National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 107 Results for subject:"Tibet Autonomous Region (China) -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
Xizang feng tu zhi / Chiliequzha
西藏風土志 / 赤烈曲扎
by Chiliequzha
赤烈曲扎
Lhasa : Xizang ren min chu ban she : Xizang xin hua shu dian fa xing, 1982
拉萨 : 西藏人民出版社 : 西藏新華書店发行, 1982
 
 
by Ekvall, Robert B. (Robert Brainerd), 1898-
New York, Farrar, Straus and Young [1952]
 
 
Xizang shi jian : 16 nian de jian ren yu cang mang / Ling Shijiang zhu
西藏时间 : 16年的坚忍与苍茫 / 凌仕江著
by Ling, Shijiang
凌仕江
Beijing Shi : Dangdai zhong guo chu ban she, 2011
北京市 : 当代中国出版社, 2011
 
 
Xicang wang shi = Tibet in the past / Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin yi zhi
西藏往事 = Tibet in the past /c 中外文化交流中心译制
[Beijing] : Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu dui wai wen hua lian luo ju, [2007?]
[北京] : 中华人民共和国文化部对外文化联络局, [2007?]
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
 
Gu lao de Xizang mian dui xin sheng de Zhongguo / Yalishanda Dawei Naier zhu ; Li Fanbin, Zhang Daoan yi
古老的西藏面對新生的中國/ 亚历山大・达维・耐尔著 ;李凡斌,张道安译
Uniform title: Le vieux Tibet face à la Chine nouvelle. Chinese
by David-Neel, Alexandra, 1868-1969
[Lasha : Xizang she hui ke xue yuan Xizang xue han wen wen xian bian ji shi, 198-?]
[拉萨 : 西藏社會科学院西藏學漢文文献编輯室, 198-?]
 
 
Yu Shiyu Zang qu kao cha wen ji / Yu Shiyu zhu
于式玉藏区考察文集 / 于式玉著
by Yu, Shiyu, 1904-1969
于式玉, 1904-1969
[Peking] : Zhongguo Zang xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 中国藏学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xue yu qiu fa ji : yi ge Han ren la ma de kou shu shi / Xing Suzhi (Luosangzhenzhu) kou shu ; Zhang Jianfei, Yang Nianqun bi shu
雪域求法记 : 一个汉人喇嘛的口述史 / 邢肃芝 (洛桑珍珠)口述 ; 张健飞, 杨念群笔述
by Xing, Suzhi
邢肃芝
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2003
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2003
 
 
Gao su ni yi ge zhen shi de Xizang / zhu bian Nie Xiaoyang
告訴你一個真實的西藏 / 主編聶曉陽
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xizang de gu shi / Zhang Xiaoming zhu
西藏的故事 / 张晓明著
by Zhang, Xiaoming
张晓明
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2002
北京 : 五洲传播出版社, 2002
 
 
Gordon, NSW. : Australian Tibetan Society & Tibetan Friendship Group, 1992
 
 
Shinaihai de Zhuoma : Zang qu you ji / Song Guoming zhu / she ying
石乃亥的卓玛 : 藏区游记 / 宋国明著/摄影
by Song, Guoming, 1960-
宋国明, 1960-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue ban she, 2008
北京 : 中國社会科学版社, 2008
 
Darlinghurst, N.S.W. : Australia Tibet Council, 1999-
 
 
Zhuguo ji you : [4 juan] / Zhou Ailian zhu ; Shen Yunlong zhu bian
竺國紀游 : [4卷] / 周藹聯著 ; 沈雲龍主編
by Zhou, Ailian, 19th century
周藹聯, 19th century
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.