National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 60259 Results for subject:Trade.
Sort by:
 
 
Changzhou Shi mu cai zhi, 1800-1985 / [Changzhou Shi mu cai gong si]
常州市木材志, 1800-1985 / [常州市木材公司]
[Nanjing Shi : Changzhou Shi mu cai gong si, 1986
[南京市] : 常州市木材公司, 1986
 
 
Liang Huai cuo wu kao lüe : shi juan
兩淮鹺務考略 : 十卷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chu xiu he dong yan fa zhi : [12 juan] / Zhu Yifeng, Yang Mengyan, Yao Peihe zuan ji ; [Jueluo Shilin zong cai]
初修河東鹽法志 : [12卷] / 朱一鳳, 楊夢琰, 姚培和纂輯 ; [覺羅石麟總裁]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國55 [1966]
 
 
Qu yu jie : Qing dai Xiang Yue Gan jie lin di qu shi yan zhuan mai yan jiu / Huang Guoxin zhu
区与界 : 清代湘粤赣界邻地区食盐专卖研究 / 黄国信著
by Huang, Guoxin, 1964-
黄国信, 1964-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2006
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2006
 
 
Shandong yan fa zhi : shi si juan, tu kao yi juan / Manghuli deng zhuan
山東鹽法志 : 十四卷, 圖考一卷 / 莽鵠立等撰
by Manghuli, 1671-1736
莽鵠立, 1671-1736
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Sichuan yan fa zhi si shi juan
四川鹽法志四十卷
[China : s.n., 1882]
 
 
Tianjin shang hui zu zhi wang luo yan jiu (1903-1928?) = The organization network of Tientsin Chamber of Commerce (1903-1928) / Ying Liya zhu
天津商会组织网络研究 (1903-1928) = The organization network of Tientsin Chamber of Commerce (1903-1928) / 应莉雅著
by Ying, Liya
应莉雅
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2006
厦门 : 厦门大学出版社, 2006
 
 
Ba yan yu yan ba : San Xia gu dai yan ye / Bai Jiujiang zhu
巴盐与盐巴 : 三峡古代盐业 / 白九江著
by Bai, Jiujiang, 1974-
白九江, 1974-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重慶出版社, 2007
 
 
Shanghai fu shi pin shang ye zhi / zhu bian Yuan Hengquan ; fu zhu bian Huang Wenjie, Fan Zhongjian, Kang Changfa ; "Shanghai fu shi in shang ye zhi" bian zuan wei...
上海副食品商业志 / 主编袁恒权 ; 副主编黃文节, 范仲建, 康长发 ; 巜上海副食品商业志》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1998
上海 : 上海社会科学院出版社, 1998
 
 
Guangzhou zhi zuo : Ou Mei cang shi jiu shi ji Zhongguo tong zhi hua / Yifan Weiliansi zhu ; Cheng Meibao yi bian = Created in Canton : Chinese export watercolours on pith /...
广州制作 : 欧美藏十九世纪中国蓪纸画 / 伊凡·威廉斯著 ; 程美宝译编 = Created in Canton : Chinese export watercolours on pith / Ifan Williams ; trans. & ed. by Ching May Bo
by Williams, Ifan
Guangzhou Shi : Ling nan mei shu chu ban she, 2014
广州市 : 嶺南美術出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xinjiang shi you jing ji ji shi / Zhongguo shi you Xinjiang you tian fen gong si, Zhongguo shi you Xinjiang shi you guan li ju [bian]
新疆石油经济纪事 / 中国石油新疆油田分公司, 中国石油新疆石油管理局[编]
Beijing : Shi you gong ye chu ban she, 2008
北京 : 石油工业出版社, 2008
 
 
Lao Beijing de mei ye / Yuan Shusen zhu
老北京的煤业 / 袁树森著
by Yuan, Shusen
袁树森
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2005
北京市 : 學苑出版社, 2005
 
 
Yue Gang Ao fu wu mao yi zi you hua : "fu mian qing dan" guan li mo shi = Service trade liberalization between Guangdong, Hong Kong and Macao : the negative list...
粤港澳服务贸易自由化 : "负面清单"管理模式 = Service trade liberalization between Guangdong, Hong Kong and Macao : the negative list management / 张光南, 杨柱, 梁东旭, 黎艳艳, 苟鹏程著
by Zhang, Guangnan
张光南
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014
北京 : 中国社会科学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shenzhen shang jian zhi / "Shenzhen shang jian zhi" bian zuan wei yuan hui
深圳商检志 / 《深圳商检志》编纂委员会
[S.l. : s.n., s.d.]
 
 
Tie guan yin / Chi Zongxian zhu
铁观音 / 池宗宪著
by Chi, Zongxian
池宗宪
[Beijing] : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005
[北京] : 中国友谊出版公司, 2005
BookBook [text, volume]
 
 
Ji yi Shanghai : Nanjing lu bai nian lao dian / Wang Ziqiang zhu
记忆上海 : 南京路百年老店 / 王自强著
by Wang, Ziqiang
王自强
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2011
上海市 : 上海三联书店, 2011
 
 
Gao ju Mao zhu xi de wei da qi zhi zou wo guo zi ji gong ye fa zhan de dao lu : Daqing you tian dang wei shu ji, ge wei hui zhu ren Song Zhenming zai quan guo gong ye xue Daqing...
高举毛主席的伟大旗帜走我囯自己工业发展的道路 : 大庆油田党委书记, 革委会主任宋振明在全囯工业学大庆会议上的发言
by Song, Zhenming
宋振明
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1977
[北京] : 人民出版社, 1977
 
 
Shi tou ji : Shanghai jin dai shi yin shu ye yan jiu 1843-1956 / Xu Jingbo zhu
石頭記 : 上海近代石印書業研究1843-1956 / 许静波著
by Xu, Jingbo
许静波
Suzhou Shi : Suzhou da xue chu ban she, 2014
苏州市 : 苏州大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Baoding shang hui dang an / Hebei da xue Song shi yan jiu zhong xin, Baoding Shi dang an ju; [zhu bian Jiang Xidong, Xu Pingzhou, Liang Songtao]
保定商会档案 / 河北大学宋史研究中心, 保定市档案局; [主编姜锡东, 许平洲, 梁松涛]
Baoding : Hebei da xue chu ban she, 2012
保定 : 河北大学出版社, 2012
 
 
Chuan yan gu dao : wen hua xian lu shi ye zhong de ju luo yu jian zhu = Chuanyangudao / Zhao Kui zhu
川盐古道 : 文化线路视野中的聚落与建筑 = Chuanyangudao / 赵逵著
by Zhao, Kui
赵逵
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2008
南京 : 东南大学出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.