zu chu ban she, 1981
[北京] : 民族出版社, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.