National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 517 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- History."
Sort by:
 
 
Xizang wang tong ji / Wang Yinuan yi
西藏王統記 / 王沂暖譯
Uniform title: Rgyal rabs gsal baʾi mo loṅ. Chinese
by Bsod-nams-rgyal-mtshan, Sa-skya-pa Bla-ma Dam-pa, 1312-1375
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1949
上海 : 商務印書館, 1949
 
 
by Chiu, Hungdah
Baltimore, Md. : University of Maryland, School of Law, [1989]
 
 
Xizang zhi / Chen Guanxun bian
西藏志 / 陈观浔编
by Chen, Guanxun
陈观浔
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003
 
 
Tufan shi / An Yingmin zhu
吐蕃史 / 安应民著
by An, Yingmin
安应民
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
银川市: 宁夏人民出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Xin Hong shi = Rygal rabs phrul gyi lde / [Banqinsuonanchaba zhu ; Huang Hao yi]
新红史 = Rygal rabs phrul gyi lde / [班钦索南查巴著 ; 黃颢译]
Uniform title: Rygal rabs phrul gyi lde
by Bsod-nams-grags-pa, Paṇ-chen, 1478-1554
Lasa : Xizang ren min chu ban she : Xizang xin hua shu dian fa xing, 1984
拉萨 : 西藏人民出版社 : 西藏新华书店发行, 1984
 
 
Jingwen zhu Zang zou gao / Wu Fengpei bian
景纹驻藏奏稿 / 吴丰培编
by Jingwen
景纹
Chengdu : Sichuan min zu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川民族出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Xizang shi yan jiu lun wen xuan
西藏史研究论文选
[Lhasa] : Xizang ren min chu ban she : Xizang xin hua shu dian fa xing, 1984 [i.e. 1985]
[Lhasa] : 西藏人民出版社 : 西藏新華書店发行, 1984 [i.e. 1985]
 
 
Xu Zang shi jian = Tibetan history after Ian̂darma / Liu Liqian yi
續藏史鑑 = Tibetan history after Ian̂darma / 劉立千譯
by Liu, Liqian
劉立千
Chengdu : Hua xi da xue Hua xi bian jiang yan jiu suo, [1945]
成都 : 華西大學華西邊疆研究所, [1945]
 
 
 
Zang zu she hui li shi diao cha / Xizang she hui li shi diao cha zi liao cong kan bian ji zu bian ; [cha tu Awanggesang]
藏族社会历史调查 / 西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编 ; [插图阿旺格桑]
Lasa : Xizang ren min chu ban she : Xizang xin hua shu dian fa xing, 1987-<1989 >
拉萨 : 西藏人民出版社 : 西藏新華書店发行, 1987-<1989 >
 
 
Shi Zang ji cheng. Xizang ji yao. Lasa jian wen ji : san zhong he kan / [bian ji Xizang she hui ke xue yuan Xizang xue Han wen wen xian bian ji shi]
使藏纪程.西藏纪要.拉萨见闻记 : 三种合刊 / [编輯西藏社會科学院西藏學漢文文献编輯室]
Uniform title: Shi Zang ji cheng
使藏纪程
by Huang, Musong, 1885-1937
黄慕松, 1885-1937
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1991
北京 : 全國圖書館文獻縮微复制中心 : 發行新華書店北京發行所, 1991
 
 
Xizang zheng jiao shi lüe / Liu Jiaju zhu
西藏政敎史略 / 劉家駒著
by Liu, Jiaju
劉家駒
[n.p.] : Zhongguo bian jiang xue hui, 1948
[n.p.] : 中國邊疆學會, 1948
 
 
Qing ji Yingguo qin lüe Xizang shi / She Su zhu
清季英国侵略西藏史 / 佘素著
by She, Su
佘素
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1959
北京 : 世界知識出版社, 1959
 
 
Lama wang guo de fu mie / Mei Ge'ersitan zhu ; Du Yongbin yi
喇嘛王国的覆灭 / 梅 戈尔斯坦著 ; 杜永彬译
Uniform title: History of modern Tibet, 1913-1951. Chinese
by Goldstein, Melvyn C
Bei jing : Zhong guo cang xue chu ban she, 2005
北京 : 中国藏学出版社, 2005
 
 
Fuyuan da jiang jun Yunti zou gao / Bian zuan Wu Fengpei
撫遠大將軍允禔奏稿 / 编纂吴丰培
by Yinti, 1688-1755
胤禔, 1688-1755
[Peking] : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1991
[Peking] : 全國图書館文献缩微複製中心, 1991
 
 
Yi ge zhen shi de Xizang / zhu bian Xiraonima
一个真实的西藏 / 主编喜饶尼玛
by Xiraonima
喜饶尼玛
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.