National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 280 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- Politics and government."
Sort by:
 
 
Xizang sheng yu si : xue yu de min zu zhu yi / Dongnide zhu ; Su Yingxian yi
西藏生與死 : 雪域的民族主義 / 董尼德著 ; 蘇瑛憲譯
Uniform title: Tibet mort ou vif. Chinese
by Donnet, Pierre-Antoine
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gong si, 1994
台北市 : 時報文化出版企業公司, 1994
 
 
Xizang wen ti yan jiu shi ye xia de Zhongguo ren shi : yi Yindu yu Aodaliya xue jie wei bi jiao dui xiang / Wu Zonghan zhu
西藏問題研究視野下的中國認識 : 以印度與澳大利亞學界為比較對象 / 吳宗翰著
by Wu, Zonghan
吳宗翰
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue zheng zhi xue xi Zhongguo da lu ji liang an guan xi jiao xue yu yan jiu zhong xin, 2011
台北市 : 國立臺灣大學政治學系中國大陸暨兩岸關係教學與研究中心, 2011
 
 
Dalai yu Xizang du li / Yang Bichuan zhu
達賴與西藏獨立/ 楊碧川著
by Yang, Bichuan
楊碧川
Taibei shi : Yi qiao chu ban she, Minguo 86 [1997]
台北市 : 一橋出版社, 民國86 [1997]
 
 
by Martin, Brian G
[Canberra] : Dept. of the Parliamentary Library, 1987
 
 
Beijing : Minzu (Nationalities) Press, 1990-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xizang Zizhiqu chou bei wei yuan hui di er ci quan ti wei yuan hui yi zhu yao wen jian [microform]
西藏自治區筹备委員会第二次全体委員会議主要文件 [microform]
by Xizang Zizhiqu chou bei wei yuan hui
西藏自治區筹备委員会
Beijing : Min zu chu ban she, 1959
北京 : 民族出版社, 1959
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Jin dai Xizang du li yun dong zhi yan jiu / Ye Jianqing zhu
近代西藏獨立運動之硏究 / 葉健青著
by Ye, Jianqing
葉健青
Taibei Shi : Nan tian shu ju, Minguo 78 [1989]
台北市 : 南天書局, 民國78 [1989]
 
 
Suo wei "Xizang du li" huo dong de you lai / Yang Gongsu bian zhu
所谓"西藏独立"活动的由来 / 杨公素编著
by Yang, Gongsu
杨公素
Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中国藏学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xizang de min zu qu yu zi zhi / Jiang Ping, Li Zuomin, Jiang Jianyong zhu
西藏的民族区域自治 / 江平, 李佐民,蒋坚永著
by Jiang, Ping
江平
Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中国藏学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
 
Xizang yan jiu lun ji / Sun Zihe zhu
西藏硏究論集 / 孫子和著
by Sun, Zihe
孫子和
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
台北市 : 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
Zai zu guo da jia ting zhong sheng li qian jin : ji nian Xizang he ping jie fang 40 zhou nian / ben she bian
在祖国大家庭中胜利前进 : 纪念西藏和平解放四十周年 / 本社编
[Peking] : Min zu chu ban she, 1991
[Peking] : 民族出版社, 1991
 
 
by Candlin, A. H. Stanton
[New York, American-Asian Educational Exchange, 1971]
 
 
"Zhong jian dao lu" de ben zhi, li cheng ji qi chenguo / Xizang liu wang zheng fu wai jiao yu xin wen bu
"中間道路"的本質, 歷程及其成果 / 西藏流亡政府外交與新聞部
Dharamsala, HP India : The Department of Information & International Relations (DIIR), Central Tibetan Administration, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
by Great Britain. Foreign Office
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1904-1905]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.